همه عکس ها و کلیپ های قرآن در اینستاگرام

loading...
#قسمت_نهم من اهل ساز وموسیقی سنتی بودم و او ازاهالی رکوئیم(موسیقی مرگ). کم کم نوای موسیقی ما درخانه نیز دو تضاد مشهود بود. ازپیچیدن این صدا درخانه اعصاب من بهم می ریخت. به من طعنه می زد! خودش را روشنفکر وامروزی می دانست و من را قدیمی! امامشکل این مسایل نبود. اوبه دنبال ایرادگیری دراین موارد بود تا میخش را درجای دیگر بکوباند. این ماجرا حدودیکسال طول کشید.. داستانهای زیادی با او داشتم تا اینکه.. شبی خواب دیدم که مانند زنی وحشت زده درحال دویدن درکوچه هایی تاریک هستم.. انقدر فضا تاریک و ترسناک بود که اندازه نداشت. صدایی وحشتناک می گفت..فرار نکن..نوه سیدما تو را رها نمی کنیم تا تو را زمین بزنیم.. این جملات را چندبار تکرار کرد.. من ازترس درخانه ای را کوبیدم. زنی در را باز کرد و به من گفت: یکی ازما داخل خانه تو هست.. بهتر هست که با ما باشی..یکباره سمت من آمد.. من وحشت زده از خواب پریدم.. احساس کردم صورتم می سوزد.. سریع بلندشدم وبه سمت دستشویی رفتم چراغ را زدم.. صورتم را دیدم که سه چنگ در هر طرفش خورده.. هم خانه ام بلندشد و به سمت من آمد.. یکهو گفت:یامسیح آنقدرشوکه بودم که خدا می داند.. ماجرای خواب را کامل برایش نگفتم.. دیگر از آن روز از اومی ترسیدم.. وقتی نزدیکتر میشد تاحرفی بزند یا کاری داشت. قلبم دردمی گرفت..دمای بدنم بالا می رفت. صدای درون خواب..چهره ترسناک زنی که دیده بودم لحظه ای ازذهن من بیرون نمی رفت. دوکلمه در این خواب مرا به فکر می برد.. _یکی ازما!...وسید! این خواب را فکر کنم اوایل ماه رجب دیدم. درطول سالهایی که درباره دین پرس و جو می کردم..حدود بار قرآن ویکبار تفاسیرالمیزان و نمونه را خوانده بودم..صحیفه سجادیه، نهج البلاغه وادعیه مفاتیح الجنان را نیز برای بررسی مطالعه کرده بودم. می دانستم که مباحث شیطان دراسلام پررنگ است و به آن اعتقاد دارند. درمسیحیت نیز شیطان را شریری میدانند که میتواند به انسان نزدیک شود اما.. تصور کنید..هرقدر هم که مطالعه کرده باشید..فیلم دیده باشید..ماجرا شنیده باشید..اینکه بخواهیدباور کنید آن کسی که روبروی شما است و یکسال و اندی است با او زندگی می کنید..شیطان است..خیلی خیلی سخت است. #ادامه_دارد . این داستان واقعی، برگرفته از زندگی خانوم ن.ا ازتهران است،که توسط ادمین پیج زیر نوشته شده👇 به دلیل شخصی بودن این داستان، لطفا باذکر منبع کپی و نشردهید . #مسلمان #اسلام #مسیحیت #تغییردین #کلیسا #عیسی #مسیح #امام_زمان #عشق #امید #ظهور #آخراالزمان #شیطان #مد #قرآن #نهج_البلاغه #موسیقی _ _
#قسمت_نهم من اهل ساز وموسیقی سنتی بودم و او ازاهالی رکوئیم(موسیقی مرگ). کم کم نوای موسیقی ما درخانه نیز دو تضاد مشهود بود. ازپیچیدن این صدا درخانه اعصاب من بهم می ریخت. به من طعنه می زد! خودش را روشنفکر وامروزی می دانست و من را قدیمی! امامشکل این مسایل نبود. اوبه دنبال ایرادگیری دراین موارد بود تا میخش را درجای دیگر بکوباند. این ماجرا حدودیکسال طول کشید.. داستانهای زیادی با او داشتم تا اینکه.. شبی خواب دیدم که مانند زنی وحشت زده درحال دویدن درکوچه هایی تاریک هستم.. انقدر فضا تاریک و ترسناک بود که اندازه نداشت. صدایی وحشتناک می گفت..فرار نکن..نوه سیدما تو را رها نمی کنیم تا تو را زمین بزنیم.. این جملات را چندبار تکرار کرد.. من ازترس درخانه ای را کوبیدم. زنی در را باز کرد و به من گفت: یکی ازما داخل خانه تو هست.. بهتر هست که با ما باشی..یکباره سمت من آمد.. من وحشت زده از خواب پریدم.. احساس کردم صورتم می سوزد.. سریع بلندشدم وبه سمت دستشویی رفتم چراغ را زدم.. صورتم را دیدم که سه چنگ در هر طرفش خورده.. هم خانه ام بلندشد و به سمت من آمد.. یکهو گفت:یامسیح آنقدرشوکه بودم که خدا می داند.. ماجرای خواب را کامل برایش نگفتم.. دیگر از آن روز از اومی ترسیدم.. وقتی نزدیکتر میشد تاحرفی بزند یا کاری داشت. قلبم دردمی گرفت..