همه عکس ها و کلیپ های را در اینستاگرام

loading...
پایان دوری مقدماتی باالکس یکی از شاگردان باهوشم نژاد دوبرمن ؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 🐾اموزش وپرورش دهکـده سبز🐾 👇👇👇👇👇 ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش # پیج دوم ما دراینستا👇 سـرمربی 👈مـهـران رفیعی مربے 👈..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی مربی 👈ایوب ترابی مربی 👈خانوم اقای مدیرت مجموعه👈سرکارخانوم زهره ترابی براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
بہ #وصل #خود #دوا کن #دله #دیوانے #ما #را 😍😛😍😛😍 ı..
اموزش حرکتهای نمایشی ؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
تمرین کردن بایکی از سگهای خوب وباشجره که سه بار مقام اولی رادرجهان مال خود کرده ؟ مالـکـ این فرشته دوست داشتنی اقای مجید مـکاریان استاد ومربی من که ۵ماه افتخار به بنده دادن که کنار دستشون باشم و خدمت کنم به سگهای عزیزش همین جا جاداره که ازشون تشکر کنم اگه من الان به این درجه مربی گری رسیدم چون اقامجید مکاریان استاد بنده بوده یکی از بهترین مربی های اهواز ؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
خورشید جونم دایی سال نو میلادی را اول از همه بهت تیریک میگم 😘😘😘💙💛💙💛می 💙💛💙💛 کوپولوی دایی 🍰🎂🍰🎂🍰🎂😘😘😘😘 ماشالله 😘😘😘خدا نگهدار همه بچه های این کره خاکی 🌿امین🌿سال نو میلادی پیش ا پیش مبارک باد بر مسیحیان هم وطنم و همه کره خاکی 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🎂🍰🎂🍰🎂🍰🎂🍰🎂🍰🎂🍰🎂🍰🎂🍰⭐🍰🎂🍰⭐🎂🎂🍰🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂💙💛💙💛💙💙💙⭐⭐🎂🍰🎂⭐🎂⭐⭐⭐🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 #زنده باد صلح جهانی🌿🌿🌿🌿 #پایدار باد این کره خاکی 🌿🌿🌿 #خداوند #را همیشه به یاد داشته باشیم 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 #زندگی #محبت #عشق #سلامتی #شادی # 🌿🌿🌿از ان همه میباشد 🌿🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
لیتر،مین تایمر،ماه گارلنتی.تحت لیسانس انگلیس. #توستر #لوازم_آشپزخانه_مدرن #کیفیت #را از ما بخواهید لوازم اشپزخانه و کادویی #رسالت.رسالت
تمرین دوری مقدماتی با الکس یکی از شاگردانم ؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
خواهشا همه ** #را بزنید گزینه ۲خیر رابه گرانی بنزین بدید ممنون
تحریک کردن برای دوری گارد مالک سگ اقای مجید مکاریان یکی از مربیان خوب اهواز ؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
دی کی ان وای نکتار لاو زنانه عطر جدیدی از #را این بار با شهد عشق ( نکتار لاو) تجربه کنید. زیرا لحظات متوقف کردن قلب زمانی که چشم ها ملاقات میکنند و تمام جهان متوقف می شود را تجربه کنید. نکتار لاو مانند یک زنبور عسل که توسط قرعه کشی غیرقابل تحسین به یک گل شکوفه پر از شکوفایی جذب می شود زیرا که جذابیت غیرقابل انکار است . این رایحه خوش طعم میوه ای گلدار است که دوز جاذب جذاب را به ارمغان می آورد. در قلب نکتار لاو، عصاره جاذبه طبیعی منحصر به فرد عسل و موم آن است. این مخلوط منحصر به فردی که در معرض عطر قرار می گیرد باعث تحریک خیره کننده ای می شود که به شما اجازه می دهد تا ملکه ای در بین مردم باشید. نت اولیه : گریپ فروت , #فریزیا , #نارنگی ماندارین , شلیل، رایحه ی خورشیدی نت میانی : آلو قطره طلا , #گل برف , گل یاس نت پایه : بهار نارنج , وانیل , مشک , موم , چوب سدر نام تجاری : #دی_کی_ان_وای فعالیت اصلی : #مد و فشن آکوردهای: اصلی : #میوه ای ، موم عسل ، #مرکباتی گروه رایحه : شرقی گلی طبع : خنک و شیرین جنسیت : زنانه نوع عطر : #ادو_پرفیوم فصل استفاده : فصول گرم سال سال ساخت : کشور مبدأ برند : #آمریکا
بعضی وقتابایدپل های پشت سرتوخراب کنی که وقت دلتنگی نتونی برگردی #ای #مرگ #بیا #تا #نگشم #منت #عمر #را
آجیل خوری۶۰۰۰۰ تومان #لطفا #قیمت #را #مقایسه #کنید
 #日本の大使館سفارت#ژاپن
‎نه لاتیم و نه بچه زرنگ 
نه غرور داریم و نه ادعا نه جایزه بگیریم و نه مفت بر 
نه اسمی ایم و نه پرچمدار 
نه یکه بزنیم و نه سره زبونا ولی :

با ادبمون تو هر جمعی که میریم چش به کلاه کسی نداریم و واسه سرمون ازشون تاااااااااااااااااج میگیریم
