همه عکس ها و کلیپ های بازی_کثیف در اینستاگرام

loading...
: #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
از کرامات شیخ ما این است شیره را خورده گفت شیرین است جناب روحانی باید عرض کنم ما سالهاست ایستاده ایم،ولی فرزندان وفامیل سما کجاهستن؟فقط ما باید بمونیم؟ژن های خوبتون کجاهستن دقیقا؟ #سیاست #دروغگو #کذب #ژن_خوب #داستان #دلال #بازی_کثیف #سیاسیون
.
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیم
. #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
یک بار هم حمایتش کنیم
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیم
یک بار هم حمایتش کنیم #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
: #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند! همه ما رکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتند گرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟؟؟؟ چطورشد که امروز اعلام شد #پرسپولیس قهرمان است ؟؟؟؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند #پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند! به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم! ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد! باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه!!!!!!! ممنون جناب #گرشاسبی که حق روبه حقدار رساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم _ 🆔
. #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #چند_میگیری_بترسونی
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیمnc
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #آمدیم_نبودید بترکونید این هشتگ رو😍😍😄😄💪💪
. #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم . . #پرسپولیس #سوپرجام #لیگ_برتر #فوتبال #گرشاسبی
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #کمیته_مجازی_کانون_هواداران_پرسپولیس
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
.
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیم
. #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیم9.9
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #پرسپولیس
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #پرسپولیس
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
: #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف 
همان بازی عجیب 
سیاست عجیب 
توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند

همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما
الا..مدیریت ما

یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا 
گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام 
ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟

چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟
اینگونه:
ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی 
وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند
به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم 
ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد 
جام را به پرسپولیس سوق دهد 
باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم 
جز مدیریت باشگاه 
ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی 
#گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه ما رکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم🙇‍♀️🙇‍♀️
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
... #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
. #بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم . . #پرسپولیس #سوپرجام #لیگ_برتر #فوتبال #گرشاسبی
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم #پرسپولیس_قهرمان_ایران #سوپر_جام_مبارکه #اومدیم_نبودین #کیسه_کش_فراری #ترسوها #حمایت_تا_قیامت #عشقپولیس #کمیته_مجازی_کانون_هواداران_باشگاه_پرسپولیس #اتحاد_سرخ
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