دمای بدنم بالا می رفت. صدای درون خواب..چهره ترسناک زنی که دیده بودم لحظه ای ازذهن من بیرون نمی رفت. دوکلمه در این خواب مرا به فکر می برد.. _یکی ازما!...وسید! این خواب را فکر کنم اوایل ماه رجب دیدم. درطول سالهایی که درباره دین پرس و جو می کردم..حدود بار قرآن ویکبار تفاسیرالمیزان و نمونه را خوانده بودم..صحیفه سجادیه، نهج البلاغه وادعیه مفاتیح الجنان را نیز برای بررسی مطالعه کرده بودم. می دانستم که مباحث شیطان دراسلام پررنگ است و به آن اعتقاد دارند. درمسیحیت نیز شیطان را شریری میدانند که میتواند به انسان نزدیک شود اما.. تصور کنید..هرقدر هم که مطالعه کرده باشید..فیلم دیده باشید..ماجرا شنیده باشید..اینکه بخواهیدباور کنید آن کسی که روبروی شما است و یکسال و اندی است با او زندگی می کنید..شیطان است..خیلی خیلی سخت است. #ادامه_دارد . این داستان واقعی، برگرفته از زندگی خانوم ن.ا ازتهران است،که توسط ادمین پیج زیر نوشته شده👇 به دلیل شخصی بودن این داستان، لطفا باذکر منبع کپی و نشردهید . #مسلمان #اسلام #مسیحیت #تغییردین #کلیسا #عیسی #مسیح #امام_زمان #عشق #امید #ظهور #آخراالزمان #شیطان #مد #قرآن #نهج_البلاغه #موسیقی _ _
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله #قرآن #مشاري_البغلي #سورة_الإنفطار
#قسمت_نهم من اهل ساز وموسیقی سنتی بودم و او ازاهالی رکوئیم(موسیقی مرگ). کم کم نوای موسیقی ما درخانه نیز دو تضاد مشهود بود. ازپیچیدن این صدا درخانه اعصاب من بهم می ریخت. به من طعنه می زد! خودش را روشنفکر وامروزی می دانست و من را قدیمی! امامشکل این مسایل نبود. اوبه دنبال ایرادگیری دراین موارد بود تا میخش را درجای دیگر بکوباند. این ماجرا حدودیکسال طول کشید.. داستانهای زیادی با او داشتم تا اینکه.. شبی خواب دیدم که مانند زنی وحشت زده درحال دویدن درکوچه هایی تاریک هستم.. انقدر فضا تاریک و ترسناک بود که اندازه نداشت. صدایی وحشتناک می گفت..فرار نکن..نوه سیدما تو را رها نمی کنیم تا تو را زمین بزنیم.. این جملات را چندبار تکرار کرد.. من ازترس درخانه ای را کوبیدم. زنی در را باز کرد و به من گفت: یکی ازما داخل خانه تو هست.. بهتر هست که با ما باشی..یکباره سمت من آمد.. من وحشت زده از خواب پریدم.. احساس کردم صورتم می سوزد.. سریع بلندشدم وبه سمت دستشویی رفتم چراغ را زدم.. صورتم را دیدم که سه چنگ در هر طرفش خورده.. هم خانه ام بلندشد و به سمت من آمد.. یکهو گفت:یامسیح آنقدرشوکه بودم که خدا می داند.. ماجرای خواب را کامل برایش نگفتم.. دیگر از آن روز از اومی ترسیدم.. وقتی نزدیکتر میشد تاحرفی بزند یا کاری داشت. قلبم دردمی گرفت..دمای بدنم بالا می رفت. صدای درون خواب..چهره ترسناک زنی که دیده بودم لحظه ای ازذهن من بیرون نمی رفت. دوکلمه در این خواب مرا به فکر می برد.. _یکی ازما!...وسید! این خواب را فکر کنم اوایل ماه رجب دیدم. درطول سالهایی که درباره دین پرس و جو می کردم..حدود بار قرآن ویکبار تفاسیرالمیزان و نمونه را خوانده بودم..صحیفه سجادیه، نهج البلاغه وادعیه مفاتیح الجنان را نیز برای بررسی مطالعه کرده بودم. می دانستم که مباحث شیطان دراسلام پررنگ است و به آن اعتقاد دارند. درمسیحیت نیز شیطان را شریری میدانند که میتواند به انسان نزدیک شود اما.. تصور کنید..هرقدر هم که مطالعه کرده باشید..فیلم دیده باشید..ماجرا شنیده باشید..اینکه بخواهیدباور کنید آن کسی که روبروی شما است و یکسال و اندی است با او زندگی می کنید..شیطان است..خیلی خیلی سخت است. #ادامه_دارد . این داستان واقعی، برگرفته از زندگی خانوم ن.ا ازتهران است،که توسط ادمین پیج زیر نوشته شده👇 به دلیل شخصی بودن این داستان، لطفا باذکر منبع کپی و نشردهید . #مسلمان #اسلام #مسیحیت #تغییردین #کلیسا #عیسی #مسیح #امام_زمان #عشق #امید #ظهور #آخراالزمان #شیطان #مد #قرآن #نهج_البلاغه #موسیقی _ _ ://.
