همه عکس ها و کلیپ های میمیک در اینستاگرام

loading...
‍ 🎓درباره #تئاتر_چریکی . ویژگی ســناریوهای تئاتــر_چریکــی -ســاده و رُک ۲ -واضــح و دارای ویژگــی بصــری ۳ -چشــمگیر و تئاتریــکال باشــد یعنــی حتــی اگــر مــردم قــادر بــه دیــدن و شــنیدن کل نمایــش نبودنــد، بایــد بداننــد کــه کار شــما دربــاره چیســت. -نمایــش بایــد بــرای خودتــان دارای اهمیــت بــوده و بــه آن اعتقــاد داشــته باشــید. در ایــن مــورد، هیــچ دلیلـی نـدارد کـه بـه خاطـر کـس دیگـری کار کنیـد. هـر جـا کـه دلیلـی بـرای بهره گیـری ولـو انـدک از زیباشناسـی سـنتی در متـن شـما وجـود دارد ، بایـد تعامـل و رابطـه آن بـا مسـائل اجتماعـی و سیاسـی روشـن باشـد . اگـر در کارتـان دیالـوگ داریـد، بایـد آن را بسـیار رک و سـاده ادا کنیــد . بــه دلیــل ســر و صــدای خیابان هــا بهتــر اســت دیالــوگ را فریــاد بکشــید و گاهــی پیوســته تکــرار کنیــد. اســتفاده از آوازهــای جمعــی و هم صدائــی بســیار موثــر اســت. تماشــاگران بایــد بلافاصلــه اعلامیه هــای شــما را بگیرنــد و ســپس نمایــش را دنبــال کننــد . ایــن کار را در طــول اجــرا انجــام ندهیــد ، چـون حـواس تماشـاگر را پـرت می کنیـد. اعالمیـه فقـط دربرگیرنـده پیـام شـما نیسـت، بلکـه اطلاعـات دقیقـی بـه تماشـاگران می دهـد تـا دریابنـد قـادر بـه انجـام چـه کاری هسـتند. بـه عنـوان مثـال، اعلامیـه بایـد بـه وضـوح اطلاعیـه مغـازه بـاز اسـت! باشـد تـا بـه سـیاهان التین تبارهـا نشـان دهـد کـه چگونـه قـادر بـه سـازماندهی اجتمـاع خودشــان هســتند، اعلامیــه بایــد راه و چــاه تجمعــی ســازمان یافته را بــرای آن هــا شــرح دهــد . در فضاهــای لیبــرال و نــه رادیــکال، بایــد اســامی و آدرس هــای ســازندگان نمایــش و فرمــی بــرای نوشــتن پیشـنهاد ارایـه دهیـد . بـه عبارتـی دیگـر برگـه ای که به دسـت تماشـاگر می دهیـد ، بـه عنـوان امـری ضـروری ، صرفـا شـامل توضیحـات سـاده نیسـت ، بلکـه همـواره بایـد حـاوی یـک برنامـه باشـد. ▪️ویدئو پیوست اجرایی است فاخر از #جولیان_بک و گروه رادیکال #تئاتر_زنده، این گروه از پرآوازه‌ترین، موثرترین و انقلابی‌ترین گروه‌های تئاتر در ایالات متحده آمریکاست. کامل این ویدیو و مطلب را در کانال یک اکادمی تئاتر دنبال کنید. ▶./ . #تئاتر_چریکی #زیبایی_شناسی #تئاتر_شقاوت #آنتونن_آرتو، #تئاتر_سیاسی #اروین_پیسکاتور #تئاتر #اپیک #برتولت_برشت #مایم‌_تروپ #سان_‌فرانسیسکو #پیتر_برگ #آر_جی_دیویس #تولِین_دراما_ریویو #اکتیویست #پانتومیم #میم #رقص #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله
خدای #میمیک 😊
کمی قدیمیه ولی هر وقت نگاش میکنم حالمو خوب میکنه !!😍😍
حال دلتون خوووووب 🌹✋
#بانمک #بچه_خوشگل #پرسپولیس ❤ #نینی_ناز #نینی #گوله_نمک #باحال #حالخوب #خنده #میمیک #محسنابراهیمزاده #محسن_ابراهیم_زاده
کمی قدیمیه ولی هر وقت نگاش میکنم حالمو خوب میکنه !!😍😍 حال دلتون خوووووب 🌹✋ #بانمک #بچه_خوشگل #پرسپولیس#نینی_ناز #نینی #گوله_نمک #باحال #حالخوب #خنده #میمیک #محسنابراهیمزاده #محسن_ابراهیم_زاده
اصطلاحات تئاتر و سینما: ۷_تراژدی: غم‌انگیز ۸_تروکاژ: حقه‌های سینمایی ۹_دِکور: عوامل تزیینی مانند نقاشی، وسیله، اثاث ۱۰_دِرام: غم‌انگیز ۱۱_رُل: نقش ۱۲_سانسور: حذف کردن قسمتی از فیلم یا نمایش ۱۳_سوژه: موضوع فیلم یا داستان ۱۴_سناریو: فیلم‌نامه یا همان متنی که کارگردان از روی آن فیلم می‌سازد ۱۵_سِن: صحنه یا محل نمایش ۱۶_سِکانس: عملیات ممتد و مداوم بدون مکث و توقف ۱۷_کُمِدی: خنده‌آور ۱۸_گریم: آرایش صورت هنرپیشه ۱۹_‌هالُژ: محل مخصوص و مجزا ۲۰_مِلودرام: آمیخته‌ای از صحنه‌های تفریحی و غم‌انگیز است. #افکت #گریم #تئاتر #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