#بازی_کثیف همان بازی عجیب سیاست عجیب توپ را درزمین دیگری بندازو ارام بخند همه مارکب خوردیم الا ..اتحادما الا..مدیریت ما یک بازی رسانه ای خیلی بیصدا گفتندگرشاسبی موافقت کرده با لغوسوپرجام ولی دیشب درباشگاه چه گذشت ؟ چطورشد که امروز اعلام شد پرسپولیس قهرمان است ؟ اینگونه: ابی ها دیروز گفتند پرسپولیس موافقت کرده با لغوبازی وتوپ رادرزمین پرسپولیس انداختند به حق هم که ما ناخوداگاه زودباورکردیم وچه قضاوتها که نکردیم ولی دیشب یک مدیر کاربلد درخفا وبدون بازی رسانه ای مدیریت کرداین بازی کثیف رو وامروز موفق شد جام را به پرسپولیس سوق دهد باید قبول کنیم همه ما بازی خوردیم جز مدیریت باشگاه ممنون جناب گرشاسبی که حق روبه حقداررساندی #گرشاسبی_ازت_ممنونیم
زمان: حیف است ..حیف این پرسپولیس ، ازان مردم است نه دولت این پرسپولیس ،ازدل مردم است،نه دولت قلبهای مردم به عشق ان می تپد نه دولت دل مردم به حال پرسپولیس میسوزد نه دولت حیف است خیلی حیف دیدی این سناریوی کثیف رو ازتنها نقطه ای که فکرش روهم نمیکردیم ضربه خوردیم حریف مجلس ووزیرورییس جمهور شدیم الا انچه که فکرمیکردیم حریف خودمان نشدیم حریف مدیریتی که قبول کردند این لغو بازی رو نه اشتباه نکنید .. مدیریت بدنیست مدیریت همان اعضای انتخابی وزیر هستند درراس باشگاه وباورکنید خودماهم اگر جای انها بودیم مجبوربه اطاعت بودیم .. بیرون گودبودن وگفتن لنگش کن راحت است ولی داخل گود ... سناریوی کثیف این گونه است گرشاسبی به اجبار موافقت کند هواداران علیه او جبهه بگیرند وحاشیه به پرسپولیس رهنمود شود خیلی شیک ومجلسی خیلی حساب شده وتمیز نه وزیر مقصر میشود نه دولت مقصر خودباشگاه میشود تازه استقلالی ها هم میگویند خود باشگاه پرسپولیس موافقت کردبااین لغو سیاست پدرومادرندارد رفیق تازه باورکنیم وزیر هم پرسپولیسیست و توالت ورزشگاه هم ایرادی ندارد به این میگن بازی کثیف سوپرجام تقدیم به استقلالی ها مبارکشان باد #زمان_براتیان #سوپر_جام #بازی_کثیف #وزیر_پرسپولیسی
زمان: حیف است ..حیف این پرسپولیس ، ازان مردم است نه دولت این پرسپولیس ،ازدل مردم است،نه دولت قلبهای مردم به عشق ان می تپد نه دولت دل مردم به حال پرسپولیس میسوزد نه دولت حیف است خیلی حیف دیدی این سناریوی کثیف رو ازتنها نقطه ای که فکرش روهم نمیکردیم ضربه خوردیم حریف مجلس ووزیرورییس جمهور شدیم الا انچه که فکرمیکردیم حریف خودمان نشدیم حریف مدیریتی که قبول کردند این لغو بازی رو نه اشتباه نکنید .. مدیریت بدنیست مدیریت همان اعضای انتخابی وزیر هستند درراس باشگاه وباورکنید خودماهم اگر جای انها بودیم مجبوربه اطاعت بودیم .. بیرون گودبودن وگفتن لنگش کن راحت است ولی داخل گود ... سناریوی کثیف این گونه است گرشاسبی به اجبار موافقت کند هواداران علیه او جبهه بگیرند وحاشیه به پرسپولیس رهنمود شود خیلی شیک ومجلسی خیلی حساب شده وتمیز نه وزیر مقصر میشود نه دولت مقصر خودباشگاه میشود تازه استقلالی ها هم میگویند خود باشگاه پرسپولیس موافقت کردبااین لغو سیاست پدرومادرندارد رفیق تازه باورکنیم وزیر هم پرسپولیسیست و توالت ورزشگاه هم ایرادی ندارد به این میگن بازی کثیف سوپرجام تقدیم به استقلالی ها مبارکشان باد #زمان_براتیان #سوپر_جام #بازی_کثیف #وزیر_پرسپولیسی
. فقط چند ماه بعد از بیرون‌آمدن این کتاب در سال ۲۰۱۵، پلاتینی به علت فساد شش سال از تمام فعالیت‌های فوتبالی محروم شد. این کتاب جذاب، خواندنی و شگفت انگیز درباره‌ی تبانی فیفا در میزبانی روسیه و قطر را حتما بخوانید. فروش در سایت نشر گلگشت و کتاب فروشی‌های معتبر سطح کشور. #فوتبال_ایران #فوتبال #جام_جهاني #کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوانی #گلگشت #نشر_گلگشت #ادبیات_ورزشی #بازی_کثیف #قطر #فیفا #جام_جهانی_قطر
. پروژه #مائده_هژبری توسط کدام کانون هدایت می شود؟ . #التماس_تفکر #احمق #دولت_بی_کفایت #سیاست #بازی_کثیف #صدا_و_سیما #خوزستان #آب #اقتصاد #سکه #ارز #مسکن #جام_جهانی #ایران #بازی #فوتبال #روحانی #روحانی_مچکریم #تا_۱۴۰۰_باروحانی #دولت #گلشیفته #امریکا . پی نوشت: چقدر زیبا دارن نقشاشون رو بازی میکنند و بیچاره ما که توی این بازی قرار گرفتیم واقعا سیاست بی #پدر و #مادر است انشاالله داوران که همانا نماینده های مردم در #مجلس هستند به زودی عدالت رو برقرار و رای بر #عدم_کفایت_سیاسی #رئیس جمهور را صادر کنند.
