عبدالمجید قائدی Profile Image - @majid.qaedi

پست اينستاگرام عبدالمجید قائدی (@majid.qaedi)

# چاپ دهم مربوط به سال هشتاد و نه است احتمالآ چاپهای بیشتری از ان شده باشد . دکتر ابوالقاسمی استاد ممتاز فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران در بیشتر دانشگاههای تهران تدریس نموده ان (تا سن هشتاو پنج سالگی یعنی تا سال نودو پنج ) این کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی است و برای آشنایی عموم نیز قابل استفاده است .

پیج اینستاگرام عبدالمجید قائدی

loading...
#این #کتاب # چاپ دهم مربوط به سال هشتاد و نه است احتمالآ چ
#این #کتاب چاپ دهم مربوط به سال هشتاد و نه است احتمالآ چاپهای بیشتری از ان شده باشد . دکتر ابوالقاسمی استاد ممتاز فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران در بیشتر دانشگاههای تهران تدریس نموده ان (تا سن هشتاو پنج سالگی یعنی تا سال نودو پنج ) این کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی است و برای آشنایی عموم نیز قابل استفاده است .
103 5 1 هفته قبل