همه عکس ها و کلیپ های اسلام_دین_شهوت در اینستاگرام

loading...
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﮐﺮﻫﯿﺘﻠﺮ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻫﯿﺘﻠﺮﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺝ ﺍﯾﻔﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺭﺗﺸﯿﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﯾﮏ ﺷﺎﻝ ﺍﺱ ﺍﺱ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺘﯿﺐ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﺻﻼ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ . ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺧﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ . ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .... ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻋﺮﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﻋﺮﺏ - ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﯾﮏ ﺷﺎﻝ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﯾﺮﺑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ!! " اندكي تفكر #آتئیست #ضد_دین #دین_ستیزی #ضد_اسلام #نه_به_قرآن #اسلام_دین_شهوت #اسلام_دین_متجاوزان #اسلام_دشمن_بشریت #اسلام_دین_دروغگویان #دموکراس
‍ ‍ ●تجاوز روح الله خمينى شهوتران به دختر ۴ ساله از زبان یار نزدیک او در کتاب «لله ثم للتاريخ» كه نويسنده آن علامه سيد حسين موسوی از علماى نجف و از شاگردان برجسته آيت الله خوئى است خاطره اى را نوشته است از زمانى كه روح الله خمينى در عراق ساكن بود و ايشان در مسافرتها به همراه وى بود. اين آخوند شيعه عراقى چنین نوشته است: 《وقتی خمینی در عراق بود، ما با او رفت و آمد داشتیم، و از او چیزهایی فرا می گرفتیم، و ارتباط ما کم کم بيشتر شد تا جائى که من يكى از معتمدين وى شدم، یک بار دعوتی از یکی از شهرها براى آيت الله خمينى فرستاده شد، آن شهر در غرب واقع شده بود، که تقریبا تا آنجا با ماشین یک ساعت و نیم راه بود، ايشان از من خواست تا با او همسفر شوم، و با او به آن شهر بروم. به آنجا که رفتیم از ما استقبال زيادى کردند و ما را بی نهایت مورد تکریم قرار دادند. در این مدت نزد قبیله ای از شیعیان آنجا بودیم که عزمشان را جزم کرده و عهد بسته بودند تا در آن مناطق تشیع را نشر بدهند و همیشه یک تصویر به یاد ماندنی از ما را که در خانه شان گرفته بودیم حفظ می کردند. وقتی مدت سفر تمام شد و از آنجا برگشتیم در راه بازگشت و عبور ما از بغداد، امام خواست تا مقداری استراحت کند و خستگی سفر بر طرف شود. دستور داد تا به منطقه عطیفیه برویم چرا که در آنجا یک مرد ایرانی الأصل شيعه ساکن بود که به او سید صاحب می گفتند و سيد صاحب و خمينى با همدیگر آشنایی زیادی داشتند. سید صاحب با آمدن ما خوشحال شد و برای ما غذای فاخری آماده کرد و بعضی از بستگانش را هم خبر داد تا در جلسه حاضر شوند و منزلش برای خوش آمد گویی به ما شلوغ شد. ايشان از ما درخواست کرد تا شب را در منزلش بمانیم، امام نيز موافقت کرد. هنگام شام هم که شد برای ما شام آورد و جمعیت حاضر دست امام را می بوسیدند و از او سؤال می پرسیدند و او هم به آنها پاسخ می داد. 🏻وقتی هنگام خواب فرا رسید و جمعیت اهالی محل هر کس به خانه اش برگشت، خمینی چشمش به دختر بچه ۴ یا ۵ ساله صاحب خانه افتاد که بسیار زیبا و دلربا بود. امام از سید صاحب خواست تا اين دختر خردسال را برايش بیاورد كه او را صیغه نماید و از او لذّت ببرد. پدرش با خوشحالی زیاد قبول کرد و خمینی، شب را با هم آغوشی آن دختر بچه به سر برد و ما تا صبح صدای گریه و جیغ و فریاد آن دختر بچه را از اتاق كنارى (اتاقى كه خمينى در آن با دختر بچه خلوت كرده بود)می شنیدیم بالاخره آن شب تمام شد و وقتی صبح شد و برای خوردن صبحانه نشسته بودیم، خمینی به من نگاهی کرد و در صورت من نشانه هایی از عدم رضایت از کار دیشبش #اسلام_دین_شهوت