سند مظلومیت کردستان . شب گذشته در اثر برخورد یک تانکر با یک اتوبوس مسافرتی در سنندج حادثه ای ناگوار رخ داده است و در شرایطی که مردم مظلوم زنده زنده در آتش می سوختند،لاشخورهای سیاسی اینقدر سریع و کثیف در پی جوسازی سیاسی از آن هستند... . . . #مظلومیت #کردستان #سنندج #سنندج_تسلیت #کردستان_تسلیت #تانکر #اتوبوس #نفتکش #سیاسی #جوسازی #ایران #عزای_عمومی #ناگوار #ایران_آنلاین #مسافربری #لاشخورها #بازی_کثیف
#سپر_بلا درست در زمانی ک ماجرای #سلطان_سکه لو میرود و نامه مهم و جنجالیِ #رهبری ب آقای #روحانی مبنی بر توضیحات کتبی درمورد #بازار، #ارز، #سکه و حوادث اخیر رو میشود، #مائده ای ک یکماه پیش ب خاطر همین مسئله دستگیر شده بود، دوباره دستگیر میشود و توسط تیم #جنگ_روانی دولت روحانی بُلد و برجسته میشود، ( #حسام_الدین_آشنا متخصص جنگ روانی و مشاور روحانی) تا موضوع مهم و اصلی کشور به حاشیه رانده شود و دولت راحتتر نفس بکشد. #اصلاحات و روحانی هر وقت کم کاری میکنند با جنگ روانی ذهنها را به #حاشیه میبرند. #مائده_هژبری #بازی_کثیف #روحانی_خائن_به_ملت
سلام دوستان پیامبر اکرم ص فرمودند: النعمتان مجهولتان، الصحة و الامان دو نعمت مجهول است، سلامتی و امنیت امام علی ع میفرمایند: «لا نعمت أهلنا من الأمن: نعمتي گواراتر از امنيت وجود ندارد‌‌» در این روزهایی ک کشور عزیزمان مورد حجمه آتش ظلم و تهدید تمام دنیا قرار گرفته است باید مردم با نظام هم صدا و هم قدم باشند زیرا نظام همواره در خط تامین امنیت کشور و پیروی از ولایت حرکت نموده است و از جان فشانی های لازم دریقی نداشته و خونها و سرهای بسیاری را فدای امنیت این خاک و مرز و بوم کرده. حافظان امنیت ما اگر لحظه ای غفلت کنند، کشور عزیز ما از افغانستان عراق، سوریه و پاکستان و خیلی از کشور های دیگر نا امن تر میشود. برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت پایدار این سرزمین مقدس تمام دنیا هم پیمان گشته اند. اما ب حول و قوه الهی و رهنمودهای رهبر فرزانه چشمان تیز بین محافظان امنیت همیشه در حال حراست و نگبانی میباشند و ب احدی اجازه تعرض ب این خاک مقدس را نخواهند داد. چ خونهایی ک برای امنیت یک لحظه ما ریخته شده.... چ دختر بچه و پسر بچه هایی ک بخاطر حفظ امنیت ما برای همیشه یتیم شدند... چ پدر و مادرهایی ک داغ جوان دیدند تا ما در امنیت بخوابیم... و چ زنهایی بیوه و خانه هایی بی سرپرست شد تا لحظه لحظه زندگی ما در امنیت باشد.... امنیت اتفاقی نیست... لحظه لحظه امنیتمان را مرهون زحمات بی دریغ این بزرگواران هستیم... حواسمان باشد ک گول بازی کثیف دشمنان انقلاب و نظام را نخوریم ک میخواهند با ایجاد نارضایتی بین مردم در کشور، مردم عزیزمان را در مقابل حافظان امنیت قرار دهند. با ایجاد نارضایتی مردم را به خیابانها کشانده و برای تامین امنیت نیروهای نظامی را در مقابل آنها قرار دهند و با خبر سازی دو گروه از ملت شریف را در برابر یکدیگر قرار دهند... قلم: #حضرت_تنهای_بهم_ریخته #بازی_کثیف #حافظان_امنیت #حافظان_امنیت_پایدار #امنیت_اتفاقی_نیست #امنیت_پایدار #مدافعان_امنیت #مدافعان_حرم #مدافعان_ایران #دولت_بی_کفایت #دولت_دروغ_و_تزویر
#بازی_کثیف
برای _تصویب FATF به #ایران فشار می آورند اما به #منافقین پناه میدهند!!! ؛😒 خاموش کردن چراغهای ایفل را باور کنیم یا اجازه برپایی گردهمایی سالانه به یک گروهک تروریستی را؟! 🌐
#بازی_کثیف برای _تصویب به #ایران فشار می آورند اما به #منافقین پناه میدهند!!! ؛😒 خاموش کردن چراغهای ایفل را باور کنیم یا اجازه برپایی گردهمایی سالانه به یک گروهک تروریستی را؟! 🌐
#بازی_کثیف برای _تصویب به #ایران فشار می آورند اما به #منافقین پناه میدهند!!! ؛😒 خاموش کردن چراغهای ایفل را باور کنیم یا اجازه برپایی گردهمایی سالانه به یک گروهک تروریستی را؟! #بازی_کثیف #تصویب_ #ایران #منافقین
