همه عکس ها و کلیپ های مسجدسلیمان در اینستاگرام

loading...
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟
#اعتصاب_بازاریان#اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری#تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی#تظاهرات_ايران#دموکراسی
#دیکتاتور#حقوق_بشر#رفراندوم#قیام_مردم_ایران
#تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد#خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری#کرج#اصفهان#اراک#کرمانشاه
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
...... الله اکبر نگویید
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟
#اعتصاب_بازاریان#اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری#تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی#تظاهرات_ايران#دموکراسی
#دیکتاتور#حقوق_بشر#رفراندوم#قیام_مردم_ایران
#تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد#خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری#کرج#اصفهان#اراک#کرمانشاه
...... الله اکبر نگویید جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟
#اعتصاب_بازاریان#اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری#تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی#تظاهرات_ايران#دموکراسی
#دیکتاتور#حقوق_بشر#رفراندوم#قیام_مردم_ایران
#تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد#خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری#کرج#اصفهان#اراک#کرمانشاه
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
۹۶/۱۱/۳۰
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟
#اعتصاب_بازاریان#اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری#تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی#تظاهرات_ايران#دموکراسی
#دیکتاتور#حقوق_بشر#رفراندوم#قیام_مردم_ایران
#تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد#خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری#کرج#اصفهان#اراک#کرمانشاه
۹۶/۱۱/۳۰ جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
۹۶/۱۱/۳۰
جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟
#اعتصاب_بازاریان#اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری#تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی#تظاهرات_ايران#دموکراسی
#دیکتاتور#حقوق_بشر#رفراندوم#قیام_مردم_ایران
#تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد#خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری#کرج#اصفهان#اراک#کرمانشاه
۹۶/۱۱/۳۰ جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
‍ 📞تلفنخانه ی جارود...
🔸یادی از اولین تلفنچی هفتکل... 🔹روستای #جارود در کیلومتر بیست جاده #هفتکل ــ #مسجدسلیمان شناسنامه ی تاریخ هفتکل است ...جارود زمانی مرکز حکومت محلی هفتکل بود و با به نفت رسیدن چاه شماره یک هفتکل در اردیبهشت ماه 1306 این روستا نیز نقش واسط بین دوشهر نفتی هفتکل و مسجد سلیمان را ایفا کرده و همزمان ایستگاه مسافران این مسیر پر تردد نیز بود ...شرکت نفت بین اولین و دومین شهر نفتی ایران خط تلفن دایر کرد و روستای جارود ایستگاه میانی این خط بود … #تلفنخانه شرکتی این روستا نیز توسط مرحوم #خواجه_قربان_مکوندی اداره می شد...دکتر علی حسین #مک_آرین فرزند مرحوم در این باره می گوید: او که اسب سوار قابلی بود علاوه بر حراست از خطوط انتقال تلفن، با ایجاد ارتباط با شهرهای مختلف پل ارتباطی مردم روستاهای منطقه نیزبود ...تلفنخانه در کنار جاده اصلی قرار داشت و همزمان یک خط تلفن نیز در خانه داشتیم که در خارج از وقت اداری، پدر پاسخگوی تماس های شرکت نفت و مردم منطقه که در آبادان ، مسجد سلمیان و یا هفتکل به کار اشتغال داشتند بود ...
ساختمان تلفنخانه جارود که میراث ماندگار دوران شکوه هفتکل است علارغم تخریب سقف همچنان پابرجاست و حکایت های ناگفته بسیار دارد ...
