h._.fakhri_ Profile Image - @h._.fakhri_

پست اينستاگرام h._.fakhri_ (@h._.fakhri_)

می‌دانی چیست.. گاهی دلم می‌خواهد «یک نفر» از راه برسد که خسته باشد. یک نفری که خوشی هایش را کرده، شکست‌ هایش را تمام و کمال خورده و هزاران بار زمین خورده باشد. که طعمِ انواع عشق های رنگی‌ پوشالی را چشیده و گوش‌ هایش از دوست ‌‌داشتن‌ های جعلی پُر شده باشد. یک نفر که راه های زیادی را پیاده طِی کرده، خطاهای زیادی را متحمّل شده و تجربه های زیادی رویِ دوش ‌هایش تلمبار شده و آنقدر پُخته و آب دیده شده که فرقِ بین عشق و هوس را به خوبیِ هر چه تمام تر می‌داند و در پیِ یک عشقِ واقعی همه‌ی شهر را می‌گردد. کسی که گویا چشم ‌هایش با همه‌ی مردمِ شهر فرق می‌کند. ناگهان بیاید و در اوجِ نا امیدی مرا از دور ترها ببیند، با دیدنم صاعقه‌ای به قلب و روحِ زخمی‌اش بخورد و حسِ خوبِ زندگی در رگ هایش جاری شود! عاشق شود و بماند پایِ این دوست داشتنی که تمامَش را زیر و رو کرده است. یک نفر که از شدتِ خستگی، با من به پایانِ قصه‌یِ خوب و شیرینی بیاندیشد. طوری که اگر روزی خود‌م را گُم کردم، بداند باید کجا پیدایم کند. آنطور که ‌تا ابد، تا همیشه، من نقطه‌ی پایانیِ زندگی اش شوم.

پیج اینستاگرام h._.fakhri_

loading...
می‌دانی چیست.. گاهی دلم می‌خواهد «یک نفر» از راه برسد ک
می‌دانی چیست.. گاهی دلم می‌خواهد «یک نفر» از راه برسد که خسته باشد. یک نفری که خوشی هایش را کرده، شکست‌ هایش را تمام و کمال خورده و هزاران بار زمین خورده باشد. که طعمِ انواع عشق های رنگی‌ پوشالی را چشیده و گوش‌ هایش از دوست ‌‌داشتن‌ های جعلی پُر شده باشد. یک نفر که راه های زیادی را پیاده طِی کرده، خطاهای زیادی را متحمّل شده و تجربه های زیادی رویِ دوش ‌هایش تلمبار شده و آنقدر پُخته و آب دیده شده که فرقِ بین عشق و هوس را به خوبیِ هر چه تمام تر می‌داند و در پیِ یک عشقِ واقعی همه‌ی شهر را می‌گردد. کسی که گویا چشم ‌هایش با همه‌ی مردمِ شهر فرق می‌کند. ناگهان بیاید و در اوجِ نا امیدی مرا از دور ترها ببیند، با دیدنم صاعقه‌ای به قلب و روحِ زخمی‌اش بخورد و حسِ خوبِ زندگی در رگ هایش جاری شود! عاشق شود و بماند پایِ این دوست داشتنی که تمامَش را زیر و رو کرده است. یک نفر که از شدتِ خستگی، با من به پایانِ قصه‌یِ خوب و شیرینی بیاندیشد. طوری که اگر روزی خود‌م را گُم کردم، بداند باید کجا پیدایم کند. آنطور که ‌تا ابد، تا همیشه، من نقطه‌ی پایانیِ زندگی اش شوم. #من #یک #همچو #این #دارم
219 0 1 هفته قبل