سیستم دفاع برره ای چیست؟میدانید که تمام جهان مبهوت سیستم بازی ما شدند و‌ البته منقلب ، علت منقلب شدن آنها را باید در شکل بازی ما ایرانیان غیور و البته باهوش در داخل و خارج زمین جستجو کرد ، که توضیح میدهم خدمتتان .دفاع برره ای در واقع ترکیبی است از یکسری عملیات داخل زمین و یکسری اعمال منافی عفت در خارج زمین.در قسمت داخل زمین فوتبال ، یازده بازیکن ما به همراه سرمربی و کمک مربی و پزشک و فیزیوتراپ تیم به همراه وزیر ورزش و جوانان و رییس فدراسیون که هرچه فربه تر و پهن تر ، بهتر ، نود دقیقه تمام بر روی خط دروازه و بصورت پشت به حریف و دمرو میخوابند ، نیازی هم به بازیکن خاصی نیست.طبیعی است رد کردن توپ توسط حریفان از لای چنین وضعی مشکل بوده و باعث منقلب شدن حریف هم می شود.در نهایت حریف خسته میشود و ما از همین خستگی و کلافگی حریف استفاده میکنیم ، و بهشون لایی میندازیم یا یدونه کلا شوت میزنیم.مرحله خارج زمین به عهده ما ملت ایران است، به این صورت که میرویم شب دم در اطاق خواب حریفان هی تکون میدیم خودمان را تا نخوابه ، تا خود صبح تا میاد بخوابه ، باز یک کاری میکنیم نخوابه البته حریفان منظورمه، لذا فرداش در هنگام مسابقه حریف طبیعتا خسته است و میخوابه البته ما هم تا صبح بخاطر اون لایی که میزنیم یا گل بخودی ، همچنان باید تکون بدیم. اما درباره مصاحبه سعید .اولا این که اجازه نمیدیم‌ که اسپانیایی ها توپ را بیاورند اینور نیمه ؛ درست گفت ؛ فقط بچه جهت زمین را اشتباه گرفته ؛ درواقع ما با رشادت اجازه ندادیم اسپانیایی ها توپ را ببرند تو زمین خودشان و همش توپ تو ما بود ثانیا درست میگه اگه اونا کریس رونالدو داشتن ما بهترش رو داشتیم و عجیبه که مجری مسخره میکنه درواقع ما عزیز بوهادز ؛ بازیکن مراکش رو داشتیم که عمرا کریس بتونه شبیه عزیز ما 😁 ؛ هد شیرجه ای به اون قشنگی بزنه و برامون گل بزنه #دفاع_تیم_ملی #دفاع_برره_ای😂 #صعود_ایران #دعوا_برره_ایی #کیروش #شیرمردان #حذف_آلمان #کیریس #رونالدو #عزیز_بوهادوز #سعید_عزت_الهی #بچه_ها_متشکریم #بازی_کثیف #قنبل #قمبل #جام_جهانی #منقلب
بازی مضحک و کثیف ژاپن و لهستان در دقایق آخر، حکم به حذف سنگال داد ! تکرار بازی کثیف آلمان-اتریش اینبار توسط ژاپنی ها در روز آخر مرحله گروهی، اکثر تیم ها برای فوتبال بازی نکردن(!) به میدان رفتند. #سنگال #ژاپن #لهستان #جام_جهانی_ #فیرپلی #بازی_کثیف
🔴 حتما بخوانید و منتشر کنید؛ تمام #اپیزودهای یک #بازی_کثیف!!! 🔹یک. #آمریکا می خواهد #ایران را مجبور به پذیرش #خلع_سلاح_موشکی و #قدرت_منطقه ای کند! 🔸دو. #اروپا مسئول چانه زنی سیاسی و بازی در نقش #پلیس_خوب است. 🔹سه. برخی #مدیران_نفوذی و غربگرا مشغول ایجاد #فشار_اقتصادی و تولید #نارضایتی شدید در میان مردم و زمینه سازی برای #اغتشاش و فشار اجتماعی بر #نظام است! 🔸چهار. منافقین، عربستان سعودی و رژیم #صهیونیستی هم با عوامل داخلی شان پشت پرده میدان دار کف اجتماع هستند. 🔹پنج. #تلگرام با کمک شبکه نفوذ دشمن مسئول شبکه سازی اجتماعی است. 🔸شش. همیشه مشتی #ساده_لوح و بعضا #خائن هم هستند که #پیاده_نظام #دشمن در داخل باشند. 🔶🔸نتیجه. این شش عنصر کنار هم جمع شده اند تا ایران آنچه را از امنیت و اقتدار بدست آورده است تسلیم کند. نهایتا فحشش را هم سپاه و انقلابیونی بخورند که مانع تسلیم شدن و ذلت کشور هستند و قبلا هشدار داده بودند جریان غربگرا و فتنه گران در قدرت قرار بگیرند ، مردم به خاک سیاه خواهند نشست! 🔷🔹حالا هم می خواهند کاری کنند که رهبری کشور را تسلیم دشمن بکند.. سوق دادن مطالبات این روزها به سمت رهبری دقیقا حکایتش این است. آیا کسی هست که نداند مسئول این وضعیت خفت بار کیست!؟ #دکتر_صدیقی #واجب_الانتشار ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بازی_کثیف موج سواری روی احساسات مردم برای به اشوب کشیدن کشور #خیال_خام
ادامه توضیحات پست قبلی
.
👇
۴: کمپین #نه_به_خرید خیلی از واقعیت های اقتصادی رو نادیده گرفته. وقتی قیمت کالا بدلیل افزایش قیمت نهادهای تولید و هزینه های تحمیل شده به بنگاه افزایش پیدا کنه، فشار اجتماعی به بازار و پایه گذاری کمپین های تحریمی چه معنی داره؟ آیا ما انتظار داریم تولید کننده کالاش رو بدون توجه به افزایش قیمت تمام شده به بازار عرضه کنه؟ .
۵: در شرایطی که فعالان اقتصادی نگران تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بازگشت تحریم‌های اقتصادی هستند، کمپین «نه به خرید» می‌تواند همان ماموریت را با استفاده از عوامل داخلی اجرایی کند. درحال‌حاضر هرگونه تحریم می‌تواند به زیان تولید ملی و به سود کالای ارزان و بی‌کیفیت خارجی تمام شود. اگر کنش‌های اجتماعی این توانایی را داشته باشند که وقوع یک معضل اقتصادی را پیش‌بینی و از تداوم و گسترش آن جلوگیری کنند، قطعا می‌توانند مفید و حائز اهمیت باشند در غیر این صورت نتایج زیان‌باری به‌دنبال خواهند داشت.

