همه عکس ها و کلیپ های بازیگران_تلویزیون در اینستاگرام

loading...
. شیوا جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. 📷 " هلیا امامی " عزیز / اکران خصوصی فیلم " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #هلیا_امامی #هلیاامامی #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " امین " جان " ایمانی " و " پویا امینی " عزیز / اکران خصوصی فیلم " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #پویاامینی #پویا_امینی #امین_ایمانی #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " نیلوفر " جان " پارسا " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #نیلوفرپارسا #نیلوفر_پارسا #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. جناب " مجید قناد " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #مجید_قناد #مجیدقناد #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " محمدرضا شریفی نیا " ، " حمیدرضا آذرنگ " ، " محسن محسنی نسب " و " رضا حیدری " / اکران خصوصی فیلم های " شاخ کرگدن " و " بلوک ٩ ، خروجی ٢ " . # #محمدرضاشریفی_نیا #محمدرضا_شریفی_نیا #حمیدرضاآذرنگ #حمیدرضا_آذرنگ #محسن_محسنی_نسب #رضا_حیدری #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_شاخ_کرگدن #فیلم_ورودی_نه_خروجی_دو #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. " هدی زین العابدین " عزیز / اکران مردمی فیلم " اسرافیل " . # #هدی_زین_العابدین #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_مردمی #فیلم_اسرافیل #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. سوگل جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #سوگل_طهماسبی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. رویا جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشید . تولدتون مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #رویانونهالی #رویا_نونهالی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. مژگان جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #مژگان_غلامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. بانو چهره آزاد عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #افسانه_چهره_آزاد # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. فاطمه جان هاشمی ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #فاطمه_هاشمی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. روشنک جان ؛ از خدا می خواهیم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #روشنک_عجمیان # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شبنم جان ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شبنم_فرشادجو # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. شهناز جان ؛ امیدواریم همیشه کامیاب و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #شهناز_شهبازی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
. هانیه جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #هانیه_غلامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
سکانسی از فیلم گرداب سکندر به کارگردانی داوود بی دل عزیز و رویا پرداز و  با نقش آفرینیه بنده امین آبان  در رل نونو آکچای دزد دریایی و با ایفای نقش دوستان هنرمندم, این اولین فیلم تماما تروکاژ کروماکی و انیمیشن کاربردی ایران است که در حال پخش از شبکه های ملی است در حاضر هم روی سایتهای پخش فیلم برای دانلود و تماشا گذاشته شده لازم به ذکره که دونسخه از این فیلم وجود داره که دوبار تدوین و صدا گذاری و انیمشن سازی شده در نسخه اولیش من بجای خودم صحبت میکنم و در نسخه دوم فرد دیگری , این فیلم که به افسانه های خلیج فارس و داستانهای کهن دیرینه ما ایرانیان می پردازه , کم کاری من در عرصه سینما و تلویزیون بیشتر برای حساسیت من در انتخاب نقشهای تکرار نشدنی و بی بدیل هست  ایفای نقشی غیر قابل ایفا, کارکتری که با ایفای اون بشه قصه رو تا همیشه به تسخیر خودم در بیارم, بازیگری با وسواس زیاد رویا و اسطوره ای میشه
#امین_آبان#خلیج_پارس #خلیج_فارس#گرداب_سکندر#دوبله#انیمیشن#داوود_بیدل#بازیگران#بازیگران_سینما#تلویزیون#بازیگران_تلویزیون
سکانسی از فیلم گرداب سکندر به کارگردانی داوود بی دل عزیز و رویا پرداز و با نقش آفرینیه بنده امین آبان در رل نونو آکچای دزد دریایی و با ایفای نقش دوستان هنرمندم, این اولین فیلم تماما تروکاژ کروماکی و انیمیشن کاربردی ایران است که در حال پخش از شبکه های ملی است در حاضر هم روی سایتهای پخش فیلم برای دانلود و تماشا گذاشته شده لازم به ذکره که دونسخه از این فیلم وجود داره که دوبار تدوین و صدا گذاری و انیمشن سازی شده در نسخه اولیش من بجای خودم صحبت میکنم و در نسخه دوم فرد دیگری , این فیلم که به افسانه های خلیج فارس و داستانهای کهن دیرینه ما ایرانیان می پردازه , کم کاری من در عرصه سینما و تلویزیون بیشتر برای حساسیت من در انتخاب نقشهای تکرار نشدنی و بی بدیل هست ایفای نقشی غیر قابل ایفا, کارکتری که با ایفای اون بشه قصه رو تا همیشه به تسخیر خودم در بیارم, بازیگری با وسواس زیاد رویا و اسطوره ای میشه #امین_آبان #خلیج_پارس #خلیج_فارس #گرداب_سکندر #دوبله #انیمیشن #داوود_بیدل #بازیگران #بازیگران_سینما #تلویزیون #بازیگران_تلویزیون
.