اصطلاحات تئاتر و سینما : ۱_آکتور ( ): بازیگر، هنرپیشه مرد ۲_اکترس(): بازیگر ،هنرپیشه زن ۳_آمفی‌تئاتر: محل نشستن تماشاچیان در ردیف‌های نیم‌دایره ۴_آرتیست (): هنرمند (معمولاً دارندهٔ نقش اول) ۵_پروژکتور: نورافکن فیلم ۶_پیس: نمایشنامه ۷_پرسوناژ: بازیگران تئاتر یا سینما #افکت #گریم #تئاتر #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
: 🎓 #بیژن_مفید روز ۲۲ خرداد ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. از کودکی ویولن می‌نواخت. در دوران دبیرستان در هنرستان هنرپیشگی که دکتر #مهدی_نامدار رئیسش بود به آموزش تئاتر پرداخت. فهیمه راستکار، هوشنگ لطیف پور، علی نصیریان، جعفر والی، پرویز بهرام، رضا بدیعی، جمشید لایق، از هم دوره‌های بیژن مفید بودند. در سال ۱۳۳۲ در هنرستان در مسابقه نمایش نامه نویسی با نمایش نامه #عروسک‌ها شرکت کرد و برنده نشد. بعد از پایان دبیرستان در دانشکده حقوق و بعد در دانشکده ادبیات با ریاست دکتر سیاسی به تحصیل ادبیات انگلیسی پرداخت. همین سال‌ها با عباس جوانمرد، هوشنگ لطیف پور، پرویز بهرام و دیگران به جلسات تئاتر شاهین سرکسیان می‌رفت. سال ۱۳۳۳ دیویدسن برای تدریس ادبیات نمایشی آمریکایی در دانشگاه به تهران آمد و بیژن مفید با او به کار پرداخت و نمایش نامه باغ‌وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز را با بازیگری بیژن مفید در صحنه گرد در انجمن ایران و آمریکا با موفقیت زیاد روی صحنه برد. بیژن مفید برای روی صحنه بردن نمایش نامه #شهر_ما نوشته #تورنتون_وایلدر و همه پسرانم نوشته #آرتور_میلر دستیار کارگردان او بود. بعد از دیویدسن جرج کویین بی به تهران آمد و بیژن مفید در نمایش نامه‌های بیلی باد، مرد دوم و سفر دور و دراز به درون شب به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان با او همکاری کرد. بیژن مفید با گروه‌های تئاتری که تشکیل می‌شد همراهی و همکاری داشت. ایده‌های جستجوگر او برای زبان تئاتری منجر به تشکیل «آتلیه تئاتر» ۱۳۴۵در سال و سال ۱۳۴۷ کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش به همت بیژن صفاری و رضا قطبی و با کارگردان‌هایی مثل خجسته کیا با نمایشنامه حلاج، ایرج انور با نمایشنامه نظارت عالیه و بیژن مفید با نمایشنامه ماه و پلنگ شروع به کار کرد و تا ۱۳۵۸ گروه‌های مختلفی به جستجوهای تئاتری پرداختند. بیژن مفید بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ حدود ۱۵۰ نمایشنامه از آثار کلاسیک دنیا برای برنامه دوم رادیو تهران ترجمه و کارگردانی کرد. چندین قصه برای کودکان، انتشارات فرانکلین و ترجمه فراوان سناریو فیلم‌های آمریکایی و انگلیسی برای دوبلاژ. . نمایشنامه شهر قصه سال ۱۳۴۷ بوسیله انتشارات جشن هنر به چاپ رسید. 👁: ://./ . #بیژن_مفید #شهرقصه #سینما #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
دارم سعی میکنم با هر چشمم به دو سوژه ی مختلف نگاه کنم 😆 ؛ به دنیا نیومدیم که روتین و خسته کننده زندگی کنیم #میمیک #چشم
🎭 من تماشای تو می کردم و غافل بودم . کز تماشای تو خلقی به تماشای منند . گفته بودی که چرا محو تماشای منی . و چنان محو که یکدم مژه بر هم نزنی . مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود . ناز چشم تو بقدر مژه بر هم زدنی 🎭 . . #هوشنگ_ابتهاج . #گریم #تئاتر #حس #میمیک #بازیگر