۶: رفتار اقتصادی مردم را نمی‌توان مهندسی کرد. باید این اصل را پذیرفت که بیشینه‌یابی و حداکثر کردن منافع،حق مردم است. همان‌طور که مردم از حق حکمرانی خوب نیز برخوردارند. موضوع این است که هیچ نیرویی قادر به مهندسی رفتار مردم نیست. فردریش فون‌هایک نظم خودجوش را برآیند رفتار تک‌تک آدمیان و نهادهای ریز و درشتی می‌داند که در بازار فعالیت می‌کنند. این نظم نتیجه کنش انسان‌ها است ولی نتیجه طراحی انسان نیست. در بی‌ثباتی‌های‌ اخیر بازارها، انتظارات فعالان اقتصادی و پیش‌بینی عوامل بازار براساس سیاست‌های نادرست اقتصادی شکل گرفته و هیچ نیرویی جز اصلاح امور و بازگشت اعتماد به سیاست‌های اقتصادی کشور قادر نیست آن را به هم بزند.
.
۷: لازم است این نکته را خاطر نشان کنیم که این کمپین بصورت کلی تمام کالاهای موجود در بازار رو هدف قرار داده و این به معنی ایجاد رکود در بازار و نهایتا ضربه به اقتصاد و معیشت و ایجاد اعتصاب بازاریان خواهد بود👉
از نظر من اهداف پنهان این کمپین پررنگ تر از اهداف ظاهری آن است و این کمپین بعلت مدت کوتاهش بی ارتباط با ناآرامی های تیرماه آینده در کشور نیست که غربی ها در مورد آن گفتند!
.
نتیجه اینکه بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است نه رفتار فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست‌گذار‌ است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوان نشان داده نه فعالان و حتی سوداگران بازارها. بنابراین کنش‌های احساسی اجتماعی بهتر است به مطالبات صحیح اقتصادی تبدیل شوند تا نتیجه مطلوب را به‌دنبال داشته باشند.
ادامه توضیحات پست قبلی . 👇 ۴: کمپین #نه_به_خرید خیلی از واقعیت های اقتصادی رو نادیده گرفته. وقتی قیمت کالا بدلیل افزایش قیمت نهادهای تولید و هزینه های تحمیل شده به بنگاه افزایش پیدا کنه، فشار اجتماعی به بازار و پایه گذاری کمپین های تحریمی چه معنی داره؟ آیا ما انتظار داریم تولید کننده کالاش رو بدون توجه به افزایش قیمت تمام شده به بازار عرضه کنه؟ . ۵: در شرایطی که فعالان اقتصادی نگران تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بازگشت تحریم‌های اقتصادی هستند، کمپین «نه به خرید» می‌تواند همان ماموریت را با استفاده از عوامل داخلی اجرایی کند. درحال‌حاضر هرگونه تحریم می‌تواند به زیان تولید ملی و به سود کالای ارزان و بی‌کیفیت خارجی تمام شود. اگر کنش‌های اجتماعی این توانایی را داشته باشند که وقوع یک معضل اقتصادی را پیش‌بینی و از تداوم و گسترش آن جلوگیری کنند، قطعا می‌توانند مفید و حائز اهمیت باشند در غیر این صورت نتایج زیان‌باری به‌دنبال خواهند داشت. ۶: رفتار اقتصادی مردم را نمی‌توان مهندسی کرد. باید این اصل را پذیرفت که بیشینه‌یابی و حداکثر کردن منافع،حق مردم است. همان‌طور که مردم از حق حکمرانی خوب نیز برخوردارند. موضوع این است که هیچ نیرویی قادر به مهندسی رفتار مردم نیست. فردریش فون‌هایک نظم خودجوش را برآیند رفتار تک‌تک آدمیان و نهادهای ریز و درشتی می‌داند که در بازار فعالیت می‌کنند. این نظم نتیجه کنش انسان‌ها است ولی نتیجه طراحی انسان نیست. در بی‌ثباتی‌های‌ اخیر بازارها، انتظارات فعالان اقتصادی و پیش‌بینی عوامل بازار براساس سیاست‌های نادرست اقتصادی شکل گرفته و هیچ نیرویی جز اصلاح امور و بازگشت اعتماد به سیاست‌های اقتصادی کشور قادر نیست آن را به هم بزند. . ۷: لازم است این نکته را خاطر نشان کنیم که این کمپین بصورت کلی تمام کالاهای موجود در بازار رو هدف قرار داده و این به معنی ایجاد رکود در بازار و نهایتا ضربه به اقتصاد و معیشت و ایجاد اعتصاب بازاریان خواهد بود👉 از نظر من اهداف پنهان این کمپین پررنگ تر از اهداف ظاهری آن است و این کمپین بعلت مدت کوتاهش بی ارتباط با ناآرامی های تیرماه آینده در کشور نیست که غربی ها در مورد آن گفتند! . نتیجه اینکه بی‌ثباتی بازارها محصول نادرستی سیاست‌های اقتصادی است نه رفتار فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاست‌گذار‌ است که در زمینه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوان نشان داده نه فعالان و حتی سوداگران بازارها. بنابراین کنش‌های احساسی اجتماعی بهتر است به مطالبات صحیح اقتصادی تبدیل شوند تا نتیجه مطلوب را به‌دنبال داشته باشند.
دوستان لطفا تا انتها مطالعه کنند 👇 .
