فن پیج/8/2 💔علي💔ادمین.افسانه Profile Image - @aliitabatabaeee

پست اينستاگرام فن پیج/8/2 💔علي💔ادمین.افسانه (@aliitabatabaeee)

يك شهر پر از آدم و این حجم پر از درد لعنت شود آن شب که تو را برد و نیاورد.... تورا برد و نیاورد😭 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علی

پیج اینستاگرام فن پیج/8/2 💔علي💔ادمین.افسانه

loading...