‍ 🎓 #سورئالیسم / ▫️ادامه در سال ، #برتون دومين بيانيه ي سوررئاليسم را منتشر كرد و وضع سياسي اين مسلك را روشن و مشخص كرد . در اين بيانيه ، برتون مجددا بر تعهد خود به طغيان و گسترش شناخت از واقعيت تاكيد كرد. از اين پس برتون به تدريج چند تن از همكاران خود را به دلايل مختلف طرد كرد. با شروع جنگ دوم جهاني ، دالي و ايو تانگي به آمريكا گريختند . بنژامن پره به مكزيك رفت . آندره برتون باز جامه پزشكي پوشيد و به همراه آندره ماسون را آمريكا را در پيش گرفت تا با فراغت بال و استقلال كامل تحقيقات سوررئاليستي خود را دنبال كند . وي در سال ديباچه سومين بيانيه سوررئاليسم را در نيويورك منتشر كرد . در سال پس از پايان جنگ و استقرار آرامش به پاريس برگشت و در مصاحبه با خبرنگاران ثبات عقايد خود را اظهار داشت و گفت : " در دوره ي كه چرخ اجتماع بر اثر طغيان اشتهاي مادي از محور خود خارج شده است ، لزوم جستن آرمان و هدف معنوي بيش از پيش احساس مي شود ، در عصر انفجارات هم انسان بايد با مفاهيم ساخته و پرداخته و قالب گرفته به مبارزه برخيزد و همه امكانات خود را براي برقراري عصر جديد ديري به كار اندازد . " سوررئاليسم در تعريفي كه آندره برتون از آن مي داد ، متعهد به تصحيح تعريف از واقعيت بود . وسايلي كه به كار مي بست ( نگارش خود كار ، شرح خواب ، روايت در حالت خلسه ، شعر ها و نقاشي هاي مولود تاثيرات اتفاقي ، تصويرهاي متناقض نما و رويايي ) همه در خدمت يك مقصود واحد بودند : تغيير دادن درك ما از دنيا و به اين وسيله تغيير دادن خود دنیا. ▫️ویدیو پیوست نمونه یک اجرای فیزیکال سوررئال است. کامل مطلب و فیلم را در کانال یک آکادمی مشاهده کنید. 👁://./ #سورئالیسم #فیزیکال #تئاتر_فیزیکال #اندره_برتون #سالوادور_دالی #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
زندگی خلاصه ایست از: ناخواسته به دنیا آمدن... ناگهان بزرگ شدن، مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل می خواهد و منطق نمی پذیرد، مردن ! برتراند راسل آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
#تامل "آخرین روز دنیا" !! اگر فردا آخرین روز دنیا باشد؛ تمام خطوط تلفن دنیا پر میشود از جمله هایی مانند: "همیشه دوستت داشتم" " عاشقتم" " هیچ وقت نتوانستم بگویم دوستت دارم" " مرا ببخش " "اولین و آخرین عشقم تو بودی " و . . .!! هزاران نفر برای دیدن کسی که دوست دارند، حاضر هستند کل داراییشان را بدهند برای اینکه وقت دیدن طرفشان را لحظه ای داشته باشند! خیلی ها پشیمان میشوند که چرا خیانت کردند، خیلی ها دنبال گرفتن یک بخشش ساده میروند...! کاشکی هر روز روز آخر بود تا ما انسان ها قدر لحظات زندگی را میفهمیدم! قدر یکدیگر را میدانستیم! کاشکی به جای لج بازی و یا غرور بیجا، لحظه ای را با عشق سپری میکردیم! ٭٭لحظه ای باور کن فردا زندگی و دنیا تمام میشود...!! آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
این داستان: میمیک😂 . پس.نوشت: توی تمرین تئاتر یه حرکتی هست به اسم میمیک؛ برای ورزش دادن صورت و اجزای اون اغلب اوقات کسی که داره میمیک تمرین میکنه انگار داره ادا در میاره یا بقول یزدیا نیشوک میکنه این حرکت جزو خنده دار ترین تمارین تئاتره که گاها ما خودمونم به همدیگه میخندیم . در جریان هستید که امروز تعطیل نبودم؟😂 امروز صبح داشتم میرفتم سرکار و ازونجایی که ۳ ساعت بیشتر نخوابیده بودم خیلی خوابالو بودم و صورتم بسی پف کرده بود و چاره‌اش چند دقیقه حرکت میمیک سفت و خش بود خلاصه همراه با گوش دادن آهنگ‌آشفته حالی از بانو دلکش داشتیم برای سرحال شدنِ صورت،میمیک کار میکردیم که یهو یه صدایی مارو از حس خارج کرد... کیت کیتتتت..