#شهاب_داودی #گردشگری_مکوند
#مکوندی_ها
https://telegram.me/Makvandiyal
‍ 📞تلفنخانه ی جارود... 🔸یادی از اولین تلفنچی هفتکل... 🔹روستای #جارود در کیلومتر بیست جاده #هفتکل ــ #مسجدسلیمان شناسنامه ی تاریخ هفتکل است ...جارود زمانی مرکز حکومت محلی هفتکل بود و با به نفت رسیدن چاه شماره یک هفتکل در اردیبهشت ماه این روستا نیز نقش واسط بین دوشهر نفتی هفتکل و مسجد سلیمان را ایفا کرده و همزمان ایستگاه مسافران این مسیر پر تردد نیز بود ...شرکت نفت بین اولین و دومین شهر نفتی ایران خط تلفن دایر کرد و روستای جارود ایستگاه میانی این خط بود … #تلفنخانه شرکتی این روستا نیز توسط مرحوم #خواجه_قربان_مکوندی اداره می شد...دکتر علی حسین #مک_آرین فرزند مرحوم در این باره می گوید: او که اسب سوار قابلی بود علاوه بر حراست از خطوط انتقال تلفن، با ایجاد ارتباط با شهرهای مختلف پل ارتباطی مردم روستاهای منطقه نیزبود ...تلفنخانه در کنار جاده اصلی قرار داشت و همزمان یک خط تلفن نیز در خانه داشتیم که در خارج از وقت اداری، پدر پاسخگوی تماس های شرکت نفت و مردم منطقه که در آبادان ، مسجد سلمیان و یا هفتکل به کار اشتغال داشتند بود ... ساختمان تلفنخانه جارود که میراث ماندگار دوران شکوه هفتکل است علارغم تخریب سقف همچنان پابرجاست و حکایت های ناگفته بسیار دارد ... #شهاب_داودی #گردشگری_مکوند #مکوندی_ها ://./
.
مارو به دوستاتون معرفی کنید
عکسای زیبای گیاهاتون رو بفرستید توی پیج به اسم خودتون بذاریم😍
#اهواز #دزفول #حمیدیه #ماهشهر #آبادان #خرمشهر #سوسنگرد #هویزه #مسجدسلیمان #اروند #کارون #خوزستان #ایران
. مارو به دوستاتون معرفی کنید عکسای زیبای گیاهاتون رو بفرستید توی پیج به اسم خودتون بذاریم😍 #اهواز #دزفول #حمیدیه #ماهشهر #آبادان #خرمشهر #سوسنگرد #هویزه #مسجدسلیمان #اروند #کارون #خوزستان #ایران
#ضرب_شست #دراویش #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #اتوبوس
#قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #احمدی_نژاد #احمدینژاد #مشهد #قم #خراسان #مسجدسلیمان #مرگ_بر_روحانی 
ا
⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران
بیا دوباره آباد کن ایران
رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر
گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه.....#جاویدشاه
ا
⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه
#ضرب_شست #دراویش #دراویش_گنابادی #گلستان_هفتم #اتوبوس #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #احمدی_نژاد #احمدینژاد #مشهد #قم #خراسان #مسجدسلیمان #مرگ_بر_روحانی ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه..... #جاویدشاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خامنه_ای #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی #ولایت_فقیه ا ⭕️ در این صفحه به منظور جلوگیری از بلاک کامنت معنادار به انگلیسی هم گاهی بگذارید. به #تلگرام #شاهرضا بپیوندید 👇 ./_
.
عادتش این بود دیگران را دعا کند. مؤمنان را یک به یک نام مى‌برد دعایشان مى‌کرد.
روزهای آخر اما خودش را هم دعا می کرد: ((یا الهی عجل وفاتی سریعا)) علی را که می بیند گریه می کند، حسن را به سینه می چسباند و گریه می کند. 
گلوی حسین را می بوسد و گریه می کند، دست می کشد روی قلب زینب و گریه می کند.

همسایه ها به علی(ع) می گویند: ((سلام ما را به فاطمه برسان و بگو یا شب گریه کند یا روز)). فاطمه پیامشان می دهد که: ((به زودی از میانشان پر می کشد)). وضو می سازد و لباس نمازش را به تن می کند و به بستر می رود. 
ساعتی بعد دیگر کسی صدای گریه فاطمه را نمی شنود. دعای فاطمه مستجاب می شود. 
شبانه علی(ع) غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و نجوا می کند آرام: 
بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند
کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند
فاطمه جان حسین تو بی تو غذا نمی خورد
حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند
ای گل نازنین من! همسر بی قرین من!
زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند
خیز ز جا و با علی روی به سوی خانه کن
که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند
آب بر آتش دلم خیز و به اشک خود بزن
که مرهمی به زخم دل سوز جگر نمی زند
کنار قبر مخفی ات ورد زبانم این بود
بی تو به بام خانه ام پرنده پر نمی زند

التماس دعا
______________________________________________________________________________________________________________
#ایران #عرب #بختیاری #بلوچ #کرد #ترکمن #آذری #ترک #گیلک #لر#مازنی #خوزستان #خوزستانی #اهواز #مسجدسلیمان #شوشتر #عرب #چهارمحال_بختیاری #اتحاد #اقوام #لرستان #ممسنی #لر
#بختیاری #بختیاریها #عرب #بلوچ #ترک #لر #ایران #ایرانیان #اقوام #اتحاد #کرد#عرب_کمری #بختیاری #بختیاری #بختیاریها #عرب #بلوچ #عرب #لر#ترک #لر #ایران #ایرانیان #اقوام #اتحاد #کرد#بختیاری #بختیاریها #موسیقی #حماسه_سرایی #عرب #بختیاریها #بختیاری #کوگ #تاراز
. عادتش این بود دیگران را دعا کند. مؤمنان را یک به یک نام مى‌برد دعایشان مى‌کرد. روزهای آخر اما خودش را هم دعا می کرد: ((یا الهی عجل وفاتی سریعا)) علی را که می بیند گریه می کند، حسن را به سینه می چسباند و گریه می کند. گلوی حسین را می بوسد و گریه می کند، دست می کشد روی قلب زینب و گریه می کند. همسایه ها به علی(ع) می گویند: ((سلام ما را به فاطمه برسان و بگو یا شب گریه کند یا روز)). فاطمه پیامشان می دهد که: ((به زودی از میانشان پر می کشد)). وضو می سازد و لباس نمازش را به تن می کند و به بستر می رود. ساعتی بعد دیگر کسی صدای گریه فاطمه را نمی شنود. دعای فاطمه مستجاب می شود. شبانه علی(ع) غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و نجوا می کند آرام: بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند فاطمه جان حسین تو بی تو غذا نمی خورد حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند ای گل نازنین من! همسر بی قرین من! زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند خیز ز جا و با علی روی به سوی خانه کن که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند آب بر آتش دلم خیز و به اشک خود بزن که مرهمی به زخم دل سوز جگر نمی زند کنار قبر مخفی ات ورد زبانم این بود بی تو به بام خانه ام پرنده پر نمی زند التماس دعا #ایران #عرب #بختیاری #بلوچ #کرد #ترکمن #آذری #ترک #گیلک #لر #مازنی #خوزستان #خوزستانی #اهواز #مسجدسلیمان #شوشتر #عرب #چهارمحال_بختیاری #اتحاد #اقوام #لرستان #ممسنی #لر #بختیاری #بختیاریها #عرب #بلوچ #ترک #لر #ایران #ایرانیان #اقوام #اتحاد #کرد #عرب_کمری #بختیاری #بختیاری #بختیاریها #عرب #بلوچ #عرب #لر #ترک #لر #ایران #ایرانیان #اقوام #اتحاد #کرد #بختیاری #بختیاریها #موسیقی #حماسه_سرایی #عرب #بختیاریها #بختیاری #کوگ #تاراز
➡#izeh_kids
🌍Location:izeh/ 📸📷Video By: Eshkaft-e Salman Tnx🆔@ehsanraki1
 روح مهربان طبیعت، چه استادانه کوه سخت را رام حرکت خود میکند!