قبل از هر چیز خطاب به دوستانی که دایرکت پیام دادند که اگر فلان فلانه چرا سکوت کردید یا حس وطن پرستیتون و کجاست و اینا؛ عرض کنم که اولا این پیج خبرگذاری نیست که صرفا دنبال انتشار اخبار باشیم و ثانیا جوگیر هم نیستم سریع هر کمپینی ایجاد شد عضوش بشیم بدون اینکه حتی اطلاعی از چند و چون کار اون داشته باشیم!
.
دوستان توجه کنند هر کمپینی که ایجاد میشه اهدافی رو مدنظر داره که دو گزینه اهداف آشکار و پنهان تقسیم میشه!
اهداف آشکار اهدافیه که مردم از اونها مطلع هستند و بنابراین تصمیم به حمایت از کمپین میگیرند و اهداف پنهان اون دسته نقشه هایی هستند که در پس پرده شکل گرفتند و حامیان کمپین نسبت به تونها اطلاع درست و دقیقی ندارند!
.
کمپین ها نیازمند هستند توسط افرادی رهبری بشند که وجهه مناسبی در جامعه داشته باشند و شجاع، باسواد و مردمی بوده باشند (یعنی توان درک مطالبات مردم رو دارا باشند)
.
من به چند دلیل با این کمپین مخالف هستم👉 .
۱: کریمی حتی دیپلم هم نداره اما بعنوان رهبر کمپین در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خارج از حوزه فعالیتش دخالت میکنه، سابقه بد این شخص در فریب مردم و جمع آوری رای برای حسن روحانی و بوجود اومدن وضع موجود قابل کتمان نیست.
.
۲: این احمقانه و خنده دار هست که کمپینی تشکیل بشه و برای اون مدت زمان مشخص بشه، خب اون دلال هم که احمق نیست یک ماه صبر میکنه و در پایان کمپین با هجوم مردم اجناس رو با افزایش چندبرابری قیمت بفروش میرسونه! مثل اینکه یک زندانی بگه مثلا برای رسیدن به فلان خواستم سه روز اعتصاب غذا میکنم!!! بنظرتون زندان بان اهمیتی به این اعتصاب میده؟
.
۳: هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کنه، به‌جای اینکه به دولت فشار بیاریم که تورم را کنترل کنه، تشویقش می‌کنیم که قیمت‌ها را کنترل ‌کنه. دولت هم با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان میره. یعنی مسبب و مقصر اصلی وضع موجود، خودش رو از دایره پاسخگویی خارج و به جای مدعی میشینه. اشتباه مشترک مردم و سیاستمداران اینه که فرق میان گرانی و تورم رو نمیدونند...
تورم، بی‌ثباتی، آشفتگی بازارها و... محصول رفتار سیاست‌گذار هست. اما مساله گران‌فروشی متفاوت از همه اینهاست. گران‌فروشی هم می‌تواند وجود داشته باشد اما آنچه این‌روزها می‌بینیم گران‌فروشی نیست. ریشه معضلات اخیر در بازارها را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت جست‌وجو کرد.
.
(ادامه در پست بعد)
#
دوستان لطفا تا انتها مطالعه کنند 👇 . قبل از هر چیز خطاب به دوستانی که دایرکت پیام دادند که اگر فلان فلانه چرا سکوت کردید یا حس وطن پرستیتون و کجاست و اینا؛ عرض کنم که اولا این پیج خبرگذاری نیست که صرفا دنبال انتشار اخبار باشیم و ثانیا جوگیر هم نیستم سریع هر کمپینی ایجاد شد عضوش بشیم بدون اینکه حتی اطلاعی از چند و چون کار اون داشته باشیم! . دوستان توجه کنند هر کمپینی که ایجاد میشه اهدافی رو مدنظر داره که دو گزینه اهداف آشکار و پنهان تقسیم میشه! اهداف آشکار اهدافیه که مردم از اونها مطلع هستند و بنابراین تصمیم به حمایت از کمپین میگیرند و اهداف پنهان اون دسته نقشه هایی هستند که در پس پرده شکل گرفتند و حامیان کمپین نسبت به تونها اطلاع درست و دقیقی ندارند! . کمپین ها نیازمند هستند توسط افرادی رهبری بشند که وجهه مناسبی در جامعه داشته باشند و شجاع، باسواد و مردمی بوده باشند (یعنی توان درک مطالبات مردم رو دارا باشند) . من به چند دلیل با این کمپین مخالف هستم👉 . ۱: کریمی حتی دیپلم هم نداره اما بعنوان رهبر کمپین در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خارج از حوزه فعالیتش دخالت میکنه، سابقه بد این شخص در فریب مردم و جمع آوری رای برای حسن روحانی و بوجود اومدن وضع موجود قابل کتمان نیست. . ۲: این احمقانه و خنده دار هست که کمپینی تشکیل بشه و برای اون مدت زمان مشخص بشه، خب اون دلال هم که احمق نیست یک ماه صبر میکنه و در پایان کمپین با هجوم مردم اجناس رو با افزایش چندبرابری قیمت بفروش میرسونه! مثل اینکه یک زندانی بگه مثلا برای رسیدن به فلان خواستم سه روز اعتصاب غذا میکنم!!! بنظرتون زندان بان اهمیتی به این اعتصاب میده؟ . ۳: هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کنه، به‌جای اینکه به دولت فشار بیاریم که تورم را کنترل کنه، تشویقش می‌کنیم که قیمت‌ها را کنترل ‌کنه. دولت هم با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان میره. یعنی مسبب و مقصر اصلی وضع موجود، خودش رو از دایره پاسخگویی خارج و به جای مدعی میشینه. اشتباه مشترک مردم و سیاستمداران اینه که فرق میان گرانی و تورم رو نمیدونند... تورم، بی‌ثباتی، آشفتگی بازارها و... محصول رفتار سیاست‌گذار هست. اما مساله گران‌فروشی متفاوت از همه اینهاست. گران‌فروشی هم می‌تواند وجود داشته باشد اما آنچه این‌روزها می‌بینیم گران‌فروشی نیست. ریشه معضلات اخیر در بازارها را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت جست‌وجو کرد. . (ادامه در پست بعد)
ادامه: #فرشید_باقری و #مامه_تیام نباید اخراج می شدند؟ #پنالتی ما را نگرفتند. این فوتبال تبریک ندارد اما به #استقلال تبریک می گویم. من از این برد و باخت ها دیدم. تیم ما مظلوم و شهرستانی است و یک هفته به ما و هواداران #فحاشی کردند. مبارک تاج و سلطانی فر باشد اما آن بالا یک خدایی است. دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. سر ما را بردیدند اما آه ما سوز دارد. الان #قلعه نویی خوب است و ما خطا نمی کنیم. اما به فوتبال تبریک نمی گویم. پ ن: تیمی که #حکومتی باشه اسطورتون امیرخانتون هم به حکومتی بودن #کیسه_حقیر اعتراف میکنه 😂😂😂 #بازی_کثیف #کیسه_بی_منطق #کیسه_تیم_حکومتی_حقیر_منفور #کیسه_کش #کیسه_مایه_آبروریزی
📝در آزادی انتقام می گیریم . 🎗بیهوده نکوش! لبخندت را پنهان نکن! باز هم مشت‌هایت را گره کن! خجالت نکش نه چیزی برای خجالت کشیدن مانده و نه دیگر چیزی برای پنهان کردن... دست تو رو تر از آن است که نمایش بازی کنی! به عضلات صورتت برای کشتن لبخندت فشار نیاور! تو پیشتر از این‌ها لبخند هوادار را کشته‌ای! دیگر اعتباری نمانده که بکوشی حفظ‌ش کنی! دیر یادت افتاد قلب هوادار را نباید شکست! . 🎗 سر بلند کن هوادار! هنوز بازی تمام نشده در آزادی جواب این بازی کثیف را میدهیم ماییم و آزادی و لذت انتقام! ماییم و آزادی و اشتیاق صعود! ماییم و آزادی و شکست هر چه رقیب!! بازی هنوز تمام نشده هوادار؛ سر بلند کن و پرچمت را برای سه‌شنبه آماده کن... 💙 . #مشتهای_گره_کرده #بازی_کثیف #لیدرهای_خائن #لیدرهای_جیره_خوار #مصدوم_کردن_بازیکنان_ازعمد #مکتب_شاهین #ذوب_آهن #قلعه_نوعی #ضدفوتبال #شفر_فوتبال_مدرن #💙💙💙💙
📝در آزادی انتقام می گیریم . 🎗بیهوده نکوش! لبخندت را پنهان نکن! باز هم مشت‌هایت را گره کن! خجالت نکش نه چیزی برای خجالت کشیدن مانده و نه دیگر چیزی برای پنهان کردن... دست تو رو تر از آن است که نمایش بازی کنی! به عضلات صورتت برای کشتن لبخندت فشار نیاور! تو پیشتر از این‌ها لبخند هوادار را کشته‌ای! دیگر اعتباری نمانده که بکوشی حفظ‌ش کنی! دیر یادت افتاد قلب هوادار را نباید شکست! . 🎗 سر بلند کن هوادار! هنوز بازی تمام نشده در آزادی جواب این بازی کثیف را میدهیم ماییم و آزادی و لذت انتقام! ماییم و آزادی و اشتیاق صعود! ماییم و آزادی و شکست هر چه رقیب!! بازی هنوز تمام نشده هوادار؛ سر بلند کن و پرچمت را برای سه‌شنبه آماده کن... 💙 . #مشتهای_گره_کرده #بازی_کثیف #لیدرهای_خائن #لیدرهای_جیره_خوار #مصدوم_کردن_بازیکنان_ازعمد #مکتب_شاهین #ذوب_آهن #قلعه_نوعی #ضدفوتبال #شفر_فوتبال_مدرن