#خدایا#نگاهت#را#ازمن#نگیر
#ZX150RR#Kawasaki#JAPAN#TOKYO#YAKOZA#ADIDAS
#سفارت #ژاپن ‎نه لاتیم و نه بچه زرنگ نه غرور داریم و نه ادعا نه جایزه بگیریم و نه مفت بر نه اسمی ایم و نه پرچمدار نه یکه بزنیم و نه سره زبونا ولی : با ادبمون تو هر جمعی که میریم چش به کلاه کسی نداریم و واسه سرمون ازشون تاااااااااااااااااج میگیریم #خدایا #نگاهت #را #ازمن #نگیر
حضور جناب آقای دکتر علی یگانه نماینده انجمن خیریه حمایت از کودکان استثنایی در مراسم افتتاحیه .تشکر از حضور و سخنرانی عالیشون🌹🙏 فروشگاه #هرمزگان #هرمزگانیها #بندرعباس #بندرعباسیها #افتتاحیه #بورک #کودکان #را #حمایت_کنیم
زمین #را #بیارایید ثانیه ها # رادرعطرشکوفه های عشق بپیچید هلهله کنیدوپای بکوبیدکه اینک یازدهمین فصل کتاب شیعه ورق میخورد ولادت امام حسن عسگری مبارک ..
اموزش دوری مقدماتی باساکانژاد اکیتا؟ سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
ماشین لباسشویی..... به فلسفه و فونکسیون ماشین لباسشویی دقت کرده اید؟ لباس ها را خیس می کند، پودر می زند.... آب رویشان می ریزد..... فشارشان می دهد.... مچاله شان می کند..... به این سو وآن سو پرتاب می کند می چرخاند......در نهایت، شسته تمیز، درخشان.... تحویل می دهد......!! مشکلات زندگی ما هم مثل ماشین لباسشویی.... مارا پیچ وتاب می دهند.....می چرخانند..... به این طرف و آن طرف پرتاب می کنند.... در پایان.. مارا پالایش شده.... درخشان وتمیز می کنند.... مشکلات باید باشد تا تمیز شویم.....! #ماشین #لباسشویی #تمیز #می #کند #مشکلات #هم #ما #را #زنگار #می #زداید #زندگی #بی #مشکلات #تمیز #نیست
. . . «هر روز صبح یک قورباغه زنده را قورت دهید، با این کار هیچ اتفاق بدتری برایتان در طول روز نخواهد افتاد.» به زبان ساده، روزتان را با انجام دادن کاری شروع کنید که به هیچ عنوان دوست ندارید و در انجام آن تعلل می کنید.«نمی توانید همه قورباغه ها و بچه قورباغه های داخل برکه را بخورید، اما می توانید بزرگ ترین و زشت ترینشان را قورت دهید، و علی الحساب همان کافی است.» *برایان تریسی* . . تواین هوای سردمراقب قلبهاتون باشید وگرنه جسمتون ضعیف میشه و مث من سرمامیخورید😊اگه قلبتون سالم باشه خودش مراقب جسمتونم هست ... مراقب قلبهای همدیگه باشیم🌹 روزتون خوش🍃 . . #پائیز #سرما #سلامتی #قلب #دوست داشتن #انجامِ #سخت ترین #کارها #تو #میتونی #قورباغه ات #را #قورت #بده #برایان #تریسی # 🌹
رقص مست کون ... ترکونده بدمذهب اینستا رو ...😜👌🏻 #رقصایرانی #مست #کون_ایرانی #ترکونده #بد #مذهب #اینستاگرام_فارسی #رو #را #ماتیک #ته
بیوتی دختره قشنگم که ی روز آمد و ی روز بردنش. بیوتی قشنگم خیلییییی غم داشت اوایل نزدیک نمیشد بالاخره اعتماد کرد و من شدم مامانش اما بچه ام همیشه غصه داشت .نمیدونم فرار کرده بود یا رهاش کرده بودند. خیلی ها به خاطره نژادش میخواستند بگیرنش اما فرار میکرد از آدمها میترسید . بیوتی قشنگم چمشماش مشکل داشت در حال درمان بود که بردنش.امیدوارم جای خوبی باشه و بهش رسیدگی کنند و چشمای غمگینش شاد باشند .همیشه براش بغض دارم . #سگ #مسوولیت #دارد # سگ #اسباب #بازی #نیست # #نه #به #حیوان #آزاری # #حامیتم # #سرزمینم #را #با #حیواناتش #دوست #دارم # #انسانیتم #آرزوست
💖اگر #کسی #را #دیدید # که ازهمه چیز لذت میبرد سخت نمیگیرد، میبخشد میخندد، میخنداند او نه بی مشکل است، نه شیرین مغز،او طوفانهای هولناکی راپشت سر گذاشته و اکنون قدر داشته هایش را میداند. 💚💚💚💚
سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
☀ خورشید سپهرِ رهبرے پیدا شد احیاگـر فقه جعفرے پیدا شد تبریڪ بہ مهدے(عج)ڪه به عالم امشب رخسار امام عسڪری پیدا شد #ولادت_امام_حسن_عسکری_ع🌺 #را خدمت_امام_زمان_عج🌼 #تبریک_عرض_می_نماییم🌸
یک هواپیمای بوئینگ نروژی که از مبدأ دبی به سمت اسلو پرواز می‌کرد در فرودگاه شیراز فرود اضطراری کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار آنا یک فروند هواپیما بوئینگ نروژی به علت از دست دادن یکی از موتورهای خود در فرودگاه بین‌المللی شیراز به‌سلامت به زمین نشست.