. «بهشت» طبق روایات "اسلام" کجاست: . 💩دربهشت توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صدنفر میرسد!! (کتاب کنزالعمال جلد۱۴ صفحه۴۶۶) . 💩بهترین چیزهایی که مردم دردنیاوآخرت ازآنهالذت میبرند، لذت آمیزش وبهره برداری از زنان میباشد!! (کتاب وسائل جلد۱۴صفحه۴۶) . 💩قال «رسول الله» : همانابهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح(سکس) اشتها ندارند ولذت نمیبرند!! (کتاب لثالی صفحه۵۰۳) . 💩حوری ازخیمه خودبیرون آیدو روی به تخت «مومن» بخرامد، وچون به نزد«مومن» می آید، باپانصدسال ازسالهای دنیا همدیگررابوسه زنند!! که برای هیچ کدامشان خستگی وملال حاصل نمیگردد!! هرمومنی راهفتادزوجه ازحوریان میدهند، وچهارزن از آدمیان ...!! (کتاب بحارالانوار جلد۸ صفحه ۱۵۷) . 💩بیشترنهرهای بهشتی از نهرهای کوثراست، که درکناره آن "دختران نارپستان" مانندگیاه میرویند!! دربهشت نهری وجود داردکه در دوطرفش "دختران باکره سفیدروی" وسفیدپوش نشسته اندومشغول تغنی(آوازخواندن) هستند. (کتاب بحارالانوار جلد۸ صفحه۱۹۶) . 💩هریک ازآن حوریان هفتادحلّه پوشیده اند، و"سفیدی ساق ایشان" اززیرهفتادحلّه معلوم است!! . از جماع باهریک ازآن حوریان، لذت صدمردرامییابد، که هریک چهل سال خواهش مجامعت وآمیزش داشته باشند وبرایشان میسرنشده باشد!! . پس آن «مومن» باقوت صدجوان باآن حوری جماع وآمیزش کند!! ویک آغوش بااو هفتادسال طول میکشد!! «مومن» متحیرمیباشدکه نظربه کدام اندام حوری بکند!! برروی او، یابرپشت او، یابرساق او!! برهراندام اوکه نگاه میکند، ازشدت نور وصفا، روی خودرادرآن مشاهده می نماید، پس دراین حال زن دیگری براومشرف میگردد، که خوشروترو خوشبوتر ازاولی است!! (کتاب بحارالانوار جلد۸ صفحه ۲۰۵) . ❎یکی به من بگه اینجابهشته یا جنده خونه؟؟؟ 🤔 #نقد_اسلام #نقد_قرآن #اسلام_دین_توحش #اسلام_دین_اجبار #اسلام_دین_شهوت #اسلام_دین_ضد_بشری #اسلام_دین_خون_وکشتار #اسلام_دین_قتل_تجاوز_زن_ستیزی #اسلام_دین_جهل_خرافات #اسلام_دین_جهل #اسلام_دین_خرافات #اسلام_دین_زن_ستیزی #اسلام_فدای_ایران
📌«متعه» روسپی‌گری شرعی . 🔷یکی از اهانت‌های اسلام به زنان، حکم الهی متعه یا صیغه است 🔸️«متعه»یا«صیغه» نوعی ازدواج موقت در فرقه «شیعه» است که درآن برای مدت محدودی ، بین زن و مرد با مبلغی پول یا مهریه‌ی مشخص قرارداد می‌بندند. . 🔴منشأ متعه در قرآن و سنت پیامبر و امامان شیعه(صدها حدیث و روایت) است . 🔹️{ ... براى شما حلال است[زنانی]که به وسيله اموال خود طلب كنيد ... وزنانى راكه متعه كرده‏ ايد مهرشان را به عنوان فريضه‏ اى به آنان بدهيد و بر شما گناهى نيست كه پس از موعد مقرر با يكديگر توافق كنيد... }(نساء۲۴) . 🔸️پیامبرفرمودند: هرکس یکبار متعه کند، درجه اش مانند درجه امام حسن است ، دوبار درجه اش مانند امام حسین و سه بار، به درجه امام علی نائل می آید و چهار بار ، درجه اش مانند من است (لئالی الاخبار ج۳ص۲۴۳) . .❌عن الصادق قال ذکر له المتعه أهي من الاربع؟ قال يتزوج منهن الفا فانهن مستاجرات . 🔹️از امام صادق در مورد متعه (نکاح موقت) پرسيده شد! آيا فقط بايد چهار زن باشد؟ فرمود خير ، با ۱۰۰۰ نفر از اينگونه زنان نکاح کن زيرا اينها 👈کرايه‌ای هستند👉 📚(الکافی‌ج۵ج۴۵۲)(سايل‌الشيعه‌ج۲۱ص۲۸) . .🔸️اما عمر خلیفه دوم بعلت شیوع فساد اخلاقی آنرا لغو کرد و در فرقه سنی منسوخ است .🔹️جابر بن عبدالله می‌گوید: متعه می‌کردیم با یک مشت خرما و آرد در عهد رسول خدا و ابوبکر تا آنکه پس از آن عمر نهى کرد. (صحیح مسلم‌ج۱ص۳۹۵)(فتح‌البارى‌ابن‌حجر-ج۹ص۱۴۱) (کنز العمال‌ج۸ص۲۹۴) . 🔸️از امام علی پرسیدند:آیه متعه نساء، آیا منسوخه است؟ گفت: نه اگر عمر نهى از متعه نکرده بود ، کسی زنا نمی کرد مگر شقى جنایتکار. (تفسیر طبرى‌ج۵ص۹)(الدرالمنثور-ج۲ص۱۴۰) . 🔹️روسپی‌گری در ایران جُرم است اما خواندن یک متن صیغه‌ی عربی ، آن را شرعی می‌کند. .