همه عکس ها و کلیپ های رادیوزمانه در اینستاگرام

loading...
.
بحث اسلام راستین و اسلام دروغین، بحث عبثی است که در سطح گفتار منطقی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. حقیقت انسانی، وجود متحقق‌شده است. هورکهایمر و آدورنو گفته‌اند «تنها یک بیان برای حقیقت وجود دارد: اندیشه‌ای که ناحق را نفی کند.» به پیروی از این سخن معتقدم اسلام ادعایی حق‌جو تنها به اندازه‌ای که نابه‌حق را نفی کند، وجودی حقیقی دارد. تصور می‌کنم، این حکم به اندازه‌ی کافی منصفانه باشد.  تفسیر خوب مفسران خوب هم اگر چیره شود، باز بایستی از خوش‌خیالی بپرهیزیم. حتّا اگر همه‌ی مقدرات دین به دست انسان‌های نیک‌‌نفس قرار گیرد، باز لازم است، هشیار باشیم. هر زمان ممکن است کسانی بیایند، متن مقدس را دوباره بخوانند و به فرمان‌های آن درباره‌ی آزار و کشتن دگراندیشان گوش سپارند. آن فرمان‌ها تا زمانی که کسانی وجود دارند که به هر دلیل حاضر به پیروی از آن‌ها هستند، بایستی جدی گرفته شوند.
در این مورد، هوبرت شلایشرت اصطلاح «عارضه‌ی کوکاکولا» را وضع کرده است. کوکاکولای امروزی با آن نوشابه‌ای فرق دارد که در نخستین تبلیغ‌اش آمده بود، «دارای خاصیتِ گیاه اعجاب‌آورِ کوکا و دانه‌های معروفِ کولا است». دیگر از عصاره‌ی کوکا، که ماده‌ای مخدر است، برای ساختن کوکاکولا استفاده نمی‌شود، نوشابه اما نام آغازین خود را حفظ کرده است.
شلایشرت می‌نویسد: «تبلیغ درست بود، نوشابه‌ی جدید واقعاً درآغاز با عصاره‌ی گیاهِ کوکا ساخته می‌شد. پساتر اما پی بردند که این ماده مخدر است. به تولیدِ نوشابه ادامه دادند، بدونِ آن ماده. ولی نامِ آن باقی ماند. دین‌ها و ایدئولوژی‌هایی که دیرزمانی در جهان پابرجا بمانند، دچارِ همین عارضه می‌شوند؛ بی‌سروصدا جزمیاتِ خود را کنار می‌گذارند. مصلحت آن می‌دانند که از برخی از حکم‌های جزمی دیگر مطلقاً حرفی نزنند و اگر هم مجبور شوند، از آن‌ها تعبیری استعاری به دست می‌دهند، بی‌ضررشان می‌سازند و مه‌آلودشان می‌کنند.».
اما این خطر همواره برپاست که کسی بخواهد محتوای بطری را هم‌خوان با عنوان آن کند. شلایشرت با توجه به این موضوع حتّا در مورد دین‌های کم‌خطر شده نیز هشدار می‌دهد:
«می‌شود پذیرفت که آن نوشابه‌ی گازدار، که دیگر دارای ماده‌ی مخدر نیست، نام آغازینِ خود را حفظ کند؛ در پهنه‌ی ایدئولوژی‌ها و دینها اما قضیه به این سادگی نیست.  کوکاکولا اکنون طبق نسخه‌ی جدیدی تهیه می‌شود. نسخه‌ی قدیم را اما هم‌چنان در کتاب‌ها می‌توان یافت. روشن‌گر هم‌چنان باید به سراغ این کتاب‌ها برود، آن‌ها را ورق زند و زنهارگویانه برای مردم بخواند.» #نیکفر#محمدرضانیکفر#رادیوزمانه #محمد_رضا_نیکفر