راننده پارس بزن کنار ...کیت کیتت تو دروازه قرآن بود زدم کنار و یارو پلیسه اومد جلو اول یخورده با اکراه و نیش و پوز نگام کرد و گفت اسمت چیه؟ گفتم: حامد علیزاده پلیس: از کجا میومدی؟ من: از زارچ پلیس: کارت شناسایی داری؟ من: گواهینامه دارم.. مِخِد؟(میخواهید) پلیس: (خیلی ناباورانه) عه.. گواهینامه؟ بده ببینم گواهینامه رو از کیفم دراوردم بهش دادم و گفت : این کارا چیچیه تو ماشین مکنی؟ من: کاری نکردم خو پلیس: چرا داشتی نیشو پوز مکردی، صورتتم که پف کرده بود، ی لحظه فکر کردیم یکی سندرم دان داره و نشسته پشت ماشین...ترسیدیم من: سندروم دان چیچیه؟ پلیس: هیچی .. مدارک ماشینتو بده من: حقیقتش همرام نیست دست داداشمه، ماشینم مال من نیست مال داداشمه پلیس: پس وایسا باید استعلام بگیرم بعدش من کلی التماس کردم که عجله دارم و بزار برم یه سکوت طولانی بینمون برقرار شد و گفت: هرچی فکرش مکنم نمیتونم با خودم حلش کنم...چرا ادا در میاوردی تو ماشین؟ پلیس: جناب،من داشتم مرفتم سرکار خوابالودم بودم مخواسم که این حرکات انجام بدم صورتم بشاش باشه پلیس: صبح جمعه کجا میری سرکار؟ من : صداوسیما پلیس: صداوسیما؟ اونجا چکار داری؟ منم یه بادی انداختم تو غبغبم و گفتم کارگردانم الانم ساعت ده برنامه زندس اگر اجازه بدید برم که عجله دارم پلیس(با لبخند): زارچم کارگردان داره؟ من : زارچ چشه؟ پلیس : هیچی خیلیم خوبه...کارت شناسایی داری که حرفتو تصدیق کنه؟ منم‌ کارتمو دراوردم بهش نشون دادم یهو رنگ عوض کرد گفت: چرا جمعه‌ها صداوسیما انقد بی روحه؟ مردم جمعه ها نمیخوان تلویزیون ببینن؟ من: نه بابا بی روح چیه؟ الان ساعت ده یه برنامه زنده چالشی داریم به اسم رصد خیلیم خوبه پلیس: برنامه چالشی میخوایم چیکار؟ یه فیلم خوب بزارید ببینیم . ادامه: در کامنت اول . #میمیک #پلیس
. میمیک یک بازیگر می تواند در انتقال احساس او به مخاطب تا میزان قابل توجهی تاثیر گذار باشد. با در دست گرفتن کنترل اجزای صورتتان شما می توانید بی نهایت ری اکشن یا اکشن های بجا خلق کنید. برای قدرتمند کردن میمیک اگر مبتدی هستید، تمرین آینه و پانتومیم فراموش نشود. پ/ن: کلیپی که مشاهده میکنید در واقع استاپ موشنی متشکل از عکس می باشد. #تئاتر #میمیک #تمرین
‍🎓 خیابان صحنه است. تئاتر_چریکی علی_قلیپور تئاتر چریکی شکلی از اعتراض سیاسی‌ست که پرفورمنس‌های غیرمنتظره‌ای را در فضاهای عمومی برای مخاطبانی از همه جا بی‌خبر مهیا می‌کند. چریک اصطلاحی اسپانیائی به معنای جنگجوی کوچک است. تئاتر چریکی ریشه در میراث اجیت_پراپ، نمایش‌ها تهییجی و پروپاگاندای روسی، تئاتر_شقاوت آنتونن_آرتو، و تئاتر_سیاسی اروین_پیسکاتور و تئاتر اپیک برتولت_برشت دارد. این اصطلاح نخستین بار در سال ۱۹۶۵ برای توصیف تئاترهای خیابانی مایم‌_تروپ سان_‌فرانسیسکو به کار رفت، گروه تئاتر دوره‌گردی که نمایش‌های اجتماعی و سیاسی را در پارک‌های سان‌فرانسیسکو اجرا می‌کرد. ابداع این اصطلاح را اغلب به پیتر_برگ یا آر_جی_دیویس، به ترتیب،  بنیانگذار و عضو مایم تروپ سان‌فرانسیسکو نسبت می‌دهند.  