قرائت زیبای قرآن کریم توسط قاری نوجوان #طور #قران_کریم #قرآن_مجید #قرآن _
‎😍 من اكسبلور ضيفني ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎ لكل فقيد : #رحمه_الله ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀حفظه الله : #الملك_سلمان ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ : تصميم ⠀⠀ ⠀⠀ ┏━━✿━━┓ ‎‏♥️ ♥️ ‎‏♥️ ♥️ ‎‏♥️ ♥️ ┗━━✿━━┛ #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد #ذكر #سبحان_الله #الحمدلله #عائض_القرني #سعد_العتيق #صالح_المغامسي #اذكار #تسبيح #الله_اكبر #لا_اله_الا_الله #فيديو #جديد #اسلام #مقاطع #السعودية #جدة #مكة #دعاء #قرآن #تذكير #اكسبلور #الضحى
#سوره مبارکه #فصلت آیه ۴۹ انسان از دعای خیر خسته نمی شود، اما چون شری به او رسد نومید گردد. #قرآن_کریم #ترتیل #قرآن #قرآن_مجید _
. [به] همان كسانى كه چشمان [بصيرت]شان از ياد من در پرده بود و توانايى شنيدن [حق] نداشتند«» آيا كسانى كه كفر ورزيده‏اند پنداشته‏اند كه [مى‏توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگيرند ما جهنم را آماده كرده‏ايم تا جايگاه پذيرايى كافران باشد «» بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم «» [آنان] كسانى‏اند كه كوشش‏شان در زندگى دنيا به هدر رفته و خود مى‏پندارند كه كار خوب انجام مى‏دهند «» #ختم #قرآن #حکیم #سوره #کهف ۲۹/خرداد/۱۳۹۷
سلام. به مناسبت سالروز فوت مرحومدکتر علی شریعتی. #قرآن کابینت که بانام خدا آغاز میشود وبانام مردم به پایان میرسد.کتابی اسمانیست، اما برخلاف آنچه مومنان امروزی میپندارندوبی ایمانان امروزی قیاس میکنند،بیشتر توجهش به طبیعت است وزندگی وآگاهی وعزت وکمال وقدرت وپیشرفت وکمال وحدت است. کتابی که سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده وسوره اش از مسائل مادی و سوره اش راجب عبادت است، به نام سوره ی حج ونماز است. کتابی که شماره ی آیات جهادی با عبادتش قابل مقایسه نیست. . دکتر علی شریعتی.
✨ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ: " ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ؟ " ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﻗﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻋﺮﺵ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﻣﻢ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ! ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﺪ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ؟ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﺒﯿﮏ ... . ✨ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﺴﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺳﺖ، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﯾﺎﺭﯾﻢ ﮐﻦ ... . ✨ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ: ﻟﺒﯿﮏ ... . ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ... ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ ﺍﻟﻔﺮﺝ ... . ✨ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ می گوﯾﻢ : " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ "... . ✨ﻣﻬﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... . ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.... ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.... ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﻣﺎ.... . . . #کربلا #امام_حسین #سیدالشهدا #اباعبدالله #عشق #یاحسین #بین_الحرمین #ضریح #روضه #شیعه #اسلام #قرآن #محرم #صفر #رمضان #اربعین #شش_گوشه #مذهبی #هییت #صلوات #اینستاگرام