🔴متعه(صیغه) موجب نقض حقوق زنان می‌شود👇👇👇 🔷در «صیغه» منافع مرد بر زن برتری دارد و فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته شده‌است نه زن 🔸️در صیغه ،زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد نفقه نمی پردازد 🔷اغلب مردان متاهل صیغه می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده ها می‌شود 🔸️از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار می‌شوند، نمی‌توانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است 🔷در متعه، فرد محدود به یک شریک جنسی نیست و از این طریق، احتمال بیماری های مقاربتی مانند ایدز زیاد است. #ضد_دین #دین_ستیزی #ضد_اسلام #نه_به_قرآن #اسلام_دین_شهوت #اسلام_دین_متجاوزان #اسلام_دشمن_بشریت #اسلام_دین_دروغگویان #دموکراسی #روشنفکری #آزادی_بیان #انقلاب_زنان #نه_به_قوانین_ضد_زن #نه_به_حجاب_اجباری
وجود جنگهای مذهبی بین یهودیان،مسیحیان و مسلمین بهترین دلیل عدم وجود یهوه ، روح القدس و الله است. یهودی دین مسیحی و مسلمان را قبول ندارد، برای همین یهودیه... مسیحیان دین اسلام را قبول ندارند، برای همین مسیحی هستند... مسلمانان هردو دینِ یهودیت و مسیحیت را قبول دارد ولی آنها او را قبول ندارند و مسلمانند... راستی اگر هر سه دین به یک خدا اعتقاد دارند، پس چراهمدیگر را قبول ندارند؟ چرا یکی باید حجاب داشته باشد و صیغه کند و دیگری نه؟ مگرموی زن یهودی و مسیحیان مو نیست و پشمه و حجاب لازم ندارد ؟میدانید،دلیلش چیست؟ شیادی پیغمبران است، اگر واقعا" موسی" با خدا در تماس بود، نباید خدا آیه ای میفرستاد و به موسی میگفت بعد از تو پسرم عیسی ظهور خواهد کرد و باید همه مسیحی شوید و بعد از او محمد را میفرستم و باید همه مسلمان شوید.مشخصات دقیق و بدونِ ابهام آنها را نیز میفرستاد تا در تورات بماند. مامیدانیم همچین آیه ای در تورات وجود ندارد، خب علتش چیست؟ اگر خدا چنین آیه ای میفرستاد امروز ما فقط یک مذهب داشتیم و نه جنگی بود نه بی ایمانی، دلیلش اینست که خدایی نیست. کتاب یهودیان، تورات ،رو نوشتی است از مصریان قدیم، که اگر تحقیق کنید خواهید فهمید حتی ده فرمان را از مصریان قدیم به گدایی گرفته اند. موسی هرگز چیزی در مورد عیسی و محمد نمیدانست تا چیزی بنویسد و... #ضد_دین #دین_ستیزی #ضد_اسلام #نه_به_قرآن #اسلام_دین_شهوت #اسلام_دین_متجاوزان #اسلام_دشمن_بشریت #اسلام_دین_دروغگویان #دموکراسی #روشنفکری #آزادی_بیان #انقلاب_زنان #نه_به_قوانین_ضد_زن #مرگ_بر_جمهوری_آخوندی #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_علی_خامنه_ای
📌آفرینش آسمان ها وزمین چند روز طول کشید؟ 🔸️پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد – ()سورة الأعراف 🔸️پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش آفريد () سورة یونس 🔸️همان (خدايى) كه آسمانها و زمين و آنچه را ميان اين دو وجود دارد، در شش روز آفريد() سورة الفرقان 🔸️او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد() سورة هود 🔸️آیات فوق صراحتا گویای آن است که خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز خلق فرمود. اما مطابق آیات زیر: 🔹️-بگو آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براى او همانندهايى قرارمىدهيد؟! ()سورة فصلت 🔹️او در زمين كوههاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن را مقدر فرمود، – اينها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان! ()سورة فصلت 🔹️سپس به آفرينش آسمان پرداخت، … در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد… (و ) سورة فصلت 🔹️خوب حالا به محاسبه بپردازیم: روز (برای آفرینش زمین) + روز( برای آفرینش برکات) + روز (برای آفرینش آسمان ها) = روز ، و نه روز 🔺️نتیجه: = ؟! مشکل از کجاست؟ از معجزه ی محمّدبن عبدالله یا از ریاضیات؟ #ضد_دین #دین_ستیزی #ضد_اسلام #نه_به_قرآن #اسلام_دین_شهوت #اسلام_دین_متجاوزان #اسلام_دشمن_بشریت #اسلام_دین_دروغگویان #دموکراسی #روشنفکری #آزادی_بیان #انقلاب_زنان #نه_به_قوانین_ضد_زن #مرگ_بر_جمهوری_آخوندی #مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه #مرگ_بر_علی_خامنه_ای