جاری شدن آبشار زیبای اشکفت سلمان پس از بارندگی روزهای اخیر
با تشکر از دوست خوبمون جناب راکی که این لحظه دیدنی رو ثبت کردند و با ما به اشتراک گذاشتند. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 🔷دوستانتون رو تگ کنید
____________________________
🔷تصاویر خود را برای ما ارسال کنید تا در پیج به اشتراک گذاشته شود

____________________________ 🔷کپی کردن مطالب با ذکر منبع✳تبلیغات پذیرفته میشود 
____________________________
#iran #izeh #ahwaz #khuzestan #shoush #masjedsoliman #dezfoul #bakhtiyari #waterfall #baghmalek #bakhtiary #nature #amazing #beauty #travel #tourism 
#ایذه #خوزستان #ایران #اهواز #مسجدسلیمان #اندیکا #بختیاری #گردشگری #طبیعت #سفر #زیبایی #آبشار
➡ 🌍:/ 📸📷 : - 🆔 روح مهربان طبیعت، چه استادانه کوه سخت را رام حرکت خود میکند! جاری شدن آبشار زیبای اشکفت سلمان پس از بارندگی روزهای اخیر با تشکر از دوست خوبمون جناب راکی که این لحظه دیدنی رو ثبت کردند و با ما به اشتراک گذاشتند. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 🔷دوستانتون رو تگ کنید 🔷تصاویر خود را برای ما ارسال کنید تا در پیج به اشتراک گذاشته شود 🔷کپی کردن مطالب با ذکر منبع✳تبلیغات پذیرفته میشود #ایذه #خوزستان #ایران #اهواز #مسجدسلیمان #اندیکا #بختیاری #گردشگری #طبیعت #سفر #زیبایی #آبشار
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #اتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #اتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که "بهمن در حال تجمیع" هواداران پادشاهی مشروطه بر پیکر نیه‌جان و زخمی جمهوری منحوس و خونخوار خمینی آوار شود. ان شاء الله تعالی #گلستان_هفتم #رأی_نمیدهم نه به #انتخابات ولایی #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #احمدی_نژاد #احمدینژاد #مشهد #قم #خراسان #مسجدسلیمان #مرگ_بر_روحانی ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه..... #جاویدشاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خامنه_ای #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی #ولایت_فقیه ا ⭕️ در این صفحه به منظور جلوگیری از بلاک کامنت معنادار به انگلیسی هم گاهی بگذارید. به #تلگرام #شاهرضا بپیوندید 👇 ./_
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #اتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #اتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که "بهمن در حال تجمیع" هواداران پادشاهی مشروطه بر پیکر نیه‌جان و زخمی جمهوری منحوس و خونخوار خمینی آوار شود. ان شاء الله تعالی #گلستان_هفتم #رأی_نمیدهم نه به #انتخابات ولایی #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #احمدی_نژاد #احمدینژاد #مشهد #قم #خراسان #مسجدسلیمان #مرگ_بر_روحانی ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه..... #جاویدشاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خامنه_ای #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی #ولایت_فقیه ا ⭕️ در این صفحه به منظور جلوگیری از بلاک کامنت معنادار به انگلیسی هم گاهی بگذارید. به #تلگرام #شاهرضا بپیوندید 👇 ./_
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #ااتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که
جمعی کوچک از #دراویش_گنابادی در پیش چشم همگان با #ااتوبوس از روی هیکل متعفن ‎جمهوری اسلامی رد شدند. تصور کنید روزی نه چندان دور را که "بهمن در حال تجمیع" هواداران پادشاهی مشروطه بر پیکر نیه‌جان و زخمی جمهوری منحوس و خونخوار خمینی آوار شود. ان شاء الله تعالی #گلستان_هفتم #رأی_نمیدهم نه به #انتخابات ولایی #قیام_ایران #قیام_احیای_ایران #پادشاهی #رضاشاه #محمدرضاشاه #شاهزاده #رضا_پهلوی #پهلوی #احمدی_نژاد #احمدینژاد #مشهد #قم #خراسان #مسجدسلیمان #مرگ_بر_روحانی ا ⭕️ ای شاه ایران برگرد به ایران بیا دوباره آباد کن ایران رفته دنیا و دینمون، اللّه‌اکبر گشته وطن غرقه به خون، اللّه‌اکبر......جاوید شاه..... #جاویدشاه ا ⭕️ این #تظاهرات بزرگ علیه فقر و فساد و ناکارآمدی جمهوری نااسلامی خمینی که متمایل به نهاد پادشاهی ایرانی-شیعی است، آخرین میخ بر تابوت شیطانیِ جریان مضحک، دروغین و خائن اصلاحات بود. سیفون‌ها بر فرقه "اسهالیه" کشیده شد مرگ بر تفکر #خمینی #خامنه_ای #خاتمی #روحانی #قاسم_سلیمانی #ولایت_فقیه ا ⭕️ در این صفحه به منظور جلوگیری از بلاک کامنت معنادار به انگلیسی هم گاهی بگذارید. به #تلگرام #شاهرضا بپیوندید 👇 ./_