. امیرالمؤمنین(ع):عاقل از چیزی تعجب نمیکند . نزدیک بهساله که از حادثه شوم #تخریب_زیارتگاه_بقیع گذشته و هنوز هم مبدأ همه اتفاقات شوم در منطقه ست . جریان استکبار در این منطقه چند سال مطالعه کرد #خاطرات_مستر_همفر رو بخونید میخواستن ببینن چه جوری جهان اسلام رو از قدرت تهی کنن به طرز تفکری رسیدن که بین برخی مسلمانها بود #جریان_وهابیت راهبرد اصلی جریان برای انهدام #جهان_اسلام این نبود که #نماز رو تعطیل کنن که با #قرآن یا #عبادت یا حتی با #اخلاق بد برخورد کنن حتی نه با احکام اسلامی در اکثریت مواردش بد برخورد کنن راهبرد اینه با اولیاء خدا و آثارشون بد برخورد کنن مستقیم هم رفتن سراغ #زیارتگاه_بقیع که تخریب کردن طرح بعدی #تخریب_مسجد_النبی و یا لااقل بخش مضجع نورانی پیامبر اکرم(ع) والبته طرح بعدی #ویرانی_کعبه است با نشانه های اولیاء خدا کار دارن بعد برن سراغ نشانه های خود خدا خب یک بازوی نظامی هم براشون گذاشتن که همین جریان #آل_سعود بود و حاصلش میشه شرایط منطقه با کمی مطالعه فهمیدن این دین شیرازش کجاست با حتی یک بار مطالعه قرآن پیچیده نیست حالا چرا مستقیم رفتن سراغ نمادهای اولیاء خدا؟ دلایل زیاده یکی اینکه خالصانه ترین تجلی دینه بزنن بقیه معنویتها هم فایده نداره نماز که معلوم نیست درست باشه بدون این ارتباط عمیق پس #شیرازه_دین ارتباط قلبی با اولیاء خداست ما برعکس یک گروهی رو وادار میکنیم بگن: این #شرک و #کفر است به اسم #اسلام اصل اسلام رو نابود کنن بعد که دیدن پیروان اهل بیت قدرت یافتن جریان طالبانیسم و بعد هم جریانهای #تکفیری جدید رو اطراف ایران راه انداختن تعجب نکنید اگر انقدر دقیق به خال زدن . قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(سوره شوری/) آقا من از شما چیزی نمیخوام جز توجه به اولیاء خدا پس همین رو بزن شیعه و سنی همه میگن #ذوی_القربا ائمه هدی هستن تعبیر بطوریه که هر دو گروه رو در بربگیره فوقش برادران #اهل_سنت امامان معصوم رو قبول ندارن ذوی القربا رو که قبول دارن همون مقدار هم کفایت میکنه که به همه بگیم که مودت به ذوی القربا، توصیه قرآن است #ابراز_محبت اصله چون دیدن جهان اهل سنت پیامبر رو دوست دارن، بعد نمیشه دختر و نوه پیغمبر رو دوست نداشت این آیه قرآن هم پایگاهی در دل همه داره . میدونن بالاخره یک عده طرفدار پیدا میکنن که ریشه اش حسادته و بدترین نوع #حسادت در معنویته مثال اول ابلیس و دومی قابیل می دونستن اگه حسادت فعال بشه خود آدمها #توجیه به ظاهر عقلانی و معنوی میکنن توجیهی به اسم #توحید و فقط خدا این یک روحیست . #استاد_پناهیان
. ❁﷽❁ . خدایا: . عشق و شیدایی تو را دستمایه خود کرده ام . بر این دار و ندار کوچک عشق آن چنان بیفزا . که از هرم نفس هایم بسوزم . و باز شیدایی از سر گیرم . تا روزی که از من جز تو هیچ نباشد❤ . . . . . . 👈با نشر، تگ و پخش #مطالب پیج #خالق_هستی، خود را در #ثواب مطالب شریک کنید🌼💐🌠 . . #خالق_هستی #خداوند_بزرگ #خدا #ایه #قرآن #دعا #مناجات #حدیث #اداب_بندگی #خدای_مهربان #خداوند
🌹 جانماز و سجاده ٣تكه غنچه آبي اسماني مدل:هلال رنگ پارچه: كرم پودري نوع تور: قلاببافي كرم قرآن آبي موجود است💙 سايز قران: ١٤*٢٠(رقعي)💙 ابعادجانماز و سجاده: مربع كوچك ٢٥*٢٥ مربع بزرگ ٥٠*٥٠ سجاده مستطيل ١٠٠*٦٠ #قرآن #آبي سفارش #عروس #جهيزيه_لوكس #جانماز_عروس #جانماز #چادر #چادر_نماز ‎براي سفارش👇🏻 به كانال تلگرام در بيو بپيونديد🙏🏻 #لايك و #تگ فراموش نشه❤️ #سورپرايز #ويژه #روبانهاي_رنگي #طراحي_منحصربه_فرد_رُزا #جانماز #سجاده #٣تكه #غنچه #سرخابي #رزا_را_به_دوستاتون_معرفي_كنيد🙏
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال العبد : سبحان الله ، قال الله عز وجل : اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرًا ، وإذا قال الحمدلله ، قال الله عز وجل : اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرًا ، فإذا قال : لا إله إلا الله ، قال : اكتبوا لعبدي محبتي كثيرًا " #ذكر_فإن_الذكرى_تنفع_المؤمنين #ذكر #الله #دين #قرآن #دعاء #سبحان_الله #استغفرالله #دينيه_قرأنيه_الاسلام_الدين_دينناالاسلامي_العبره_القران_الدنيا
