خدا لعنت کنه دشمنان اسلام و قران رو #اسل- ahmadzeinodini.1370