این هواپیما از مقصد دبی به مقصد اسلو در حال پرواز بود که با از دست دادن یک موتور خود مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد..
#مسافران #با #آزادی #پوشش #ظاهری #زیبایی #خاصی #را #به #سالن #فرودگاه #هدیه #کردند.. #ﺑﻪ  #امید #آزادی #ایران...
یک هواپیمای بوئینگ نروژی که از مبدأ دبی به سمت اسلو پرواز می‌کرد در فرودگاه شیراز فرود اضطراری کرد. به گزارش خبرنگار حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس پیگیری‌های خبرنگار آنا یک فروند هواپیما بوئینگ نروژی به علت از دست دادن یکی از موتورهای خود در فرودگاه بین‌المللی شیراز به‌سلامت به زمین نشست. این هواپیما از مقصد دبی به مقصد اسلو در حال پرواز بود که با از دست دادن یک موتور خود مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد.. #مسافران #با #آزادی #پوشش #ظاهری #زیبایی #خاصی #را #به #سالن #فرودگاه #هدیه #کردند.. #ﺑﻪ #امید #آزادی #ایران...
سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
در هوای عشق تو دیوانه ، حیرانم هنوز #تشنه یِ دیدارِ رویِ ماه‌‌ِ کنعانم هنوز عطر موهایت که میپیچد میان شهر عشق مثل شانه خسته و زار و پریشانم هنوز وعده #دادی #بر دل تنگم #قرار #تازه ای عهد بستی با دلم ، بر عهد و‌ پیمانم هنوز نقش کردم صورت زیبای تو بر لوح دل خانه‌ات آباد #زیبا ، من که ویرانم هنوز دوریت تاب و توان از من گرفته نازنین خنده‌ات دل میبرد #شیدا و #حیرانم هنوز امر کن تا جان کنم قربان چشم مست تو در حریم عشق تو من تحت فرمانم هنوز وعده‌ی دیدار #را موکول کردی روز عشق در هوای شهر تو در زیر بارانم هنوز #غزل-دفتری ۲۴اذر۱۳۹۷
.حرکاتش نشان از ناصرخان حجازی دارد ،گوی ک انگار ناصر خان باری دیگر متولد شده هست،تنها ترس من از آن هست ک روزی درون دوازه تاج نباشی. #کاپیتان #رحمتی #عقاب #آسیا #پرواز #عقاب #را #کلاغ ها #نتوان #دید
سگ #نجست #نیست #نجست #ان #کسانی #هستن #که #باوفا #ترین #فرشته #خدا #را #نجست #میدونن # 🐾امـوزش🐕تـربـیـتـ🐾 🐾خریدفروش عنواع سگ🐾 🐾هتل پانسیون دهکده سبز ★رفـع ناهنجارے★ ★اموزش دستشوے★ ★رفتارشناسے★ ★دورے مقدماتے تاپیشرفته★ ★دوری ★همقدم شودن★ ★گـارد★بادیگارد★محافظ★ ٍْْ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍٍْ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٍ»ٌٍ«ٌٌٍ»ٌٍ«ٍْ»ٌٍ« باشگاه دهکده سبز بابیش از ۳هزارمتر پذیرای شما وفرشتگان قشنگتون میباشد🐾🐾🐾 ((شرایط ویژه برای شماعزیزان)) 👈ترانسوررایگان👌 👈بـرس کـشے روزانه👌 👈غـذاے عالے طبغ خاسته شما👌 👈استخر برای ابتنے👌 👈زمین چمن برای تخلیه انرژے👌 👈دامـپـزشکـ👌 👈تمرین روزانه 👌 ««««»»»»»»»»««««««««»««» 👈فـــروش غذاے خشک پورپلن به دونه واسته 🐾 👈غذاے خشکـ(()))🐾 (((())))🐾 (((()🐾 کـنـسـروگـوشـتـ👇 (((((())))))) 👈فـــروش لوازم ورزشے واموزشی برای سگ درهمه سایز برای اطلاعات بیشتر به ایدی ما درتلگرام ویاباشماے 📞📞 ایدے 🗝🎲👇👇👇👇 👌👌👌👌👌👌👌 فروشے #فروشے #فروشے #فروشے 🐾🐾خرید فروش 🐾 پـیج اول ما👇 پیج دوم ما👇👇 🐾کـانـال مـادرتـلـگـرام🐾 👇👇👇👇👇 ://.