‏ ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا ()) ㅤㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤوالله يريد أن يتوب عليكم, ويتجاوز عن خطاياكم, ويريد الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافًا كبيرًا. ㅤㅤㅤ ‏الداعيه #منصور_السالمي ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ ‏ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد #ذكر #سبحان_الله #الحمدلله #عائض_القرني #سعد_العتيق #صالح_المغامسي #اذكار #تسبيح #الله_اكبر #لا_اله_الا_الله #فيديو #جديد #الوتر #مقاطع #السعودية #مقاطع_دينية #جدة #مكة #دعاء #قرآن #تذكير #اكسبلور #اسلاميات #اسلام #الجمعة #بدر ت #استغفار #استغفر_الله ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏ ‏
#قسمت_نهم من اهل ساز وموسیقی سنتی بودم و او ازاهالی رکوئیم(موسیقی مرگ). کم کم نوای موسیقی ما درخانه نیز دو تضاد مشهود بود. ازپیچیدن این صدا درخانه اعصاب من بهم می ریخت. به من طعنه می زد! خودش را روشنفکر وامروزی می دانست و من را قدیمی! امامشکل این مسایل نبود. اوبه دنبال ایرادگیری دراین موارد بود تا میخش را درجای دیگر بکوباند. این ماجرا حدودیکسال طول کشید.. داستانهای زیادی با او داشتم تا اینکه.. شبی خواب دیدم که مانند زنی وحشت زده درحال دویدن درکوچه هایی تاریک هستم.. انقدر فضا تاریک و ترسناک بود که اندازه نداشت. صدایی وحشتناک می گفت..فرار نکن..نوه سیدما تو را رها نمی کنیم تا تو را زمین بزنیم.. این جملات را چندبار تکرار کرد.. من ازترس درخانه ای را کوبیدم. زنی در را باز کرد و به من گفت: یکی ازما داخل خانه تو هست.. بهتر هست که با ما باشی..یکباره سمت من آمد.. من وحشت زده از خواب پریدم.. احساس کردم صورتم می سوزد.. سریع بلندشدم وبه سمت دستشویی رفتم چراغ را زدم.. صورتم را دیدم که سه چنگ در هر طرفش خورده.. هم خانه ام بلندشد و به سمت من آمد.. یکهو گفت:یامسیح آنقدرشوکه بودم که خدا می داند.. ماجرای خواب را کامل برایش نگفتم.. دیگر از آن روز از اومی ترسیدم.. وقتی نزدیکتر میشد تاحرفی بزند یا کاری داشت. قلبم دردمی گرفت..دمای بدنم بالا می رفت. صدای درون خواب..چهره ترسناک زنی که دیده بودم لحظه ای ازذهن من بیرون نمی رفت. دوکلمه در این خواب مرا به فکر می برد.. _یکی ازما!...وسید! این خواب را فکر کنم اوایل ماه رجب دیدم. درطول سالهایی که درباره دین پرس و جو می کردم..حدود بار قرآن ویکبار تفاسیرالمیزان و نمونه را خوانده بودم..صحیفه سجادیه، نهج البلاغه وادعیه مفاتیح الجنان را نیز برای بررسی مطالعه کرده بودم. می دانستم که مباحث شیطان دراسلام پررنگ است و به آن اعتقاد دارند. درمسیحیت نیز شیطان را شریری میدانند که میتواند به انسان نزدیک شود اما.. تصور کنید..هرقدر هم که مطالعه کرده باشید..فیلم دیده باشید..ماجرا شنیده باشید..اینکه بخواهیدباور کنید آن کسی که روبروی شما است و یکسال و اندی است با او زندگی می کنید..شیطان است..خیلی خیلی سخت است. #ادامه_دارد . این داستان واقعی، برگرفته از زندگی خانوم ن.ا ازتهران است،که توسط ادمین پیج زیر نوشته شده👇 به دلیل شخصی بودن این داستان، لطفا باذکر منبع کپی و نشردهید . #مسلمان #اسلام #مسیحیت #تغییردین #کلیسا #عیسی #مسیح #امام_زمان #عشق #امید #ظهور #آخراالزمان #شیطان #مد #قرآن #نهج_البلاغه #موسیقی _ _