. بحث اسلام راستین و اسلام دروغین، بحث عبثی است که در سطح گفتار منطقی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. حقیقت انسانی، وجود متحقق‌شده است. هورکهایمر و آدورنو گفته‌اند «تنها یک بیان برای حقیقت وجود دارد: اندیشه‌ای که ناحق را نفی کند.» به پیروی از این سخن معتقدم اسلام ادعایی حق‌جو تنها به اندازه‌ای که نابه‌حق را نفی کند، وجودی حقیقی دارد. تصور می‌کنم، این حکم به اندازه‌ی کافی منصفانه باشد. تفسیر خوب مفسران خوب هم اگر چیره شود، باز بایستی از خوش‌خیالی بپرهیزیم. حتّا اگر همه‌ی مقدرات دین به دست انسان‌های نیک‌‌نفس قرار گیرد، باز لازم است، هشیار باشیم. هر زمان ممکن است کسانی بیایند، متن مقدس را دوباره بخوانند و به فرمان‌های آن درباره‌ی آزار و کشتن دگراندیشان گوش سپارند. آن فرمان‌ها تا زمانی که کسانی وجود دارند که به هر دلیل حاضر به پیروی از آن‌ها هستند، بایستی جدی گرفته شوند. در این مورد، هوبرت شلایشرت اصطلاح «عارضه‌ی کوکاکولا» را وضع کرده است. کوکاکولای امروزی با آن نوشابه‌ای فرق دارد که در نخستین تبلیغ‌اش آمده بود، «دارای خاصیتِ گیاه اعجاب‌آورِ کوکا و دانه‌های معروفِ کولا است». دیگر از عصاره‌ی کوکا، که ماده‌ای مخدر است، برای ساختن کوکاکولا استفاده نمی‌شود، نوشابه اما نام آغازین خود را حفظ کرده است. شلایشرت می‌نویسد: «تبلیغ درست بود، نوشابه‌ی جدید واقعاً درآغاز با عصاره‌ی گیاهِ کوکا ساخته می‌شد. پساتر اما پی بردند که این ماده مخدر است. به تولیدِ نوشابه ادامه دادند، بدونِ آن ماده. ولی نامِ آن باقی ماند. دین‌ها و ایدئولوژی‌هایی که دیرزمانی در جهان پابرجا بمانند، دچارِ همین عارضه می‌شوند؛ بی‌سروصدا جزمیاتِ خود را کنار می‌گذارند. مصلحت آن می‌دانند که از برخی از حکم‌های جزمی دیگر مطلقاً حرفی نزنند و اگر هم مجبور شوند، از آن‌ها تعبیری استعاری به دست می‌دهند، بی‌ضررشان می‌سازند و مه‌آلودشان می‌کنند.». اما این خطر همواره برپاست که کسی بخواهد محتوای بطری را هم‌خوان با عنوان آن کند. شلایشرت با توجه به این موضوع حتّا در مورد دین‌های کم‌خطر شده نیز هشدار می‌دهد: «می‌شود پذیرفت که آن نوشابه‌ی گازدار، که دیگر دارای ماده‌ی مخدر نیست، نام آغازینِ خود را حفظ کند؛ در پهنه‌ی ایدئولوژی‌ها و دینها اما قضیه به این سادگی نیست. کوکاکولا اکنون طبق نسخه‌ی جدیدی تهیه می‌شود. نسخه‌ی قدیم را اما هم‌چنان در کتاب‌ها می‌توان یافت. روشن‌گر هم‌چنان باید به سراغ این کتاب‌ها برود، آن‌ها را ورق زند و زنهارگویانه برای مردم بخواند.» #نیکفر #محمدرضانیکفر #رادیوزمانه #محمد_رضا_نیکفر
《ری استارت_قسمت سوم》 🔸ازمشکلات مردم جهان درشناخت دین چیست؟ 🔸مولوی کل جهان هستی را، چگونه می بیند؟ 🔸فرق *شوروحال*با*قیل وقال* درچیست؟ 🔸شرط اول درعرفان چه می باشد؟ 🔸نگاه عرفا به *عابدان وزاهدان*  چگونه است؟ 🔸آیا*شریعت* حق دخالت در*طریقت* رادارد؟ 🔸ازنظرحافظ، چه کسانی دشمن *ملک ودین* هستند؟ 🔸 داستان 《پیل درخانه ای تاریک بود..》مثنوی مولانا به چندقسمت، تقسیم می شود؟ وهرقسمت چه مفهومی دارد وچه راهی را، به انسان ها معرفی می کند؟ ری استارت_قسمت سوم راتوسط سلطان ♡سیدمحمدحسینی♡ درکانال تلگرام رادیوپستوبشنوید. ✔✅تادیرنشده به شنوندگان میلیونی ری استارت بپیوندید. اینستاگرام↙↙ ./ # کانال های تلگرام↙↙ ./ برای دسترسی بهتر واینکه *ری استارت ها*رابه ترتیب گوش کنید؛ به کانال تلگرامی زیر مراجعه فرمایید.↙↙ ./ وب سایت ها وراه های ارتباطی↙↙ ://../ ../ ../ ../ ../+ : + ..