باران سحر Profile Image - @shr1014

پست اينستاگرام باران سحر (@shr1014)

10آیه سوره قصص در مقام بیات از استاد نظریان آیه ماجرای حضرت موسی در آنجا که مادر ایشان وی را در دریا رها کرد را بیشتر توضیح میده . فواد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین . ترجمه:وقلب مادر موسی آرام شد ونزدیک بود آشکار کند اگر که قلب اورا محکم نکرده بودیم تا باشد از مومنین. دو کلمه قلب و فواد رو آورده هردو به معنای قلب هستن اما چه تفاوتی دارند باهم ؟ فواد به معنای قلب پخته هست قلبی که عقل رو به کار گرفته اما کلمه قلب این امتیاز پختگی رو نداره آیه هشتم کلمه فالتقطه رو آرده به معنای پیدا کردن چیزی هست که دنبال آن نگردی،مادر موسی فقط عهده دار شیردهی ایشان شد هیچ دایه دیگه نتوانست. این یک نمونه از مواردی هست که معنای لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو میشه استنباط کرد. ربطنا هم یعنی محکم کردن منظور قلب مادر موسی هست.نگفت فواد بلکه گفتش قلب اورا محکم کردیم یعنی قلبی که صفت پخته بودن رو نداره . وقتی پخته شد گفت فواد که ابتدای آیه آورده.شیوه قرآن همینه ابتدا کلیات ونتیایج رو بیان میکنه بعد شرح واقعه. ما محکم کردیم خداوند به وسیله فرشتگان اورا نگه داشت از آشکار کردن رازش که مادر موسی هست.

پیج اینستاگرام باران سحر

loading...
آیه سوره قصص در مقام بیات از استاد نظریان #این آیه ماجرای حضرت موسی در آنجا که مادر ایشان وی را در دریا رها کرد را بیشتر توضیح میده . #واصبح فواد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین . ترجمه:وقلب مادر موسی آرام شد ونزدیک بود آشکار کند اگر که قلب اورا محکم نکرده بودیم تا باشد از مومنین. #مفردات:اینجا دو کلمه قلب و فواد رو آورده هردو به معنای قلب هستن اما چه تفاوتی دارند باهم ؟ فواد به معنای قلب پخته هست قلبی که عقل رو به کار گرفته اما کلمه قلب این امتیاز پختگی رو نداره #.در آیه هشتم کلمه فالتقطه رو آرده به معنای پیدا کردن چیزی هست که دنبال آن نگردی،مادر موسی فقط عهده دار شیردهی ایشان شد هیچ دایه دیگه نتوانست. این یک نمونه از مواردی هست که معنای لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو میشه استنباط کرد. ربطنا هم یعنی محکم کردن منظور قلب مادر موسی هست.نگفت فواد بلکه گفتش قلب اورا محکم کردیم یعنی قلبی که صفت پخته بودن رو نداره . وقتی پخته شد گفت فواد که ابتدای آیه آورده.شیوه قرآن همینه ابتدا کلیات ونتیایج رو بیان میکنه بعد شرح واقعه. #واینکه ما محکم کردیم خداوند به وسیله فرشتگان اورا نگه داشت از آشکار کردن رازش که مادر موسی هست.
4 0 1 هفته قبل