همه عکس ها و کلیپ های ـــــــــــ در اینستاگرام

loading...
#ـــــــــــ مســــــــت گشتــــــــــن... # #ـــــــــ ڪــــــارے هــــر ... #ـــــــــ بـــــدنـــــام نیــــــــست... # �������� مخـــــــــاطب امــــــو بــدنامڪا...
تو زندگیم سعی کردم قشنگ ترین خاطراتو پشت سر بذارم_فرقی نداره کسی باشه یا نه اصلا کی باشه _برای من مهم نبود فقط به این فک میکنم اگر دوباره گذر من به اینجا خورد ...برام یادآور خوشایندی باشه #ـــــــــــ‌رابطه شما و عزیزاتون مستدام‌ــــــــــ #سورتمه #پارک_لاله_اهواز
♥♥ دلـــتنگی هم حــس جالبیست ! داغ نـــیست‌ اما عجب میسوازند.....💯😔 #ـــــــــــ احمد
#تڪتاز_لــــــر_بخــتیاری_اصــالت_اتـــــحاداقوام_ایـــرانی_👑👑👑👑👑👑 #ـــــــــــ★👑ـــــــــــ★👑ـــــــــ★👑 🌹 دانستنی های تاریخی🌹 ♦️ ایا میدانستید ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﯿﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺳﻮﺋﺰ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ؟ . ♦️ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﻣﻘﺪﻭﻧﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ؟ ♦️ ﺳﺮﺥ‌ﺟﺎﻣﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺧﺮﻡ‌ﺩﯾﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎﺑﮏ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ ♦️ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺎﺩﻭﺳﺒﺎﻧﯿﺎﻥ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ؟ . ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﻮ ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼ‌ﺏ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؟ ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧد ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺦ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺭﯾﺴﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؟ ♦️ ﺍﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ۸۰۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ؟ ♦️ .ﻓﯿﺜﺎﻏﻮﺭﺙ ﮐﻪ ﺑﺪﻻ‌ﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ؟ ♦️ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺧﻂ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﯿﺸﺎﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺟﯿﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ‌ﺍﺳﺖ؟ . ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺲ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؟ ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺫﻭﺏ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻠﮏ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺎﺷﺎﻥ ؟ ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺷﻮﺳﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟ ♦️ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﯿﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻠﮏ‌ﺷﺎﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۶۷ ﻗﻤﺮﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩ؟ ♦️ ﺷﻬﺮ ﯾﺰﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﯾﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﺳﺖ؟ . ♦️ ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۷۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ؟ ♦️ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪ، ﮐﺘﺎﺏ «ﻗﺎﻧﻮﻥ» ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮﺩ؟ ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﻫﺎ ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ؟ ♦️ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ♦️ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼ‌ﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺳﻮﺋﺰ ﺭﺍ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻧد ♦️ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺪ؟ ♦️ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﻗﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ٬ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ٬ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؟ ♦️ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﺰﻭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ٫ﺳﺪﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮ ﺭﻭﺩﺳﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ؟
