هادی خادمی گچساران Profile Image - @hadikhademi.gachsaran

پست اينستاگرام هادی خادمی گچساران (@hadikhademi.gachsaran)

پیج اینستاگرام هادی خادمی گچساران

loading...
dragon_.510 : عاشورا ماحصل بدگوئی وشایعه سازی بنوامیه واقارب وسکوت امثال قاضی شریح وسلیمان بود والبته عوام خشک مذهب وسست رای .وگرنه نه امثال مختار در بند میماندندو نه هانی ومسلم قربانی سیاهی لشکر بودن تقویت دشمن است حتی اگر تیری وتیغی بکار نگیری.
mahmoodm3 : 👏👏👏👏👌👌