عکس های زاینـــده رود متعلق به اصفهــــــان است،یزد و کرمان حقی ندارند در اینستاگرام