#ـــــــــــــــــــــــــ غرورم 👈?? ــــــــــــــــــــــــ یک ـــــــــ امپراتور ــــــــــ عظیم ـــــ اس👈??✔ #ـــــــــــــــــــ که ــــــــــ برای ــــــــ هیچکس ـــــــــــــ؟؟❌✅ #ــــــــــــــــ سقوط ـــــــــــــــ نخواهم ـــــــــ کرد 👈😏👌 #ــــــــــــــــ اگر ـــــــــــــــــ مرز ـــــــــ غرورم ــــــــ را ــــــــــ بدانی 👈😏💪👊 #ـــــــــــ با ــــــ سایه ـــــــ ات ــــ هم ـــــــــــــــ قدم ـــــــــــ نمیزنی 👈💯✔ 👑
#بختـــــــــــــــیاری_لـــــــــــر_اصالت_اتحاد_هـــــــــــمدلی_اقــــــــــــوام_ایرانی_👑👑👑👑👑👑👑👑💖💖💖💖💖💖💖💖💖 #ـــــــــــ★ـــــــ★ـــــــ★ــــ★ــــــــــــ★ـــــــــ★ــــــــ★ـــــــــ★ــــــــ★ـ گر آگاهــــــــی از دوره ی باستــــان شوی خود بر این گفته همداستـان زبــان مایـــــــــه ی برازندگـــــــــــی برازنـدگی میـــــــوه ی زندگـــــــــی چرا شد زبان نیاکـــــــــــان ز دست ز آزادگی دیــــــــده بایــــــــد ببست زبـــان گــــــر برون شد ز همخانگی کشــــــــد کار خویشان به بیگانگی زبان است پیوند هم کشـــــــــوران درود خــــــــــدا بر زبان پــــــــــروران چو تــــــــــازی زبان گـــرم بازار شد زبان نیاکــــــــــان ما خـــــــوار شــد. 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 🌷🌷🌷زنده یاد #پـــــــــــژمان_بختـــــــــــیاری
ـــــــــــــــــ #هـــــــیچ #ـــــــــــ هدف من توی گهواره مرد روورق جوهری بااشکای خشک نقاشیام اشکالی گنگ افکارم شده خرواری فحش بحث این نیست ک انسان کمه بحث سراینه چقدمری خره چون باهرکی نشسته یکماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره ایناتازه نیست عادت کردم خط به خط توی کاغذغرقم شب به شب توی عالمی پرتم توی اتاقی تاریک وتار چشمام باریدونگام تاریخ یه شادی و به یادنداره و سالی یــــه بارمنتظرشادی ام توثانـیه ها تقویم روی میخ دیوارنیست فقط یه نورکوچولوته زیرسیگاری داره میسوزونه میفهمونه شب سیـــاه نیست ماپـــای هم تاصبح بیــــداریم ســــاعــــــت بــــرگرد ســــــاعــــــت برگرد
#وحگ المشت للشام وي #راس اخوها سامحت #ربعي هواي بس #مصخوها #ـــــــــــ? اي بعلي
مرۆڤ چیە !! بەرگەی بینینی دیمەنی خۆرئاوابوون ناگرێت جا بگات بەوەی خۆشەویستـانی لـێ ئاوا بێت.... ! #ـــــــــــ؟
#ـــــــــــ مـرحـباء👆🏻👻👻👆🏻
ـ ۣۣۗۗ(💔)₰ #تـدري وش مـ؏ـنـی الـ؏ـذآب🔇لـآ طلـبـت مـن رب الـ؏ـبـآد يـنـسـيـكـ #آنـسـآن ❁😔 ڪـنـت تـدعـي ڪـل يـوم #آلـلـهہ'ه مـآيـحـرمـڪ #مـنـه'ه ؛❁💭💔 ؛❁💔💭 " ❁ ♕{💛》 ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁ 💔💭 " ❁ ♕ " ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁💔💭 " ❁ ♕{❤》 ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁ 💔💭 " ❁ ♕ " ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁💔💭 " ❁ ♕{💚》 ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁ 💔💭 " ❁ ♕ " ❁ ♕ " ؛❁💭💔 ؛❁💔💭 " ❁ ♕{💙》 (💔₰ۣۣۣۗۗهُـم وافقوا عنـها ولآ احدِ سآلـهاومـآ طاحت ايـدهـا وهـي تـقول { يارب }ضآقت بـها الدنـيا وهي عـند اهلها في يـدّها خاتم وفـي قلبها /حب )
#ـــــــــــ ــترااا. ماحــنَّ ـبصحبااآن ــولآ حِنَّ ـبِعدّوآن حَلّالاااآه لـــٰـوانّي سبيعيـ ـمنّ ـآـــسبعاااآن سـِّبيعيـٰ ـــسـِّبيعيـٰ مِّرضِعـتـني ـــسبيعيَّهـٰ
@njr711❥
⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ~ مهمـھ ﴿ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 彡сỏммêит + liЌe 💬🔕彡 .
