پست اينستاگرام "سقف سبز" (@saghfe_sabz)

. شبِ نهم سفربود... . در عالمِ خواب و بیداری...خودم رو دیدم که مُردم... . روحِ من در اون فضا پر از حسرت بود... تمام وجودم می سوخت برای ثانیه هایی از زندگیِ فیزیکیم که در اون کاملا خنثی بودم... . لحظاتی که در اون نه خوب بودم و نه بد... . صرفا بودم...! . من به درگاهِ ذاتی که نه می دیدمش و نه میدونستم کجاست التماس میکردم که من رو برگردونه تا بد باشم...اما باشم... . نقطاتِ خالیِ زندگیم برام تبدیل به یک بارِ سنگین شده بود... . این تصاویر، سه شبِ متوالی برای من تکرار شد... . در مسیر بازگشت از سفر ، ما سه بار از جاده خارج شدیم و دفعه ی سوم به صورت نیمه معلق بینِ جاده و دره ایستادیم... . و من در حالی که فکر میکردم تا چند ثانیه ی دیگه راز مرگ رو درک میکنم، نا امیدانه اما حیرت زده به یاد خوابم افتادم... . اون فرصت بهم داده شده بود.... ! . شما فکر میکنید عذابِ بعد از مرگتون و بزرگترین حسرتتون بعد از مرگ چه چیزه!؟ . تجربه ی نجات از مرگ داشتین؟! . در اون لحظات چه حسی بهتون دست داده؟! . . #

پیج اینستاگرام "سقف سبز"

loading...
#کامنت #لطفا .

شبِ نهم سفربود... .
در عالمِ خواب و بیداری...
#کامنت #لطفا . شبِ نهم سفربود... . در عالمِ خواب و بیداری...خودم رو دیدم که مُردم... . روحِ من در اون فضا پر از حسرت بود... تمام وجودم می سوخت برای ثانیه هایی از زندگیِ فیزیکیم که در اون کاملا خنثی بودم... . لحظاتی که در اون نه خوب بودم و نه بد... . صرفا بودم...! . من به درگاهِ ذاتی که نه می دیدمش و نه میدونستم کجاست التماس میکردم که من رو برگردونه تا بد باشم...اما باشم... . نقطاتِ خالیِ زندگیم برام تبدیل به یک بارِ سنگین شده بود... . این تصاویر، سه شبِ متوالی برای من تکرار شد... . در مسیر بازگشت از سفر ، ما سه بار از جاده خارج شدیم و دفعه ی سوم به صورت نیمه معلق بینِ جاده و دره ایستادیم... . و من در حالی که فکر میکردم تا چند ثانیه ی دیگه راز مرگ رو درک میکنم، نا امیدانه اما حیرت زده به یاد خوابم افتادم... . اون فرصت بهم داده شده بود.... ! . شما فکر میکنید عذابِ بعد از مرگتون و بزرگترین حسرتتون بعد از مرگ چه چیزه!؟ . تجربه ی نجات از مرگ داشتین؟! . در اون لحظات چه حسی بهتون دست داده؟! . #کامنت #لطفا! #ممنون😄 . #من #مرگ #تولد #تصادف #دره #خواب #عذاب #رنج #دره #قبر #خنثی #صفر #تهی #رها #زندگی #مردن #ذات #جاده
167 49 9 ماه قبل