((پلیز فالو))👆 . . 🎥🔴 #روحانی و #طلاق از #برجام و #کدخدا !!!😒 جناب پرزیدنت جواب پنج سال از عمر #دولت و #ملت به باد دادن #هسته ای رو بتن کاری کردن #کارخونه ها تعطیل و جوونا #بیکار ; زندگیا از هم پاشیده #گرانی و #تورم و #رکود و .......اینا نیست باید جوابگو باشید چرا و این چه #بازی_احمقانه ایی بود که بر سر ملت و کشور در اوردی !!!؟؟؟؟ ما که قبل از #برجام همه چی داشتیم چرا با اینکه قرار بود با برجام تمام #مشکلات حل بشه ;حل که نشد هیچ داشته هامون رو ازمون گرفتین !!؟؟؟ . . #برجام_خسارت_محض #بازی_کثیف #دولت_کدخدا_پرست #طلاق_برجامی #مدافعان_انقلاب
((پلیز فالو))👆 . . 🎥🔴 #روحانی و #طلاق از #برجام و #کدخدا !!!😒 جناب پرزیدنت جواب پنج سال از عمر #دولت و #ملت به باد دادن #هسته ای رو بتن کاری کردن #کارخونه ها تعطیل و جوونا #بیکار ; زندگیا از هم پاشیده #گرانی و #تورم و #رکود و .......اینا نیست باید جوابگو باشید چرا و این چه #بازی_احمقانه ایی بود که بر سر ملت و کشور در اوردی !!!؟؟؟؟ ما که قبل از #برجام همه چی داشتیم چرا با اینکه قرار بود با برجام تمام #مشکلات حل بشه ;حل که نشد هیچ داشته هامون رو ازمون گرفتین !!؟؟؟ . . #برجام_خسارت_محض #بازی_کثیف #دولت_کدخدا_پرست #طلاق_برجامی #مدافعان_انقلاب
((پلیز فالو))👆 . . 🎥🔴 #روحانی و #طلاق از #برجام و #کدخدا !!!😒 جناب پرزیدنت جواب پنج سال از عمر #دولت و #ملت به باد دادن #هسته ای رو بتن کاری کردن #کارخونه ها تعطیل و جوونا #بیکار ; زندگیا از هم پاشیده #گرانی و #تورم و #رکود و .......اینا نیست باید جوابگو باشید چرا و این چه #بازی_احمقانه ایی بود که بر سر ملت و کشور در اوردی !!!؟؟؟؟ ما که قبل از #برجام همه چی داشتیم چرا با اینکه قرار بود با برجام تمام #مشکلات حل بشه ;حل که نشد هیچ داشته هامون رو ازمون گرفتین !!؟؟؟ . . #برجام_خسارت_محض #بازی_کثیف #دولت_کدخدا_پرست #طلاق_برجامی #مدافعان_انقلاب
🔻سربازای موساد هنگام اجرای آهنگ سلطان قلب ها🔺️ خروجی کلاس های زبان ارتش اسرائیل. بنظرتون دلیل این کارها چیست⁉️⁉️ چرا روی زبان فارسی اینقدر سرمایه و انرژی میزارند تا به سربازا یاد بدن❓❗️ التماس تفکررررر⛔️⛔️⛔️ . . #اسرائیل #اسرائیلی #سلطان_قلب_ها #آهنگ #خوانندگی #سیاست #بازی #نقشه #فریب_مردم #موساد #جنگ #بازی_کثیف #احساسات #روحیه #ملت #ایران #ایرانی #عوام_فریبی #شیطان #تفکر #زبان_فارسی #سرباز_اسرائیلی #جنگ_نرم #جنگ_نرم_را_جدی_بگیریم #جنگ_نرم_حمله_به_عقیده_هاست #جنگ_نرم_فرهنگی #مبارزین #نفوذی #نفوذی_صهیونیسم #نفوذی_ها
🔻سربازای موساد هنگام اجرای آهنگ سلطان قلب ها🔺️ خروجی کلاس های زبان ارتش اسرائیل. بنظرتون دلیل این کارها چیست⁉️⁉️ چرا روی زبان فارسی اینقدر سرمایه و انرژی میزارند تا به سربازا یاد بدن❓❗️ التماس تفکررررر⛔️⛔️⛔️ . . #اسرائیل #اسرائیلی #سلطان_قلب_ها #آهنگ #خوانندگی #سیاست #بازی #نقشه #فریب_مردم #موساد #جنگ #بازی_کثیف #احساسات #روحیه #ملت #ایران #ایرانی #عوام_فریبی #شیطان #تفکر #زبان_فارسی #سرباز_اسرائیلی #جنگ_نرم #جنگ_نرم_را_جدی_بگیریم #جنگ_نرم_حمله_به_عقیده_هاست #نفوذ #نفوذی #جنگ_نرم_فرهنگی
: 💓 آرامش چهار صبح امروز تقدیم به قهرمان و همه رئالی ها که مث خودم از باخت رئال عصبانی و ناراحتن😔😡😠 . بازی رو باختیم به خاطر اشتباهات فاحش داوری که با این سطح داوریش بهتر بیاد بازی گل کوچیک بچه کوچلوهای محله ما رو سوت بزنه و البته جاکش بازیا سوارز کثیف که به اندازه خودش گو زد تو بازی البته بازی مساوی شد ولی چون واقعن حقمون برد بود بهتر بگیم باختیم #چهار_صبح #دریا_آرمش #ال_کلاسیکو #بازی_کثیف
خلاصه ای از بازی امشب رئال وبارسا وبهترین بازیکن زمین در تصویر مشاهده میکنید #بازی_کثیف