البته آر. جی. دیویس در جستار «تئاتر چریکی ۱۹۶۵ از پیتر_برگ به عنوان مبدع این اصطلاح یاد می‌کند. این اصطلاح پس از انتشار همین جستار در سال ۱۹۶۶ در مجله تولِین_دراما_ریویو مرسوم شد. دیویس در این مقاله تاکید می‌کند که تئاتر چریکی در پی نمایش اعتراض موثر یا مواجه اجتماعی به منظور مقابله با دوروئی در جامعه است. بسیاری از گروه‌های اکتیویست سیاسی از روش‌های تئاتر چریکی در طول جنگ ویتنام و اعتراضات اجتماعی دهه ۱۹۶۰ برای برانگیختن و گسترش آگاهی اجتماعی‌سیاسی بهره گرفتند. تئاتر چریکی به عنوان حامی مقاومت‌ اجتماعی و سیاسی که در بزنگاه‌های اعتراضات دهه ۱۹۶۰ تکامل یافته بود، پس از آن توسط تشکیلات ملی و بین‌المللی گوناگونی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۸۰ به کار گرفته شد. آن‌ها از تاکتیک‌های چریکی برای جلب نظرها به ناخرسندی‌های اجتماعی استفاده کردند… گروه‌های رادیکال فمنیست، فعالان محیط‌زیست، فعالان آگاهی‌ درباره ایدز نیز به روش تئاتر چریکی روی آوردند.این گروه‌ها با استفاده از تاکتیک‌های چریکی و سازمان‌دهی گروه‌های کوچک مردمی، در جنبش‌های سیاسی ملی و چندملیتی مشارکت داشتند. از دهه ۱۹۸۰ تئاتر چریکی در همه فرم‌های اعتراض اجتماعی و سیاسی وجود داشت. هدف‌گیری گروه‌های چریکی معاصر در مسائل اجتماعی و سیاسی، خلاق، شورشی و اغلب مضحکه‌وار است.... ادامه را در کانال یک اکادمی تیاتر بخوانید. ./ . #یچارد_شکنر #تئاتر_چریکی #علی_قلیپور #اجیت_پراپ #تئاتر_شقاوت #آنتونن_آرتو، #تئاتر_سیاسی #اروین_پیسکاتور #تئاتر #اپیک #برتولت_برشت #مایم‌_تروپ #سان_‌فرانسیسکو #پیتر_برگ #آر_جی_دیویس #تولِین_دراما_ریویو #اکتیویست #پانتومیم #میم #رقص #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه
‍ ‍ 🎓 هنر پانتومیم در واقع نوعی  نمایش بدون کلام و با اغراق است که دارای شیوه های  متفاوتی است #میم، #لامیم، #میمودرام، #میمودی_نامیک #باله و.... در پانتومیم نباید لب ها را حرکت داد، یعنی نباید لال بازی کرد، حرکات باید آن قدر گویا باشد که ابدا احتیاجی به حرف زدن با لب ها نباشد ، زبان پانتومیم زبان بین المللی است به همین دلیل  در هر سرزمین به سادگی می توان آن را فهمید. پانتومیم دارای دانش نظری و تئوری است #سایلنت_دراما ( نمایش در سكوت ) . كه در اولین تقسیم ‌بندی به سه دسته كلی تقسیم میشود : نمایش بی کلام موسیقی و حركت پانتومیم كه دارای تعاریف و دسته‌بندی جداگانه‌ای هستند. نمایش بی‌كلام #میمو_درام دارای متن است . حد اندازه متن از یك پاراگراف تجاوز نمیكند و در كل كار از عناصر تئاتری استفاده میشود مثل نور ، دكور ، گریم ، لباس ، ...... یك نمایش كامل است كه تنها كلام را از آن حذف كرده‌اند.. موسیقی و حركت در این حالت تبدیل نت‌های شنیداری به رفتارهای حركتی كه براساس یك عنصر یعنی ریتم شكل میگیرد. موسیقی و حركت میتواند هم قصه داشته باشد و هم بدون قصه باشد. وقتی فاقد داستان باشد و نخواهد موضوعی را القا كند تبدیل به رقص میشود . در این حالت رقص نمایشی مدنظر است . ادام_دارینوس می‌گوید : " رقص و پانتومیم دوقلوهای بهم چسبیده‌اند كه فاصله آن‌ها كمتر از تار موست". تفاوت این دو در كل میتوان گفت كه : در رقص ، رقصنده از زمین كنده میشود و اوج میگیرد . اما ، در پانتومیم، بازیگر با زمین در ارتباط است . پانتومیم بازیگر یا ایماگر پانتومیم باید نشانه‌ها و كدهایی را با نشانه‌گذاری استفاده كند كه تماشاگر آنرا درك كند. ایماگری كه رقص نداند ایماگر نیست . ایماگر میتواند رقصنده باشد اما رقصنده ، نمی‌تواند ایماگرباشد. پانتومیم به پنج دسته تقسیم میشود . -مایم فیگوراتیو - مایم تشریحی - مایم كاربردی - مایم عروسكی - مایم ماشینی یا ربوتیك بازیگری در تمام جنبه‌های آن در یك كلام خلاصه میشود و آن كنترل است : كنترل حس ، كنترل بدن ، كنترل كلام . به كسی بازیگر میگوئیم كه این عناصر را دارا باشد و بتواند آن‌ها را كنترل كند ... 📹ویدیو پیوست بخشی از اجرای مارسل مارسوست. . ادامه و نمونه را در کانال پنج آکادمی دنبال کنید: . ./ . #پانتومیم #مارسل_مارسو #میم #رقص #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
