مرتضى على يارى دكتراى شيمى Profile Image - @final.year_strategist

پست اينستاگرام مرتضى على يارى دكتراى شيمى (@final.year_strategist)

سه ویژگی اساسی که موفقیت و شکست جنبش های بی خشونت را در سراسر جهان رقم می زند: اتحاد، برنامه ریزی، و حفظ انضباط است «قدرت هرگز دادنی نیست، بلکه گرفتی است» آنچه تاریخ به ما نشان می دهد، کارنامه ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. "اگر مردم فرمان نبرند،حاکمان ساقط می شوند" این نمونه ها به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که: تقریبا تمامی نهادها، سازمان ها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایت، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده ای از مردمِ عادی استوار است. به همین خاطر، اگر مردم رضایت و همکاری شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می تواند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعات نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل ها، و ژنرال ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای سركوبگرى ندارند و سقوط ميكنند. تاکتیک های بی خشونت مانند تحصن و اعتصاب طولانى، تحریم، تظاهرات های عمومی ونافرمانی مدنی موجب سقوط يك حكومت ميشود، این تاکتیک ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن شان به کار گرفته شده اند. کسانی که مقاومت مدنی را برای رسیدن به هدفشان انتخاب کرده اند، قبلا دیده بوده اند استراتژی های مشابه در سایر کشورها موفق بوده و این مدل از مقاومت، بهترین شانس موفقیت را دارد. جنبش های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند.بهمين رو مردم بايد در حين مبارزه مدنى خود را مسلح كنند تا درصورت اقدام نظامى مرگبار از طرف حكومت از خود دفاع كرده تا قتل و عام نشوند و در عين حال حواسشان به عوامل نفوذى كه تظاهرات را به خشونت ميكشند باشد تا از مسير مبارزه منحرف نشوند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی مانندء سطح درآمد، حضور طبقه متوسط و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش ها نقش اساسی دارند.عواملی نیز در موفقیت انقلابها دخیل اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط اند، متغییرهایی نظیر اينکه جنبش چه استراتژیی برای مقاطع مختلف زمانى انتخاب کند، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارتى ست كه به پيروزى انقلابها منجرميشود

پیج اینستاگرام مرتضى على يارى دكتراى شيمى

loading...
سه ویژگی اساسی که موفقیت و شکست جنبش های بی خشونت را در سراسر جهان رقم می زند: اتحاد، برنامه ریزی، و حفظ انضباط است «قدرت هرگز دادنی نیست، بلکه گرفتی است» آنچه تاریخ به ما نشان می دهد، کارنامه ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. "اگر مردم فرمان نبرند،حاکمان ساقط می شوند" این نمونه ها به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که: تقریبا تمامی نهادها، سازمان ها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایت، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده ای از مردمِ عادی استوار است. به همین خاطر، اگر مردم رضایت و همکاری شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می تواند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعات نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل ها، و ژنرال ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای سركوبگرى ندارند و سقوط ميكنند. تاکتیک های بی خشونت مانند تحصن و اعتصاب طولانى، تحریم، تظاهرات های عمومی ونافرمانی مدنی موجب سقوط يك حكومت ميشود، این تاکتیک ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن شان به کار گرفته شده اند. کسانی که مقاومت مدنی را برای رسیدن به هدفشان انتخاب کرده اند، قبلا دیده بوده اند استراتژی های مشابه در سایر کشورها موفق بوده و این مدل از مقاومت، بهترین شانس موفقیت را دارد. جنبش های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند.بهمين رو مردم بايد در حين مبارزه مدنى خود را مسلح كنند تا درصورت اقدام نظامى مرگبار از طرف حكومت از خود دفاع كرده تا قتل و عام نشوند و در عين حال حواسشان به عوامل نفوذى كه تظاهرات را به خشونت ميكشند باشد تا از مسير مبارزه منحرف نشوند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی مانندء سطح درآمد، حضور طبقه متوسط و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش ها نقش اساسی دارند.عواملی نیز در موفقیت انقلابها دخیل اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط اند، متغییرهایی نظیر اينکه جنبش چه استراتژیی برای مقاطع مختلف زمانى انتخاب کند، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارتى ست كه به پيروزى انقلابها منجرميشود # #شاهزاده_رضا_پهلوی #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_دیکتاتور #ايران #اعتراضات_سراسری #تهران #اهواز #اصفهان #مشهد #شيراز #رشت
121 20 5 روز قبل