. ‌ ➖الماس از تراش و انسان از تلاش می درخشد! ورق بزنید؛خدایا شکرت امروز تونستم به کمک بچهای تیم گل بزنم و دوپاس گل بدم.وحدت مسجدسلیمان ارگان بهبهان . #مسجدسلیمان
📣کنفرانس زنده تصويري ایران آزاد ⭕️مصاحبه اختصاصی با خواننده محبوب مرجان. 📆 دوشنبه ۳۰بهمن ماه ⏰۲۱۳۰به وقت ايران 🎋تلگرام کنفرانس زنده ایران آزاد ://./ 🎋اینستاگرام ://../ 🎋تویتر ایران آزادی ://./ 🎋پيچ فیس بوك ایران آزادی ://..// 🎋یوتیوپ ://..//  هم اكنون كنفرانس زنده در حال پخش است #تهران #قیام #ایران #خوزستان #ایذه #شهرکرد #درود #مسجدسلیمان #اصفهان #اهواز #قهدریجان #ایلام #سنندج #چالوس #درود #تظاهرات_سراسري #ايلام #مهران #آبدانان #سيروان #دانش_آموزان #کرمانشاه #براندازم #آتنا_دائمي #گلرخ_ایرايی #تبریز #تهران #دهلران #یاسوج #بهبهان #چه_گوارا
چون لاشه هواپیما پیدانشده ودودی هم بلند نشده باتوجه ب اینکه روز بود و کاپیتان با تجربه ای داشت احتمال %هم زنده باشند زیر برف گیر کردندباید سریعتر پیداشون کنند..... . . #ایران #لر #لرستان #خوزستان #ایذه #مسجدسلیمان #شوشتر #دزفول #چهارمحال_بختیاری #بوشهر #فارسون #چوب_بازی_بختیاری #لالی_شوشتر_دزفول_جلکون_گتوند_اصفهانفریدن_شاهینشهر_زرینشهر_ویلاشهرامیرآباد_نجفآباد_فولادشهر
این خانم ادعا ميکنه روزاول سانحه سقوط هواپیما، يكی از مسافران از درون هواپیما تماس گرفته وگفته: ما سقوط كرديم .زنده‌ايم کمکمون کنید. حالاما کار نداریم فقط چندتا سؤال دارم جواب منو بدند : اگراین حادثه درشهرهای شمالی اتفاق افتاده بودباز سران بیخیال حکومت که دویست هزار میلیارد از بودجه کشور رو صرف سازمانهای مفتخور خودش میکنه بازبه همین بیخیالی بودتا خانوادهای سرنشینان اینجور زجربکشند؟ یه سؤال دیگه این همه گردو خاک میکنندچرا دست روی دست گذاشتن و اصلا چرا هیچکس هیچ کاری نمیکنه بابا شصت و پنج انسان بیگناه اون بالا وایسادن شاید زنده باشن اگر کاری نکنن میمیرندچرا همه فقط در حد تسلیط و همدردی صحبت میکنند بابا ما تسلیط نمیخوایم ما هلیکوپتر و سگ دست آموز و نفرات بیشتر برای جستجو میخوایم پس این همه توی رسانه تعریف از پهبادهای ایرانی میکنند چرا دوتاشو نمیارند توی منطقه جستجو کنند دیروز که این اتفاق افتاده از ساعت هفت صبح تلویزیون تا دوازده شب در مورد دشمنان صحبت کردندخب چرا باید هواپیمای ما سقوط کنه من میگم دلیلش همین دشمن تراشیهاست که پدر مارو در آورده بابا از اول صبح برعلیه نصف کره زمین صحبت شده یه برنامه هم در مورد سقوط هواپیما میزاشتند. یه سؤال دیگه چرا هواشناسی نگفت که هوا خراب و نباید پرواز صورت بگیره خب اگه گفته که هوا طوفانیه چرا برج مراقبت گذاشت پرواز انجام بگیره پس این همه نفت و گازی که استان من داره میکنه توی اون شکم سیرناشدنیتون یعنی این مردم ارزش چندتا بلانسبت سگ زنده یاب یا یه دوتا پهباد رو ندارند چرا اینها اینقدر بیخیالند به خدا شاید داستان چیزه دیگه ایه شاید هواپیما ربوده شده باشه اصلا سقوط نکرده باشه بابا توی استان ما هنوز نفت و گاز هست هنوز ما داریم نونتونو میدیم اینها فقط اون بالا نشستن یا دزدی میکنند یا اختلاس چه کار دیگه ای ازشون بر میاد وایسادن یه روز میگن مرگ بر نیم کره غربی یه روز میگن مرگ بر نیم کره شرقی هرچه نفرین میکنند اخرش دامن خودمونو میگیره یا پلاسکویه یا قطارها تصادف میکنند یا کشتی آتیش میگیره یا هواپیما سقوط میکنه همش هم دلیلش،همین است که ما رو به روز سیاه نشونده بابا ایــران پیـره دیگه تهشو هم لیسیدن چراهیچکس هیچکاری نمیکنه بابا یه کم هم برای عزیزان خودمون تلویزیون سیاه کنید زیربرف یخ زدند.