گریم چیست ؟ یکی از مفاهیم تئاتر گریم است . چهره پردازی بازیگران در نمایش را گریم میگویند . گریم در واقع نوعی آرایش و نزدیک کردن شخص به چهره مورد نظر است . دو مسئول طراحی گریم و اجرای آن برای گریم و چهره پردازی وجود دارد . در اکثر مواقع در نمایش های آماتوری بصورت تخصصی طراحی و اجرا نمی شود.این عمل با استفاده از وسایلی میسر است که کار با هریک تخصص ویژه ای را می طلبد و نقش آن در نمایش بسیار بنیادی است.در نمایش های سطحی وآماتور از وسایلی شبیه ابزار های آرایش زنان مثل کرم سفیدکننده –مدادسیاه و قهوه ای- ماتیک های قرمز و قهوه ای و… استفاده می شود که تقریبا شکل بازیگران در چهره ی فرد نقاشی می شود! افکت چیست ؟ یکی از مفاهیم تئاتر افکت است . به کلیه ی محیطی که ممکن بصورت زنده یا توسط دستگاه پخش صوت در نمایش اجرا گردد افکت گویندو صداهائی مثل رعد وبرق، خش خش خرد شدن برگ زیر پای بازیگر، شلیک گلوله، ترمز ماشین، زوزه ی حیوانات وحشی یا باد و… که در برخی نمایش ها لازم هستند می گویند #افکت #گریم #تئاتر #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
اگرچه کسی نمیتواند به عقب برگردد و شروعی عالی داشته باشد، اما هرکسی میتواند از الان شروع کند و یک پایان عالی بسازد.” آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
// ببین: همیشه یادت باشه🎯 خوب که باشی به هر حال یه جایی دیده میشی دقت کن :تمرین و ممارست در هر کاری میتونه موفقت کنه مثل دانیال عزیز با تمام احترام به همه بازیگران و پیشکسوتان تئاتر ،سینما و تلویزیون اگر لقب سلطان میمیک ایرانو بهش بدیم اغراق نکردیم این بشر روو تمام حرکات صورتش مسلطِ حتی عضلات گردن .... #بازیگران #دابسمش #تئاتر #تلویزیون #سینما #هنرمندان #میمیک_صورت #میمیک_طلایی #میمیک #هنرمند
‍ 🎓 ▪️اهمیت تجربه بازیگری جلوی دوربین برای کارگردانان و تاثیرات آن در هدایت بازیگر. بخشی از درس‌های فیلمسازی « #مارتین_اسکورسیزی» با سپاس از کلاس هنر به صورت کامل تر در کانال چهارم اکادمی تئاتر ( ویژه دانش بازیگری) . ./ #مارتین_اسکوسیزی #رقص #یوگا #کروگرافی #کریوگرافی #سینما #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
یا همه امامزاده های تاسیس نشده😂تست گریم هم داره این چطو به تو گیر ندادن😂 استاد خدا حفظت کنه.امیداوارم تا قسمت پنجاه و شصت بری که تو این وضعیت و ناراحتی های مردم،وجود شما یکی از ضروریاته و من هیچ طو به شما گیر نمیدم😁البته اگه بتونم😁 خانم شما هم عجله کن.فیلمبرداری دیر شد.استاد،پاش برو سر لوکیشن😂😂زود باش خانوم.تا استاد ملکی میمیک به تو گیر ندادن،با این قیافت😂😂 استاد اگه زودتر میومدی،این طو نمیشد😁 #سیناولی_الله #سینا_ولی_الله #استادملکی #ایرج_ملکی #چطور_به_تو_گیر_ندادن #چطو_به_تو_گیر_ندادن #سروش_رضایی #سوریلند #فیلمبرداری #لوکیشن #تست_گریم #میمیک #میمیک_صورت #کارگردان #مزاحمت #مزاحمت #تیمارستان
