همه عکس ها و کلیپ های بازیگران_تئاتر در اینستاگرام

loading...
.
مرجانه جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشید . تولدتون مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐
‌
‌
‌
#marjanehgolchin#مرجانه_گلچین
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_زن#بازیگران#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_زن#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_زن#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. مرجانه جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشید . تولدتون مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #مرجانه_گلچین # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
جناب فروتن عزیز ؛ امیدواریم همیشه سلامت و موفق باشید . تولدتون مبارک دوست خوبمون . 🎂😉🎁💐
‌
‌

#masokdforoutan#مسعودفروتن#مسعود_فروتن
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_مرد#بازیگران#بازیگران_ایرانی#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_مرد#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_مرد#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. جناب فروتن عزیز ؛ امیدواریم همیشه سلامت و موفق باشید . تولدتون مبارک دوست خوبمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ #مسعودفروتن #مسعود_فروتن # #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_مرد #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
یوسف مرادیان عزیز ؛ امیدواریم همیشه شاد و موفق باشید . تولدتون مبارک دوست خوبمون . 🎂😉🎁💐
‌
‌

#yosefmoradian#یوسف_مرادیان
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_مرد#بازیگران#بازیگران_ایرانی#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_مرد#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_مرد#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. یوسف مرادیان عزیز ؛ امیدواریم همیشه شاد و موفق باشید . تولدتون مبارک دوست خوبمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ #یوسف_مرادیان # #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_مرد #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شیوا جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. سوگل جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #سوگل_طهماسبی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. رویا جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشید . تولدتون مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #رویانونهالی #رویا_نونهالی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. مژگان جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #مژگان_غلامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. بانو چهره آزاد عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #افسانه_چهره_آزاد # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. فاطمه جان هاشمی ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #فاطمه_هاشمی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
اسامی برندگان جشنواره فیلم فجر تا این لحظه بهترین فیلم اول: #خجالت_نکش بهترین فیلم هنر و تجربه: #مغزهای_کوچک_زنگ_زده بهترین فیلمبرداری: #علیرضا_زرین_دست دست(سرو زیر آب) بهترین تدوین: #بهرام_دهقانی و #محمد_نجاری (عرق سرد) بهترین موسیقی متن: #کارن_همایونفر (به وقت شام) بهترین صدابرداری: #رشید_دانشمند (تنگه ابوقریب) بهترین صداگذاری: #علیرضا_علویان (به وقت شام-مغزهای کوچک زنگ زده) بهترین طراحی لباس: #سارا_خالدی_زاده(بمب؛ یک عاشقانه) بهترین طراحی صحنه: #عباس_معروفی_ بلوندی(سرو زیر آب) بهترین چهره پردازی: #سعید_ملکان(تنگه ابوقریب) بهترین جلوه های ویژه میدانی: #محسن_روزبهانی(تنگه ابوقریب) بهترین جلوه های ویژه بصری: #فرید_ناظر_فصیحی(چهارراه استانبول) بهترین فیلم کوتاه: #حیوان( بهمن و بهرام ارک) #جشنواره_فیلم_فجر فیلم_فجر #سینما #فیلم #بازیگران_سینما #بازیگران_تئاتر #ساتره ساتره #. #
. روشنک جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #روشنک_عجمیان # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شبنم جان ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شبنم_فرشادجو # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شهناز جان ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شهناز_شهبازی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