. 🎥 گزارش ویژه تی بین از نمایشگاه کتاب خوزستان🎥🎬 ⭕سرانه مطالعه در استان چقدر هست؟ 🔸️با "تی بین" نخستین تلویزیون اینترنتی استان خوزستان همراه باشید↙️ . #خوزستان #اهواز #آبادان #دزفول #اندیمشک #گتوند #باغملک #لرستان #الیگودرز #اندیکا #لالی #شوشتر #شوش #مسجدسلیمان #ایذه #رامهرمز #تیبین #نمایشگاه_کتاب #نمایشگاه_کتاب_استانی #کتاب #مطالعه #تیبین_با_شماست
. . لامینیتهای سرامیکی درمقایسه با کامپوزیت ونیرها. لامینیت سرامیکی عمر طولانی تروماندگاری بیشتری دارد. لامینیت سرامیکی زیبایی ودرخشندگی بیشتری دارد. لامینیتهای سرامیکی تغییر رنگ ندارند . . 💥دکترسید حسن میرصالحی 💥 . . .۱۰ سال سابقه کاردرزمینه ایمپلنت .انجام ایمپلنت باروش بدون جراحی .ساخت روکش تمام سرامیک . 📝اهواز کیانپارس خ ۶غربی مجتمع ایران نگین ورودی دوم جنب پارکینگ طبقه پنجم دکترمیرصالحی . . ☎- . ایدی پیج پزشک👇👇👇👇 #جراحان_زیبایی_اهواز #جراحان_زیبایی_اهواز #اهواز #اهواز #تهران #شوش #اندیمشک #رامهرمز #دزفول #بهبهاني #سربندر #خرمشهر #ابادان #ماهشهر #هندیجان #ایذه #لالی #مسجدسلیمان #امیدیه
⭕️ ممانعت سپاه پاسداران از دادن سالن جهت برگزاری مراسم برای قربانیان سانحه هوایی روز یکشنبه ۲۹بهمن ۹۶ در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، سپاه پاسداران از دادن سالن ثارالله جهت برگزاری مراسم سوگواری به خانواده دکتر دانشی و خوبانی خودداری کرد، زیرا پدر بزرگ خانم خوبانی (محمد تقیخوبانی) از اعدام شدگان دهه ٦٠ است. دکتر هادی دانشی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و یکی از فعالان عرصه خدمت رسانی به مناطق محروم است که در سقوط هواپیمای یاسوج ۲فرزند و همسرش خانم نرگس خوبانی را از دست داده است. وی از گرفتن سالن برای برگزاری مراسم سوگواری همسر و فرزندش محروم شد! محمدتقی خوبانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و رهبران جنبش جنوب بود که توسط رژیم ضدبشری آخوندی در سال ۶۱ اعدام شد و تا کنون اطلاعی از پیکر و محل دفنش اطلاعی در دسترس نیست. #تهران #قیام #ایران #خوزستان #ایذه #شهرکرد #درود #مسجدسلیمان #اصفهان #اهواز #قهدریجان #ایلام #سنندج #چالوس #درود #تظاهرات_سراسري #ايلام #مهران #آبدانان #سيروان #دانش_آموزان #کرمانشاه #براندازم #آتنا_دائمي #گلرخ_ایرايی #تبریز #تهران #دهلران #یاسوج #بهبهان #چه_گوارا
محمدرضا مرادی،۱۱ساله میدان امام اصفهانه دوستان عزیزم  وقتی عکس میفرستن اسم و فامیل بچه هاتون و اسم شهرتون و آیدی اینستاگرامتون رو برامون بفرستین لطفا! لطفا پست های قبیلی ما رو ببیند لطفا دوستان خود را تگ کنید _: _: _: _: _: برای انتشار عکس های کودکان شما لطفا عکس های با کیفیتتان را به آدرس تلگرام ما واقع در بیو ارسال فرمایید لطفا برای نمایش عکس شما اول پیج ما را فالو نمیایید #عکس_ #کودکان #فرزندان #خوزستان # ٰ #خوزستان #اهواز #چالش #طنز #تلويزيون #تلویزیون #رمضان #ماه_رمضان #آبادان #خوزستانیها #رامشیر #فرزندان #خوزستان #ماهشهر #رامهرمز #مسجدسلیمان #آبادان #شوش #شوشتر #مشراگه #حمیدیه #شادگان #خلفآباد #اندیمشک #دزفول #سربندر_بندرامام_خمینی_پارک_ساحلی_پتروشیمی_بندر_امام_خمینی_خلیج_فار