احــب راعــي الوفا واحـب منهاجه
واقـدرالطـيب المطـنوخ واحشمه
اللي يسد اللزوم ويقضي الحاجه
بلغ سلامي عليه وحب لي خشمه ⠀
.
. ♩”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ @njr.711❥ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀
⠀ . .
⠀
➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ ..
➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 ..
➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ 彡сỏммêит + liЌe 💬🔕彡

_______________________________________ .
.
#تصميميے #بوح#قصيد#شعر#عتاب#تصميم#شيلات#

#ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــــُـــــ
.
.
.
#علقونعلق
.
#لحضه_✋🏻
.
منشن_علاراحتك
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ~ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ỏê + Ќ 💬🔕 . احــب راعــي الوفا واحـب منهاجه واقـدرالطـيب المطـنوخ واحشمه اللي يسد اللزوم ويقضي الحاجه بلغ سلامي عليه وحب لي خشمه ⠀ . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 _ . . #تصميميے #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات # #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــــُـــــ . . . #علقونعلق . #لحضه_✋🏻 . منشن_علاراحتك
- درب آلنقـﺄﱟﭑ ممشآي ف رآس مطلآع ودرب إلردى يآهيهہ ﻣﺄﱟﭑني خويــہ #ـــــــــــ•√•
ايﻫﮧ ' يممااني ' لييين ماامووت . . وععلم اليممن تلققاﻫﮧ في ااحضضااني . . #) ' ايﻫﮧ ' واليممن ' بلدي و مااالي بلد ثاااني ...^$) #ـــــــــــ ♡♡♡̷̷̷̷̷̷̷ 'ֆ ! —...
❥ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ~ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ỏê + Ќ 💬🔕 ⠀ ↓˓❁⸀ء ]  ‎يامن وداعه لي مثل نزعة الروح ‎لو كانها مرّه فلا بد منها . . ﴿🔕بري💭حالي♩ءُ﴾ . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 _ . . #تصميميے #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات # #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــــُـــــ.
~~مـن يـرخصــك بالتجاهــل اكــرمــه بالرحيــل و مــن يقطــعك بالمواصــل احـذر تواصـلــه ٰ #ـــــــــــٰـــــٰـــ_عـامــل_كما_تعامــل✋🏽👌🏻~~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ~ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💬🔕 مساكم ⠀مافي أجمل من تتعرف علي أحد بالصدفه ويصير اقرب لك من كل شيء . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 _ . . #تصميم #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #قصايد_صوتيه #مساآإأءآلخييررء🎸 #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ~ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💬🔕 مساكم ⠀مافي أجمل من تتعرف علي أحد بالصدفه ويصير اقرب لك من كل شيء . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 _ . . #تصميم #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #قصايد_صوتيه #مساآإأءآلخييررء🎸 #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﴾ ټعليـقاتـگم ♧ مهمـھ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ỏê + Ќ 💜 💬 . . ♩” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➺⠀⠀﴾ ﴿ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ . . ⠀ ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏بوح ﴿ .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​-' ﴿ علقوا خلونا حبايب🍁 .. ➺ ❁⠀﴾❥ ٰ‏​​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​‏​ ỏê + Ќ 💬🔕 ➺ ❁⠀﴾❥ ¡! ㊑ʞ!㊁ !¡ 🎸💉 ➺ ❁⠀﴾❥ ❥ | ᵞᵅ ᵝ⁴ᵈᵞ⇩ ✳... _ . . #عٌلُقٌ_يَآلُمْٻڊعٌهِ_وُيَآلُمْٻڊعٌ_آڏآ_مْآعٌنْڊڪمْ_مْآنْعٌ #بوح #قصيد #شعر #عتاب #تصميم #شيلات #لُآيَڪوُٺعٌلُيَقٌآآآٺ~(‘.’~) #ـــــــــــٰـــــــــــُــــــــــــــــــــــــ
