همه عکس ها و کلیپ های طلسم_زبانبند در اینستاگرام

loading...
طلسم سه موکله ایل جهت بستن شهوت و محروم کردن کسی از ازدواج این طلسم باید در جمعه اخر ماه زمانی که قمر به عطارد نزدیک است انجام شود و بخورات عود هندی ،صندل احمر،قرنفل و مثل ارزق را به اندازه مساوی با هم مخلوط کرده و در اتشی که زغال ان از چوب انار است انداخته و موکلین طلسم را دعوت میکنی و بار عزیمت مربوطه را میخوانی و نگارش را انجام میدهی و در پایان اسم موکل را می نویسی این طلسم بارها تکرار شده و نظیر ندارد جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمائید #طلسم #سحر #جادو #جادوگر #موکلین #موکلدار #دعاء #دعا #جن #پری #روح #احضار #طلسم_محبت #طلسم_قوی #طلسم_احضار #طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات
گر خواهی کسی را از راه دور احضار کنی که خواب و خوراک بر وی حرام گردد این طلسم را در ساعت عطارد که قمر در نیمه برج عطارد و از نحوست دور است بر نعل اسب کارکرده حک کن و در میان آن اسم طالب و مادر و مطلوب و مادر را حک کن و با دست خورد در آتش بگذار و عزیمه مربوطه را بر آن بخوان موکلین روز پنجشنبه برای گرفتن آن بهتر بود #طلسم #طلسمات #نعل #احضار #محبت #دعا #دعانویس #جادوی_یهودی #طلسم_قوی #طلسم_یهودی #موکل #جن #روح #پری #طلسم_فلزی #طلسم_دائمی #جادو #طلسم_زبانبند #فال #قرآن #خدا
#طلسم #طلسم_محبت #طلسم_محبت_قوی #طلسم_ #طلسم_قوی #طلسم_صبی #طلسم_نقش #طلسم_محبت_ #طلسم_محبت_قوی #طلسم_محبت_فوری #طلسم_محبت_خیلی_قوی #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_محبت_وصال #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_زبانبند #طلسم_زبانبند_قوی_طلسم_گشایش #طلسم_زبانبند_قوی #طلسم_زبانبند_یهودی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ : ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮ ‏( ﺑﺨﺖ ﮔﺸﺎﯾﯽ، ﻣﺤﺒﺖ، ﺭﻭﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ، ﮐﺎﺭﮔﺸﺎﯾﯽ ﻭ ... ‏) _ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺩﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺿﻮ ﻭ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﺪ . _ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ ‏) . _ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ . _ ﺯﮐﺎﺕ ﺩﻋﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﺯﮐﺎﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻋﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺧﻼﺹ ﺭ ﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ . _ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺗﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻮﺟﻪ : ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺮ ‏( ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺨﺖ، ﺟﺪﺍﯾﯽ، ﻫﻼﮐﺖ، ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻭ ... ‏) ﺭ ﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ.
صورت ملک جلیل میخائیل این ملک رئیس ملک های ربانی میباشد صاحب این طلسم از جمیع آفات و بدی ها محفوظ میباشد برای اشخاص جن زده و کسایی که طلسم شدن بسیار نافع هست و جن ها را فراری داده و هرگونه طلسم را میشکند این طلسم در هر مکانی که باشد هیچ گونه طلسم و سحر و جادویی به آن مکان و افرادی که آنجا هستند عمل نمی کند و ان مکان از امواج منفی و شیاطین و عفاریت و جن های موذی در امان است و کسانی که چله می نشینند باید این طلسم را همراه داشته باشند جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمائید #طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات #طلسمات_کبیر #طلسمات_قرانی #طلسمات_سلیمانی #سرکتاب #سرکتاب_قرآنی #دعانویس_مجرب #دعانویسی #دعانویس_خوب #فال #قران #افزایش_مشتری #اسلام
طلسم محبت میان زن و شوهر جهت سازگار نمودن زن یا مرد در خانه و بسته شدن زبان زن یا شوهر عزیز شدن نزد زن یا شوهر خود به حرف گوش دادن زن یا شوهر خود محترم و عزیز شدن نزد تمام خلایق محبوب شدن صاحب طلسم نزد همگان بسته شدن زبان تمام خلایق به صاحب لوح امان بودن صاحب از چشم زخم و زبان بدگویان و خواص های دیگر جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمائید #طلسم #سحر #جادو #جادوگر #موکلین #موکلدار #دعاء #دعا #جن #پری #روح #احضار #طلسم_محبت #طلسم_قوی #طلسم_احضار #طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات
سوال خیلی از دوستان این هست که از کجا باید فهمید که جادو یا سحر یا بسته شده ایم و نشانه هایش چیست علائم سحر چيست؟ چگونه مي توان گفت كه فردي سحر شده يا نه؟ علائم زير نشان مي دهد كه فردي سحر شده يا نه. پس به دقت علائم زير را دنبال كرده و نتيجه گيري مي كنيم👇 - بي نظمي در ساعت خواب. - خواب هاي بي معني و بي ربط يا كابوس. - گرفتگي عضلات شانه، كتف، كمر، گردن، باسن و يا پهلوها زمان بيدار شدن. - عدم تمايل به برخاستن از بستر. - اسحال و دلپيچه بي دليل از ساعت بعد از بيداري تا ساعت ظهر. - افسردگي. - سردرد بي دليل. - مصرف زياد نمك يا شكر. - عطش زياد به مايعات. - ضعف بينايي. - ريزش موي سر. - هيجان زدگي ناگهاني. - خوشحالي بي دليل. - ناراحتي بي دليل. - عصبانيت شديد غير لازم و بي دليل. - زردي صورت. - اختلال جنسي. - عدم اشتياق به واجبات شرعي. - توهم و عدم تمركز. - گره بي دليل در كارها. #طلسم #سحر #جادو #جادوگر #موکلین #موکلدار #دعاء #دعا #جن #پری #روح #احضار #طلسم_محبت #طلسم_قوی #طلسم_احضار #طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات
طلسم_نعل جهت محبت بيقراري و بازگشت اين طلسم فوق العاده مجرب است و به اسم طالب و مطلوب(دختروپسر) حك ميشود. براي بازگشت و بيقراري معشوق؛ كنيز يا همسر يا معشوقي كه تركتان كرده.... به مدت روز روزي دقيقه روي اتش قرار دهيد تا گداخته شود. اين عمل فوق العاده مجرب است. فوق العاده قوي و مجرب جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمائید #طلسم #سحر #جادو #جادوگر #موکلین #موکلدار #دعاء #دعا #جن #پری #روح #احضار #طلسم_محبت #طلسم_قوی #طلسم_احضار #طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات
✅لوح بزرگ بلقیس سلیمان یکی از قوی ترین طلسمات و دارای موکلین بسیار قدرتمند تمام خلق مسخر و مطیع حامل لوح، احضار، راضی شدن خانواده مخالف به ازدواج، زبان بند، بی قرار کردن و احضار شخص مقابل و... ✍جهت سفارش به دایرکت مراجعه فرمائید طلسم_رزق #طلسم_رزق_وروزي #طلسم_جدایی #طلسم_زبانبند #طلسم_کارگشایی #طلسم_بخت_گشايي #باطل_سحر #سردی #طلسم_یهودی #علوم_غریبه #طلسم_موکلدار #گشایش #گشایش_بخت #طلسمات #طلسمات_کبیر #طلسمات_قرانی #طلسمات_سلیمانی #سرکتاب #سرکتاب_قرآنی #دعانویس_مجرب #دعانویسی #دعانویس_خوب #فال #قران #افزایش_مشتری #اسلام