تخیل نود و نه درصد آنچه که بر روی صحنه می بینید یا انجام می دهید از تخیل سر چشمه می گیرد . شما بر روی صحنه ، در خانه خود زندگی نمی کنید و هرگز نام شخصی اصلی خود را ندارید . با هر که صحبت می کنید ، شخصی است که بطور تخیلی توسط نمایشنامه نویس نوشته شده شده است . در هر موقعیتی که خود را بیابید ، موقعیتی تخیلی است . به این تر تیب بنیان هر کلمه و هر رویداد در تخیل بازیگر شکل می گیرد . همه چیز دورغ است ، مگر اینکه از خلال یک واقعیت – تخیل بازیگر – عبور کند . به این جهت در کلاسهای بازیگری ، مهمترین تمرینات تمریناتی هستند که به استفاده از تخیلی مربوط می شوند . شعور جمعی : تخیل عبارت است از قدرت شما در تجسم چیزهایی که هرگز به آن نیاندیشیده اید . برای اینکه همیشه آماده چنین کاری باشید ، باید بدانید که حافظه شما تا چه حد غنی است . حافظه جمعی نوع انسان چنان است که هیچ بخشی از آنچه که تا کنون دیده ، شنیده ، خوانده و یا لمس کرده است فراموش نمی کند . شما تنها به به بخش کوچکی از انچه که میدانید متکی هستید ، اما همه چیز را می دانید . همه چیز آنجا حاضر است . گنجینه ای عظیم از دانسته ها در ذهن بازیگر وجود دارد که هرگز ، جز در نمایش از آن بهره برداری نمی شود . اگر خود را فقط در لحظاتی از زندگی اجتماعی که متعلق به نسل شماست زندانی کنید ، خود را از اشیا و دوره هائی که تجربیات شخصی شما را شامل نمی شود جدا کنید ، نتیجه کلی آن بی حرمتی به کل جهان و بیگانگی شما نسبت به همه آن چیزایی است که به علت قرار نداستن در محدوده عادات روزانه شما ، به فوریت برایتان قال شناسایی نیستند . اهمیت ادبیات دراماتیک از فرهنگ یونان باستان تا فرهنگ قرن بیستم تداوم دارد . یعنی که : - همه خصوصیات ملی و محلی الف- لهجه ها ب- منابع طبیعی - تغییرات و انتقال سبک ها - اعصار گوناگون - سطوح مختلف اجتماعی - آداب و رسوم اخلاقیات سالهای گذشته - تغییر لباسها از نسلی به نسل دیگر - تغییرات اثاث خانه - اصوات گوناگون موسیقی از روزگاران گذشته این سیر تکامل اجتماعی است که لیوان سفالی را به لیوان کاغذی یک بار مصرف تبدیل کرده است این بُعد تارخی ، میراث شماست .  تخیل شما کلیدی است که در این گنجینه عظیم را به رویتان می گشاید . آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
ادامه ی قسمت هشتم تمرین : برای ایجاد مهارت در به کار بردن حافظه عضلانی تمرین های زیر را انجام دهید : - یک سوزن بر دارید و با نخی فرضی آن را نخ کنید . - یک رشته نخ بردارید و با یک سوزن فرضی آن را نخ کنید . - با یک نخ و سوزن واقعی یک پارچه واقعی را لبه دوزی کنید . تمرین : - کفش خود را از گل و لای فرضی پاک کنید . - از روی یک دامن یا شلوار واقعی ، یک پر فرضی را بر دارید . تمرین : چسب به دستتان چسبیده است . دست های خود را تک به تک زیر شیر آب فرضی بشویید و ببینید چسب از دستتان پاک می شود . حرکات حیوانات هدف از تمرینات حرکات حیوانات این است که بازیگر خود را از صورتک اجتماعی که به چهره خویش زده وازآنچه که به موجب جلوگری از ابراز احساسات او می شود برهاند . تمرین : هر حیوانی را که دوست دارید انتخاب کنید . ابتدا حرکات بدنی او را انجام دهید ، سپس صدای حیوان را به آن اضافه کنید ، اما فقط زمانی که حرکات حیوان را یاد گرفته اید صدا را به آن بیفزائید . از اینکه مسخره جلوه کنید نترسید . به همانگونه که حیوان عکس العمل نشان می دهد عمل کنید . این تمرین ها را هر روز به مدت پانزده دقیقه انجام دهید : - حرکات حیوان - صدای حیوان - صدای پرندگان خواهید آموخت که چگونه بدن و صدای خود را به گونه ای متفاوت به کار برید . تمرین : حیوان را در مکانی خواص قرار دهید (شرایط محیطی) : - میمون در باغ وحش - خرس در قفس - گربه در اتاق پذیرایی #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