#ـــــــــــ - - - كل شيء له نهاية ، الا نعيم الجنة ، اللهم اجعلنا من اهلها .🌸💜 - #ــــــــــــــــــــــــ #جمعة #طيبة ❤🌿
✋✋✋✋✋✋✋ ✋✋✋✋✋✋✋ #ﺳﻼﻡ #،ﺍﻣﺮﻭﺯ #چهارشنبه ﺍﺳﺖ ... ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ #ﺿﺮﺑﺎﻥ #ﻗﻠﺒﺖ , ﺑﻪ #ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ , ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ #ﺩﻝ #ﺁﺭﺯﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ , ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺳﻪ ﭼﯿﺰ #ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ : ﺑﯿﺨﺒﺮ , ﺩﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﻧﺒﯿﻨﯽ #ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﻧﺪﺍﻧﯽ , #ﯾﺎﺩﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ , ﻧﮕﺎﻫﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ , ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ , ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ #ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ #صبح #قشگتان به خیرو #شادکامی #دوستان #اینستایی من #درود تان باد. 🍂🌿🍂🌿🍂🌿🍂🌿🍂 🍂🌿🍂🌿
. . حــالة مـن الــ ــ ــ ــوجع تجعــلنـي أُراقـب _ الحــياه _ // مـن بعـ ــ ــ ــيد // وكــأننـي لـستُ منهــا ـــــــــــ #تصميمـي #محـادثتي #ـــــــــــ
#ـــــــــــ*bn*

يؤلمنا الصمت كثيرا ولكن تؤلمنا عواقب انتظارك  أكثر ..</3

#ـــــــــ*bn*
#ـــــــــــ** يؤلمنا الصمت كثيرا ولكن تؤلمنا عواقب انتظارك أكثر ..#ـــــــــ**
 ججمععهہ ة مـبآركهہ ة . . #) ممليئههہ ب آلرآححههہ لـمن آتععبتهہَ آلحيآة ...^$) #ـــــــــــ ويَ ربَ رآححتگَ،ليَ وَوَ لـمنَ آححب ♡♡♡'$!
_ أسهل من الفرح جرح ، آكوون تكوينه و أصعب من الجرح ياا جرحي .. مدااوااته اقسى من البعد كلمة : صااحبك وينه ؟ و اجمل من القرب : بُعدي عن نهاايااته صااحبك ؟ حااضر غياابك بينك و بينه ياا من غياابك حضور لـ كل مأسااته ماا كنّك انت المهااجر عن نظر عينه ! ماا كنّه الاا المهااجر عنه من ذااته مسكين .. صااحبك ،دوبه دوب نيّااته صااحبك و الحرف ويّاا البعد و سنينه الكل يرمي على الكل انكساارااته البعد ؟ عيّاا على خااطر مجاانينه لاا الجرح .. جرحه ، ولاا الآهاات آهااته الحرف ؟ هااجر و هو يلعن شيااطينه صااحبك ؟ قااعد يسِب و يلعن ابيااته #ـــــــــــ و إن بقى : عِندك جرااح ؟ كمّل النااقص و هاات
'ㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ الضيقه اللي تعترض بين الأنفاس ً•ً مثلك عطتني ظهرها #ـــــــــــًـــًـــًـــًـــًـــًــًـــًـــًـــًـــًـــًـــًــًـــًـــًـــًـــًـــًـــًــًـــًـــًـــًـــًـــًـــًـــً ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ [
ﭴﭴﭴﻣﻋﻋھَہّ ةِ #ﻣﺑﺂرگھَہّ ةِ . . #) مممليئهه َ ب آلرآحححهه َ لمن َ آتععبتهه َ #آلحيآة َ ...^$) #ـــــــــــ وي َرب َ رآحححتگ َ، ليَ وو َ لمن َ ﺂﺣﺣﺣب ♡♡♡̷̷̷̷̷̷̷ 'ֆ !