. فرستاده شده توسط خود فرد در راستایی چالش معرفی پزشکان زیبایی بازم تاکیدمیکنم این عکسها روخود بیماران فرستادن وصحت ودرستی آن بر عهده ای خود فرد میباشد جراحی زیبایی هیچ گونه مسولیتی بر عهده ندارد ادمین پیج نمیتواند صحت عکسها را تضمین کند ایدی پبج پزشک👇👇👇 #جراحان_زیبایی_اهواز #جراحان_زیبایی_اهواز #جراحان_زیبایی #جراح #لیپوماتیک #زیبایی #بینی #داندانپزشک #لمینت #کامپوزیت #ارتودونسی #جراحان #اهواز #شوش #اندیمشک #رامهرمز #دزفول #بهبهاني #سربندر #خرمشهر #ابادان #ماهشهر #هندیجان #ایذه #لالی #مسجدسلیمان #امیدیه
از قدیم گفته اند اگر کسی خواب باشد میشود که بیدارش کرد اما اگر کسی خود را بخواب زده باشد نمیتوان بیدارش کرد. سالهاست که مدیر انجمن خوشنویسان دزفول دارای حاشیه امن هستند و برای تخلفات آشکار خود حاضرنیستند که به جامعه هنری و هنرجویان پاسخگو باشند. ایشان خود را تابع ولایت فقیه میدانند اما بر خلاف گفته های رهبر معظم انقلاب عمل میکنند. امام خامنه ای میفرمایند که مسیول باید عملکردش را بصورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد. اما آقای حجاز ظاهر و عملش باهم فرق دارند. در ظاهر تابع ولایت و در باطن خلاف گفته های رهبر عمل میکنند. #انجمن_خوشنویسان_مشهد #انجمن_خوشنویسان_اصفهان #انجمن_خوشنویسان_شیراز #انجمن_خوشنویسان_قزوین #انجمن_خوشنویسان_ایران #خوزستان #انجمن_خوشنویسان_تهران #دزفول #سیدمحمدحجاز #شوشتر #اندیمشک #گتوند #شوش #مسجدسلیمان #لالی #ارشادخوزستان #تخلف #بازرس #بازرسی #حق_الناس #خط #خطاطی #خوشنویسی #هنر #هنربند #گتوند #اهواز #تهران #ایران #افشاگری
آیا سقوط هواپیما کار این حکومت جنایتکار بوده ؟ چه سیاست کثیفی پشت پرده است ؟ آیا جمهوری اسلامی نمی خواهد کسی از مسافران زنده بماند ؟ جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
انجمن خوشنویسان دزفول سالهاست با زیرپا گذاشتن ماده ششم درآزمون برگزاری تخلف میکند. تخلف های روز آزمون در انجمن خوشنویسان عبارتند از اجازه دادن به حضور مدرسان و افراد غیرمتفرقه در جلسه آزمون ترکیب زدن سرمشق تمام آزمونها توسط رییس انجمن نوشتن سرمشق اصلی هنرجویان خود توسط رییس انجمن که ما در پستهای قبل عکسها را بصورت مستند زده ایم. آقای حجاز با نوشتن سرمشق هنرجویان خود بصورت مخفی در یک اتاق دربسته یا در آخر وقت زمینه را فراهم میکند تا هنرجویان خود را سریعتر مدرک ممتاز دهد. اما آقای حجاز برای چه اینکار را انجام میدهد؟