♦️دوره اعجازها گذشته است. . ♦️دوره موسی و اعجاز عصایش گذشته است. از عصا و شکاف خورشید عبور کن. . ♦️عصر، عصر #ظهور است... عصر #قائم (ع) و بیست‌و‌پنج حرف از #علم ! . اعجاز در #قلب توست ✨❤️✨ 🍃من نیز حجت #زمان خویش را با ملکوت شناختم. . 🍃با ناسخ و منسوخ آیات شناختم. با علم متشابهات #قرآن ... 🍃با گشودن تمامِ رازهایِ سر به سکوتِ قرآن شناختم. . پرده‌ای از جهل به‌روی دیدگانم بود که با دستان قائم (ع) کنار رفت.😊🌺 . ✨ چشم‌ هایم را با #آب حیات (علم قائم (ع)) شستم. . 💫تو نیز می‌توانی ملکوت را تجربه کنی.💫 . احمدرضا_رزقی_هستم.✋🌹 #مؤمن به #دعوت #یمانی آل محمد (ع). . 🔷وقتی قائم (ع) در میان ما نیست بند و رهایی برایم فرقی ندارد. . 🔷مهم قلم من است که در دست برادرانم باشد... من می‌گویم و آن‌ها می‌نگارند... ملکوت سفره عهد و میثاق ماست. . ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ . #ظلم_بس_است #یمانی_زندانی . . #خبر #فوری #جهانی ظهور فرستاده #امام_زمان ع #سیداحمدالحسن ع . #جوان #مردم #تنها #راه #آزادی #عدالت #امید #عشق #امام_مهدی ع #التماس #دعا #فرج . #راه_حل_فقط_مهدی_است
قال صلى الله عليه وسلم : (ادعُوا الله وأنتم مُوقنُون بالإجابَة) "هل تعرف معنى اليقين ؟ تدعو كأنك تلمس الإجابة بيدك. اليقين: ألا يخطر ببالك قط أن الله يردّك!"💛 #ذكر_فإن_الذكرى_تنفع_المؤمنين #ذكر #الله #دين #قرآن #دعاء #سبحان_الله #استغفرالله #دينيه_قرأنيه_الاسلام_الدين_دينناالاسلامي_العبره_القران_الدنيا
‍ ‍ 🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼 🍃🌼 🌼 ✍ زمان غریبی مسلم مهدی ست غریب وارد شهر فریب و غم شده است و نامه ای ز حسین بهر کوفیان در دست رسیده است زمان غریبی و حیرت رسیده است زمانی که عهد مردم بست تمام مدعیان دور او همه جمع اند تمام مدعیان منکران حق ز الست چه شد سفیر حسین این چنین در کوفه بدون یار و فراری ز دست مردم پست!! کنون زمان غریبی مسلم مهدی است و شیعه منکر او عهد را چنین بشکست قیامت است دوباره ، تمام مدعیان مخالفان یمانی شدند همه یکدست غریب تر شده از مسلم احمدالحسن آری تمام مدعیان ، دشمنان دین ، همدست اگرچه با وصیت ، علم و پرچم آمده است یگانه راه نجات است راه او دربست کلام ناب امام است ، راه حق باشد و راههای بجز راه او همه بن بست و لیک کوفه شده کل عالم هستی و عهدنامه شکستند مردمان سرمست 🌍 ‌ #احمد_الحسن #سیداحمدالحسن #یمانی #امام_مهدی #شعر #دلتنگی #عاشقانه #ایران #جام_جهانی #دلنوشته #ادبیات_معاصر #علم #پرچم #وصیت #غریب #شعر_ناب #متن_خاص #نویسنده #هنرمند #شاعر #خبر #فوری #جام_جهانی #دنیا #قرآن #امام_زمان #عکس_نوشته #خط_خودکار #متن_زیبا #غزل_فارسی
قال الله تعالى :( وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ ) رضا الله عن أهل الجنة أكبر وأجل وأعظم ممّا هم فيه من النعيم . #ذكر_فإن_الذكرى_تنفع_المؤمنين #ذكر #الله #دين #قرآن #دعاء #سبحان_الله #استغفرالله #دينيه_قرأنيه_الاسلام_الدين_دينناالاسلامي_العبره_القران_الدنيا
‏إنِّي أنيسُكَ يا أخيَّ فلا تخفْ من قَسوةٍ أو جفوةِ الأصحابِ فأنا الوفيُّ أنا الصَّدوقُ أنا الذي ما خنتُ يومًا بالدُّنا أحبَابي #جنتي_حبي #شعر_جنتي #جنتي #آية #دعاء #الدعاء #تسبيح #أذكار #اقرأ #قرآن #شعر #أقوال #الذات الثلاثاء //
. . من عجائب القرآن اللغوية - أ.د/ فؤاد سندي 📖. . . نبذة عن الكتاب 💡: في هذا الكتاب يستعرض المؤلف بعضاً من عجائب القرآن اللغوية التي تعتبر قطرة من بحر الإعجاز القرآني ، ويتحدث عن دقة اختيار القرآن الكريم لألفاظه ومفرداته ، حيث أنه لو وضعت كلمة غير الكلمة الموجودة في الآية ، لما أدت المعنى بالشكل الصحيح الوافي الذي تسعى الآية إلى بيانه ، ويوضّح تفسير ومرامي بعض الآيات التي لا تتضّح للقارئ دون تروّ و وقوفٍ عليها عند قراءتها 👌🏽. . . رأيي الشخصي 🖌: سعدت برفقة هذا الكتاب خلال شهر القرآن والأيام الفضيلة ، حيث اتفقت الأجواء الروحانية مع وقت قراءتي له ولكتاب الله عز وجلّ ، وجعلتني أعيش بين جنبات الآيات الكريمة .. فمن خلال اسلوب الكاتب البسيط والسلس ادركت معانٍ وتفاصيل لم أكن لانتبه لها