هنگامه جان تولدت مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشی . 🎂😉🎁💐
‌
‌
‌
#hengamehamidzadeh#هنگامه_حمیدزاده
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_زن#بازیگران#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_زن#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_زن#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. هنگامه جان تولدت مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشی . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #هنگامه_حمیدزاده # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
پریوش نظریه عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشید . 🎂😉🎁💐
‌
‌
‌
#parivashnazarieh#پریوش_نظریه
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_زن#بازیگران#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_زن#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_زن#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. پریوش نظریه عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #پریوش_نظریه # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
🎬
. 🎬 " الناز شاکردوست " با انتشار این عکس از سلامتی خود خبر داد . وی صبح امروز سر صحنه فیلمبرداری فیلم « دو طبقه روی پیلوت » به کارگردانی " ابراهیم ابراهیمیان " دچار مصدومیت شد . . * " خبرگزاری فرهنگی و هنری خواهران دریا " برای " الناز " عزیز آرزوی بهبودی می کند . 🙏🌹 . # #النازشاکردوست #الناز_شاکردوست #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #سانحه #فیلم_دو_طبقه_روی_پیلوت #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
. " سعید سهیلی " عزیز و دخترش " صبا " جان " سهیلی " / اکران خصوصی فیلم " پل خواب " . # #سعیدسهیلی #سعید_سهیلی #صباسهیلی #صبا_سهیلی #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_پل_خواب #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
. " شهین تسلیمی " نازنین و نوه ی عزیزشون / اکران خصوصی فیلم " پل خواب " . # #شهین_تسلیمی #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_پل_خواب #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
سارا جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐
‌
‌
‌
#sarabahrami#سارا_بهرامی#سارابهرامی
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_زن#بازیگران#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_زن#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_زن#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. سارا جان ؛ امیدواریم همیشه سلامت و شادمان باشی . تولدت مبارک دوست عزیزمون .🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #سارا_بهرامی #سارابهرامی # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
. " آزاده " جان " اسماعیل خانی " و برادرش " امید اسماعیل خانی " عزیز / اکران خصوصی فیلم " پل خواب " . # #آزاده_اسماعیل_خانی #امید_اسماعیل_خانی #گوهر_خیراندیش #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگر_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_پل_خواب #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
. " مهرداد صدیقیان " عزیز / اکران خصوصی فیلم " پل خواب " . # #مهردادصدیقیان #مهرداد_صدیقیان #هنرمندان #هنرمندان_مرد #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_مرد #هنرمند #هنرمند_مرد #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_مرد #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_پل_خواب #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
. " فتانه " جان " ملک محمدی " و همسرش / اکران خصوصی فیلم " پل خواب " . # #فتانه_ملک_محمدی #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_ایرانی #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگر_زن #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #بازیگر_زن #سینما #اکران_خصوصی #فیلم_پل_خواب #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #خواهران_دریا :  ‌ ‌ ‌ ‌ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های بیشتر از هنرمندان و ورزشکاران را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
.