// ★اموزش پرورش دهکده سبز★ ://.// سگ #اموزش #فرمان پذیری #تربیت #سگ #مربی #رفع ناهنجاری # 👈پرورش سگهاے ژرمن بلک #مالینویز #چاوچاو اکیتا #گلدن #هاسگِے # روت #سرابے #دوبرمن #باکسر # پامر #خرسی #روباهِے #شیتزو # مربی #مربی #مربی #مربی # خانوم واقا #سگـ #فروشے # تعلیم وتربیت #اموزش مربے ..مـٍٍٍْْهرًًٍٍٍدًًًٍَّْٓادرفیـٍٍٍْْْٓعًًٍٍی 👌 براے اطلاعات بیشتر باشمارے🐾🐾 📞 📞 مٌٍـٌٍهٌٍـٌٌٍٍرٌٍدٌٌٌٍٍٍٍاٌٌٌٌٍٍٍٍدٌٍرٌٌٍٍٍفٌٍـٌٌٍٍٍیٌٌٌٍٍٍـٌٍعٌٌٌٍٍٍٍـٌٌٍٍےٌٍ👌
جهان هستی یک راز است نیازی ندارد که زیر پای شما بایستد! جهان هستی نیازی ندارد که درک شود آن را زندگی کن به آن عشق بورز از آن لذت ببر، با آن باش. #انتها #پاييز #شروع #بنگر #زندگاني #را #نترس #ادامه #بده #و......
آزمون تشخیص رنگ پوست 👩🏻👩🏼👩🏽👩🏾👩🏿 دانستن سردی یا گرمی رنگ پوستتان، رمز یافتن لوازم آرایش و پوشاک مناسب پوستتان است. به طور مثال هنگامی که رنگ کرم پودر با پوست هماهنگ نباشد، رنگش به نارنجی تا مسی، صورتی تا گلبهی، یا به خاکستری می زند. روش های بسیاری برای تشخیص رنگ پوست وجود دارد، متخصصان چند روش سریع پیشنهاد می کنند: 📌 اگر پوستتان سریع برنزه می شود و نمی سوزد، سطح ملانین (رنگدانه ای که به پوست رنگ می دهد) پوستتان بالاتر است، و به احتمال زیاد ته مایه ی پوستتان زرد یا زیتونی گرم می باشد. 📌 آنهایی که پوستشان خیلی کم برنزه می شود و یا اصلا رنگ نمی گیرد، به طرز قابل توجهی سطح ملانین پایینی دارند، که نشان دهنده ی ته مایه ی صورتی، قرمز مایل به آبی، و یا گلگونی سردتری می باشد. 📌 رنگ پوست زیتونی به دلیل ترکیب ته مایه ی طبیعی زرد (که همه دارند) با رگه های سبز مانند، یک مقدار به خاکستری یا طوسی شبیه است. 📌 رنگ های پوست طبیعی آنهایی هستند که ته رنگ زیتونی، خاکستری، یا صورتی ندارند. ممکن است افرادی که این رنگ پوست را دارند متوجه شده باشند که می توانند از هر رنگ و طیفی استفاده کنند و در آن زیبا به نظر برسند. #شال #روسری #تهران #ایران #برند #ارسال #خرید #کیفیت #دوستان #خود #را #تگ #کنید #چرخه #رنگ #ست_بپوش
سلام به همگی اعضا اینم روغن کنجد در حال بسته بندی جهت ارسال به کرمان عزیزانی که تمایل به خرید دارند هر چه زودتر به دايرکت مراجعه کنيد قیمت #سوغات #يزد #سوغات_یزد #روغن #کنجد #روغن_کنجد #خريد #مطمئني #را #با #ما #تجربه #کنيد