طرح لبخند و بازسازی رنگ و ظاهر دندان بدون تراش دندان طبیعی در یک جلسه مراقبت های بعد از ونیر کامپوزیت لازم است برای دوام و پایداری دندان هایتان به طور منظم مسواک بزنید. – جویدن یا گاز زدن غذا بعد از لمینیت مشکلی ندارد. – خوردن آجیل های سخت و شکستن پوست دانه هایی چون پسته و بادام برای لیمینت ها آسیب رسان بوده و ممکن است بخش های مذکور را ساییده کنند. هرچند که می توان کامپوزیت های ونیر را دوباره اصلاح و ترمیم نمود. اما لمینیت های پرسلن و سرامیکی باید تعویض شوند. – لازم است اشخاص دارای کامپوزیت ونیر، پس از صرف قهوه، چای یا هرگونه مواد خوراکی رنگ دار، حتما از مسواک استفاده کرده و به خوبی دندان هایشان را پاک کنند زیرا مواد کامپوزیتی همچون دندان های طبیعی بوده و خاصیت رنگ پذیری دارند؛ چنانچه در مراقبت از آنها کوتاهی کنید ، بروز لکه های رنگی یا تغییر رنگی کلی را شاهد خواهید بود. -البته ذکر این مطلب نیز ضروری است که تغییر رنگ به مرور زمان در همه دندان ها رخ داده و بهتر است هر چند وقت یکبار آنها را پولیش نمود. علاوه بر حفظ بهداشت دهان و دندان و استفاده مرتب از مسواک، استفاده از نخ دندان هم ضروری است همچنین مراجعه مرتب به دندان پزشک در تاریخ های مشخص برای حفظ سلامت دندان ها بسیار کمک کننده خواهد بود انجام خدمات زیبایی دندان #طرح_لبخند #لبخند_زیبا #لمینت_دندان #ونیر_کامپوزیت #کاشت_دندان #کامپوزیت_دندان #ایمپلنت #جراحی #دندان_مصنوعی #روکش_دندان #زیبایی #دندانپزشکی #دندانسازی #دکترملاطایفه #دندانپرشکی_کیوان #بازیگران_تئاتر #هنرمندان #سینما
. هانیه جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #هانیه_غلامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
#آموزشگاه_هنرمندان_راگا کارگاه هنر صدا ( صداسازی، فن بیان، سلفژ ) مورد نیاز برای : #خوانندگان #گویندگان #بازیگران_تئاتر شرایط ثبت نام : ویژه بزرگسالان ۱۸ سال به بالا، قبولی در تست اولیه، حضور مستمر و موثر مبلغ شهریه : دوره عمومی به صورت گروهی و کاملا #رایگان برگزار میشود با حضور #مدرس_موسیقی آموزشگاه هنرمندان راگا استاد #محمدعماد برای شرکت در کلاس های موسیقی ( #تئوری_موسیقی #سلفژ #آهنگسازی #تنظیم_موسیقی #پیانو #گیتار_پاپ #آواز_پاپ ) با آموزشگاه تماس حاصل نمائید. #مدیریت_خانم_رفیعی شماره تماس : ۵۵۹۱۷۲۳۸ و ۰۹۱۲۵۰۰۸۳۱۴ آدرس : میدان شهرری، ابتدای خیابان جاده قم، رو به روی پاساژ مهدی، مجتمع تجاری و اداری پدیده، طبقه دوم، واحد ۲۰۲
. 🎭این نیز بگذرد... . 🌟🌹بقلم:دکتر قطب الدین صادقی . .👈روایتی کاملا متفاوت از دوران جنگ تحمیلی . . . 🌹همه با هم برای یک هدف جمع شدیم تا این روایت تلخ ولی زیبا رو به تصویر بکشیم. توکل بخدا و تلاش ما و انرژی مثبت شما عزیزان🌸 . . . . . #نمایش_این_نیز_بگذرد #قطب_الدین_صادقی #تاتر_بازها #تئاتر_بازها #تئاتر_برای_همه #تئاتر_هنر_زندگی #هنرمندان_ایران #هنرمند_مردمی #هنرمندان_آذربایجان #بازیگران #بازیگران_تئاتر #فرهاد_طوفان #سیامک_شاگردی #المیرا_طاعتی #مونا_محمد_نژاد #شیما_بخشنده #فرناز_خدایی #طاها_پرستار #کیوان_پورمحمدتقی
. سلام رفیق . سلام عزیز تبریک میگم تبریک که الحق جایزه بازیگر اول 🎭جشنواره تئاتر فجر برازنده تو بود.🎭 . 👈🔷⭐🌟آبی مایل به صورتی 🎭🎭 حتما افتخار میکنه بازیگرش بهنام شرفی بود. .🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 آرزوی بهترین و بهترین ها رو برات از ته دل دارم. . . . .🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🌷🌷🌹🌹🎭🎭🎭 . . #بهنام_شرفی #بازیگر_اول_مرد_تئاتر_فجر #آبی_مایل_به_صورتی #تاتر_بازها #بازیگر_مردمی #تئاتر_بازها #تئاتر_هنر_ماندگار #تئاتر_هنر_زندگی #بازیگران_تئاتر #هنرمندان_ایران
. پریوش نظریه عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #پریوش_نظریه # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. سارا جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #سارا_بهرامی #سارابهرامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 🎭نمایش موزیکال قیزقاپیسی،شاه قاپیسی . 🌟نویسنده و کارگردان:سلیم رحیمی . پ ن:امشب بعد از اینکه تمرین کارمون رو تمام کردیم همراه با رامین قاسمی و همسرش خانم خدایی و همسرجان و پارمین خانم رفتیم برای دیدن این اجرا رفتیم ،خستگی چند ساعت تمرین با بازی زیبای هنرمندان و دوستان عزیزم شهرام پوردنیا و سیامک شاگردی عزیزم و خانم طاعتی و خانم نظری واحمد عمو پورستان نازنین و استاد گلم سلیم رحیمی ،از تنمون در اومد. خدا قوت خسته نباشید همگی. . 👈توصیه:اگر از روزمرگی و روزهای تکراری خسته شدین حتما به اجرای این نمایش برید. فرصت فقط تا هفتم بهمن ماه، مجتمع فدک،تالار شمس عطار،ساعت . . 🌟🌟🌟.همه عزیزان در یک قاب🌷 . #نمایش_موزیکال #نمایش_فولکلور #بازیگران #بازیگران_تئاتر #هنرمندان_ایران #هنرمندان_اردبیل #تئاتر_برای_همه #همه_باهم_تئاتر #تئاتر_هنر_ماندگار #تاتر_بازها #تئاتر_بازها #سلیم_رحیمی #سیامک_شاگردی #شهرام_پوردنیا #کیوان_پورمحمدتقی #شیما_بخشنده #المیرا_طاعتی #احمد_پورستان #پارمین_پورمحمدتقی #رامین_قاسمی #فرناز_خدایی
. لاله جان ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #لاله_مرزبان # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. مهشید جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #مهشیدحبیبی #مهشید_حبیبی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. بانو معینی عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و سلامت باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #گیتی_معینی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./