فلور نظری عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشید . 🎂😉🎁💐
‌
‌
‌
#felornazari#فلورنظری#فلور_نظری
#instagram
#هنرمندان#هنرمندان_زن#بازیگران#بازیگران_سینما#بازیگران_تلویزیون#بازیگران_تئاتر#هنرمند#هنرمند_زن#بازیگر#بازیگر_ایرانی#بازیگر_زن#بازیگر_سینما#بازیگر_تلویزیون#سینما#تلویزیون#تئاتر#عکس#عکس_هنرمندان#عکس_بازیگران#تولد#تولد_هنرمندان#تولد_بازیگران#خواهران_دریا
‌
‌
photo by : @khaharanedarya
✏
** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇
‌
telegram.me/khaharanedarya
. فلور نظری عزیز تولدتون مبارک . امیدواریم همیشه شادمان و کامیاب باشید . 🎂😉🎁💐 ‌ ‌ ‌ #فلورنظری #فلور_نظری # #هنرمندان #هنرمندان_زن #بازیگران #بازیگران_سینما #بازیگران_تلویزیون #بازیگران_تئاتر #هنرمند #هنرمند_زن #بازیگر #بازیگر_ایرانی #بازیگر_زن #بازیگر_سینما #بازیگر_تلویزیون #سینما #تلویزیون #تئاتر #عکس #عکس_هنرمندان #عکس_بازیگران #تولد #تولد_هنرمندان #تولد_بازیگران #خواهران_دریا ‌ ‌ :  ✏ ** دوستان عزیز می توانید اخبار و عکس های هنرمندان را در کانال تلگرام ما نیز پیگیری کنید : 👇 ‌ ./
فیلم گرداب سکندر به کارگردانی داوود بی دل عزیز و رویا پرداز و  به نقش آفرینیه بنده امین آبان  در رل نونو آکچای دزد دریایی و با ایفای نقش دوستان هنرمندم, این اولین فیلم تماما تروکاژ کروماکی و انیمیشن کاربردی ایران است که در حال پخش از شبکه های ملی است در حاضر هم روی سایتهای پخش فیلم برای دانلود و تماشا گذاشته شده لازم به ذکره که دونسخه از این فیلم وجود داره که دوبار تدوین و صدا گذاری و انیمشن سازی شده در نسخه اولیش من بجای خودم صحبت میکنم, این فیلم که به افسانه های خلیج فارس و داستانهای کهن دیرینه ما ایرانیان می پردازه , کم کاری من در عرصه سینما و تلویزیون بیشتر برای حساسیت من در انتخاب نقشهای تکرار نشدنی و بی بدیل هست  ایفای نقشی غیر قابل ایفا, کارکتری که با ایفای اون بشه قصه رو تا همیشه به تسخیر خودم در بیارم, بازیگری با وسواس زیاد رویا و اسطوره ای میشه#خلیج_پارس #خلیج_فارس#گرداب_سکندر#دوبله#انیمیشن#داوود_بیدل#بازیگران#بازیگران_سینما#تلویزیون#بازیگران_تلویزیون#امین_آبان
فیلم گرداب سکندر به کارگردانی داوود بی دل عزیز و رویا پرداز و به نقش آفرینیه بنده امین آبان در رل نونو آکچای دزد دریایی و با ایفای نقش دوستان هنرمندم, این اولین فیلم تماما تروکاژ کروماکی و انیمیشن کاربردی ایران است که در حال پخش از شبکه های ملی است در حاضر هم روی سایتهای پخش فیلم برای دانلود و تماشا گذاشته شده لازم به ذکره که دونسخه از این فیلم وجود داره که دوبار تدوین و صدا گذاری و انیمشن سازی شده در نسخه اولیش من بجای خودم صحبت میکنم, این فیلم که به افسانه های خلیج فارس و داستانهای کهن دیرینه ما ایرانیان می پردازه , کم کاری من در عرصه سینما و تلویزیون بیشتر برای حساسیت من در انتخاب نقشهای تکرار نشدنی و بی بدیل هست ایفای نقشی غیر قابل ایفا, کارکتری که با ایفای اون بشه قصه رو تا همیشه به تسخیر خودم در بیارم, بازیگری با وسواس زیاد رویا و اسطوره ای میشه #خلیج_پارس #خلیج_فارس #گرداب_سکندر #دوبله #انیمیشن #داوود_بیدل #بازیگران #بازیگران_سینما #تلویزیون #بازیگران_تلویزیون #امین_آبان