في آيات كثيراً ما قرأتها ، والتي زادت من رصيدي المعرفي ، وحفزتني للاستزادة من العلوم المتعلقة بالقرآن أكثر 🌟♥️. . . تعليق 📌: جميعنا قرأنا القرآن ، ونعلم أنه كلام الله سبحانه وأعظم معجزة نزلت على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وتخطر على بالنا الكثير من التساؤلات حول الآيات وحول بعض المفردات والكلمات ومعانيها ، لكننا -مع الأسف- قد نمر عليها مرور الكرام على الرغم من أن الكثير منها تحثنا على التدبّر والتأمّل والتفكّر ، فاللهم ارحم تقصيرنا وعلّمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ، اللهم آمين 🙏🏽. . . #من_عجائب_القرآن_اللغوية #فؤاد_سندي #قرآن #القرآن_الكريم #أمة_اقرأ_تقرأ #الإعجاز_القرآني #تحدي_القائمة #تحدي_القراءة_العربي #أصدقاء_القراءة #أصدقاء_الكتاب #كتاب #رواية #مراجعة #اقرأ #ماذا_تقرأ #تقييم #تقييم_كتاب
. عزت آدما که دست خداست! " مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا " محبت مردمم نسبت به آدم هم که دست خداست! " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا " پس چرا ما رو زمین دنبال این چیزا میگردیم؟! نمیدونم!... #میثاق‌ابن‌صبور . انتخاب متن و آیه از . . . . بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا . کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، به زودی خداوند رحمان برای آنان محبتی (در دل ها) قرار می دهد. . سوره مبارکه مریم /آیه ۹۶ . . دوازدهمین چله قرآنی #یک_هدیه_از_یک_دوست. هر شب یک آیه به انتخاب شما. . #آیه #قرآن #آیه_قرآن_روزانه #آیه_گرافی آدرس کانال پیام رسان "بله" در لینک بیو . . این آیه را به دیگران هدیه دهید. دوستان تان را به پویش #هدیه_روشنایی دعوت کنید.
و استغفره ❤️ #هدوء #تصميم #راحة #سلام #قرآن #سورة #إسلام 💜🌺🌹🌎✍🏻 💕📸🍃
ترجمه اسپانیایی #قرآن که در عربستان چاپ شده در معنی "غیر المغضوب علیهم "نوشته (نه راه کسانی که در مسیر ایرانیها هستن) !!!! زوم کنید سمت چپ خط آخر😳😳😳
🌹🍃 ❤تأیید قیام امام❤ . . در این روایت هم نام مردی از اهل قم هست که قیام میکنه و به مثابۀ یک امام هدایتگر، مردم را به حقّ میخوانه، و هم سخن از مجاهدان نترس و نستوه گرد اوست، و هم تأیید و مدح چنین پیشوایی و پیروی قابل مشاهده است، و البتّه روشنه که قبل ظهور و قیام قائم است. چرا که بعد ظهور و استقرار حکومت جهانی امام عصر (عج)، پیشوایی مردی از اهل قم و قیامش معنایی نداره. ولی من میدونم با وجود این مبانی، باز هم مزخرف گویی ادامه داره. چه اینجا.. چه جایی دیگه.. 💖 . . 💖«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ لَا تُزِلُّهُمُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا يَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا يَجْبُنُونَ وَ عَلَى اللهِ يَتَوَكَّلُونَ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.» (بحار الأنوار، ج ۵۷، ص ۲۱۶) (سفينة البحار، ج ۲، ص ۴۴۶)💖 . . 💖امام کاظم (عليه السّلام) فرمود: مـردى از اهـل قـم مردم را به حـقّ فرا بخـواند؛ گروهــى چون پاره هاى آهــن با او جمـع شوند (و بپاخيزند)، كه تندبادهاى شدید آنها را نلغزاند، و جز نبرد نخواهند، و نهراسند، و بر خدا توكّل دارند، و سرانجام (نیکو) از آنِ پرهيزكاران است.💖 . . . 🌼🍃🌼👇👇🌼🍃🌼 ://.. . #ولایت_فقیه #امام_خامنه_ای #انقلاب #امام_خمینی #ظهور #مهدی_عج #فرج #قرآن #عترت #ولایت #امامت #عشق #عاشقانه #جذاب #جالب #مهدی_عج_آمدنی_نیست_آوردنی_است #استدلال_کن_توهین_نکن #جدال_احسن #شیعه #سنی #اهل_تسنن #اهل_سنت #وحدت #آتش_به_اختیار #جنبش_فرهنگی_منادیان_فتح #تبلیغات #فقر_فرهنگی #عکس_نوشته #احادیث_شیعه #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺ_و_عجل_فرجهم_و_اهلک_اعدائهم🌷🍃