برای آنکه هنرجویانش سریعتر ممتاز بگیرند تا بتوانند در جلسه رای گیری شرکت کنند و به آقای حجاز رای دهند تا آقای حجاز همیشه خیالشان راحت باشدکه با رای هنرجویان خود میتواند همیشه انتخاب شود. هنرجویان اقای حجاز نیز از این قضیه خوشحالند که اقای حجاز سرجلسه برایشان مینویسد تا قبول شوند و سریعتر ممتاز میگیرند اما غافلند که آقای حجاز در جلسات و دورهمی های مختلف پشت سر هنرجویان خود میگوید که برایشان نوشته و با اینکار هم تخلف خود را افشا میکند هم تقلب هنرجو را.چه بسا اینکه بارها اینکار را کرده و به تخلف و تقلب خود اعتراف کرده است کافیست انجمن خوشنویسان ایران همه هنرجویان ممتاز آقای حجاز را جمع کند و از آنها مجددا آزمون بگیرد تا مشخص شود که همه شاگردان اقای حجاز خطشان در حد خوش هم نیست که ممتاز گرفته اند. ضعف وفقدان و در خواب بودن یا خود را بخواب زدن توسط سیستم های نظارتی اداره ارشاد دزفول و انجمن خوشنویسان ایران به چنین تخلفاتی دامن زده است. در پستهای آتی بصورت اختصاصی به سیستم های نظارتی اداره ارشاد دزفول وانجمن خوشنویسان ایران و ضعف های آنها میپردازیم. #انجمن_خوشنویسان_مشهد #انجمن_خوشنویسان_اصفهان #انجمن_خوشنویسان_شیراز #انجمن_خوشنویسان_قزوین #انجمن_خوشنویسان_ایران #خوزستان #انجمن_خوشنویسان_تهران #دزفول #سیدمحمدحجاز #شوشتر #اندیمشک #گتوند #شوش #مسجدسلیمان #لالی #ارشادخوزستان #تخلف #بازرس #بازرسی #حق_الناس #خط #خطاطی #خوشنویسی #هنر #هنربند #گتوند #اهواز #تهران #ایران #افشاگری
آیا سقوط هواپیما کار این حکومت جنایتکار بوده ؟ چه سیاست کثیفی پشت پرده است ؟ آیا جمهوری اسلامی نمی خواهد کسی از مسافران زنده بماند؟ جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه
این یه عکس قدیمی از دایی های عزیزم و آقای زرین اقبال معلم بسیار ارزشمند سپاه دانش #مسجدسلیمان #طایفه_عالی_محمودی #دشت_چهارپاره
آیا سقوط هواپیما کار این حکومت جنایتکار بوده ؟ آیا از مسافران هواپیما کسی زنده است ؟ چه سیاست کثیفی پشت پرده است ؟ آیا جمهوری اسلامی نمی خواهد کسی از مسافران زنده بماند؟ جمهوری اسلامی یعنی سایه مرگ بر سر ایرانیان .... آیا دیگر چیزی برای از دست دادن داریم؟؟؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که با حضور میلیونی خود در خیابانها به این حکومتِ مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز پایان دهیم؟؟؟؟ #اعتصاب_بازاریان #اعتصاب_شرکت_نفت #نافرمانی_مدنی #حسابهای_بانکی_خود_را_ببندید  #اعتصاب_سراسری #تنها_راه_نجات_شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #تظاهرات_ايران #دموکراسی #دیکتاتور #حقوق_بشر #رفراندوم #قیام_مردم_ایران #تهران #تبریز #ارومیه #اهواز #دورود #قم #مشهد #خرم_آباد #مسجدسلیمان #آبادان #ایذه #رشت #ساری #کرج #اصفهان #اراک #کرمانشاه