تفسیر آیات ۴۰-۴۱ سوره انعام تفسیر آیات ۴۰-۴۱ سوره انعام را اینجا بخوانید. نتدونه ://..//%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%-%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%/ #تفسیر, #قرآن
‮ ‬‏‏‏‏‪استغفرالله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .‬ . . .. . . . . . . . . . . . #حسبي_الله_ونعم_الوكيل #أذكار #أدعيه #الله #الله_اكبر #الجنه #قرآن #سبحان_الله #سنه #الحمد_لله #الأستغفار #الدعاء #كنز_المسلم #كنز #اسلاميات #اجعل_لك_بصمه_في_حياتك #اجر #استغفر_الله #دعم_الحسابات_الإسلامية. #دينيه #دين #دعاء #أذكر_الله #تابعني #تصميمي #اسلاميات #داعيه_مبتدئه_بالدعوه_لله #يستحق_المتابعه اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله #الله #لا_له_ال_الله #الله_اكبر #الحمد_الله #استغفر_الله #سبحان_الله #سبحان_الله_العظيم اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله
‮ ‬‏‏‏‏‪استغفرالله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .‬ . . .. . . . . . . . . . . . #حسبي_الله_ونعم_الوكيل #أذكار #أدعيه #الله #الله_اكبر #الجنه #قرآن #سبحان_الله #سنه #الحمد_لله #الأستغفار #الدعاء #كنز_المسلم #كنز #اسلاميات #اجعل_لك_بصمه_في_حياتك #اجر #استغفر_الله #دعم_الحسابات_الإسلامية. #دينيه #دين #دعاء #أذكر_الله #تابعني #تصميمي #اسلاميات #داعيه_مبتدئه_بالدعوه_لله #يستحق_المتابعه اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله اَلِحْمُدٌ الله #الله #لا_له_ال_الله #الله_اكبر #الحمد_الله #استغفر_الله #سبحان_الله #سبحان_الله_العظيم اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله اَسِتُغْفٌرُ الله
' أكتب شي تؤجر عليه 🙏🏻😭💜 بصوت القاري ؛ #خالد_الجليل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا () وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا () رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا () 🙏🏻😭💜 #قرآن_كريم #القران_نور_حياتي #انستقرام #قرآن #ايات_قرانية #تلاوه #قرآن #اسلام #الله #قران #استغفرالله #الوتر #التفاؤل #الله #الرسول #حجاج_العجمي #منصور_السالمي #صلاح_البدير #خالد_الجليل #تلاوة #مشاري_العفاسي #سعود_الشريم#الحرم_المدني #الحرم_المكي #مكة_المكرمة #مكة #سعود_الشريم #تصويري #صورة #ناصر_القطامي #الله #ياسر_الدوسري ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 🔶🔸
_ أكتب شيء تؤجر عليه ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ القارئ - #وديع_اليمني ㅤㅤㅤㅤㅤ _ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا مااحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #تلاوه #قرآن #اسلام #الله #قران #استغفرالله #الوتر #التفاؤل #الله #الرسول #حجاج_العجمي #منصور_السالمي #صلاح_البدير #خالد_الجليل  #تلاوة #مشاري_العفاسي #سعود_الشريم
۞وما الحياةُ الدُّنيا إلا متاعُ الغُرور۞ ‏ ‏وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم ترجع إليه؟ اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا .. .•★ #تأملات_قرآنيه ★•. . . #القارئ #عبدالله_الخلف #تغذيه_سمعيه #تغذية_سمعية #تلاوة #تلاوات #تلاوة_خاشعة #تلاوات_خاشعة #قران #قرآن #القران #القرآن #القران_الكريم #القرآن_الكريم #ذكر #ذكرالله #ذكر_الله #اذكروا_الله #اذكروا_الله_يذكركم #الدنيا
۞‏ربِّ اجعلني مُقيمَ الصلاةِ ومن ذُرِّيتي ربَّنا وتقبل دُعاء۞ . ‏أكبر معين لك في تربية الأبناء الدعاء، . اللهم إجعلنا وذرياتنا على صلاتك محافظين .. . .•★ #تأملات_قرآنيه ★•. . . #القارئ #خالد_الجليل #تلاوة #تلاوات #تلاوة_خاشعة #تلاوات_خاشعة #قران #قرآن #القران #القرآن #القران_الكريم #القرآن_الكريم #ذكر #ذكرالله #ذكر_الله #اذكروا_الله #اذكروا_الله_يذكركم #الذرية #الذريه #الدعاء #الابناء #الصلاة