حافظه عضلانی : به محض آنکه توانستید با استفاده از دستان خود وسائل فرضی را به کار برید ، به یکی دیگر از اصول حرفه خود اصل حقیقی بودن صحنه دست یافتید . صحنه واقعیت و حقیقت خاص خود را دارد . قلم خود نویس عینک سوزن و نخ قیچی آستین وسایل صحنه همیشه حقیقت دارند . بازیگر باید به نوعی کار کند که حقیقت وسیله را مخدوش نکند . بازیگر این وسایل را به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر به کار می برد و تخیل خود را به کارمی گیرد که آنها را حقیقی نشان دهد . مثال : عینک ، به عنوان یک وسیله صحنه ، تمیز است . اما بازیگر با استفاده از تخیل خود آن را تمیز می کند . عینک خم شده است بازیگر می خواهد آن را تمیز کند . عینک شکسته است بازیگر میخواهد آنرا تعمیر کند . در هر یک از این موارد ، بازیگر با استفاده از وسایل واقعی و به کار بردن تخیل خود ، وسایل را به گونه ای به کار می برد که انگار خراب شده اند . مثال : می خواهید در یک ظرف شیشه ای را که خیلی سفت بسته شده است باز کنید . شما به حسب آنچه که در زندگی واقعی انجام داده اید ، مقدار نیروی عضالانی که برای باز کردن در چنین ظرفی لازم است به خاطر دارید . آن را روی صحنه بکار برید . در ظرف شل است . شما باید مقدار نیرویی که برای باز شدن در بکار بردید را بخاطر آورید . واقعی که شما ، با نخ کردن یک سوزن و خیاطی کردن ، یا تمیز کردن عینک و به چشم گذاشتن آن بر روی صحنه به وجود آورید ، برای این نیست که تماشاگر شما را باور کند . برای این است که شما خودتان را باور کنید . بازی خوب زمانی ارائه می شود که شما خودتان قانع شوید که انچه انجام می دهید حقیقت دارد . این یکی از اصول واقع گرایی است و با انجام دادن کارهای خیلی ساده تحقق انجام می یابد . با این تمرینات ، شما می آموزید حقیقت حسی حافظه عضلانی خود را به کار برید . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
شلی زبان : برای از بین بردن شلی زبان ، زبان خود را در پشت دندانها قرار داده ، جمله زیر را بگویید : (( او دختری فوق العاده و زیبایی بود که در حال قدم زدن در خیابان ، پشت ویترین مغازه ای ایستاد تا نگاه کند )) شما باید مشخص کنید شلی زبان شما از کجا ناشی می شود . یاد گرفتن اینکه شلی زبان در کجاست ، مقدمه ای برای یادگیری لهجه است . لهجه : برای یاد گرفتن لهجه : - توصیه می شود که یک حرف صدا دار و دو حرف بی صدا را از زبانی که روی آن کارمی کنید انتخاب کرده و روی آن کار کنید - برای زبانه و لهجه های محلی ، این تمرین و کنترل را در زندگی روزمره خود آنقدر انجام دهید تا وقتی که بتوانید به راحتی آن را ادا کنید . تمرین : یک لهجه جنوبی را تمرین کنید دوستانی که مشکل کلمه زدگی در کلام خود دارند مثل کلمات : ( گ ، ش ، س ) جملات زیر را حتما روی بار برای خود تکرار کنند . شمرده و با صدا بلند .  - کار گدای گیج و گنگ گرگانی کندو کاو گردوی گرد گرکانیست  - شیخ شمس و الدین سه شنبه شب سه شیشه سرکه شیره سر کشید .  - دیشب پری شب پس پری شب سه شنبه شب سخت شب سردی بود دیشب . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
ادامه ی قسمت ششم تمرین : با استفاده از دو انگشت دست راست خود و مستقیم نگهداشتن انگشتان دوم و سوم یه شکلی که گوئی این دو انگشت صدمه دیده و آنها گچ گرفته اید ، تمرینهای زیر را انجام دهید . میز را تمیز کنید کت خود را بپوشید کت خود را در آورید یک پیراهن دکمه دار به تن کنید پیش بند ببندید این تمرین توانائی مشخص کردن اندامهائی را که در یک کنترل عضلانی مورد استفاده قرار می گیرند ، به شما می دهد . مثل کنترل مفصل ران یا پشت . این خود شما هستید که باید قانع شوید که آنچه انجام میدهید حقیقی است . شما باید بیاموزید که با این حالت استثنایی که برای بدن خود به وجود آورده اید ، هم بطور مداوم سر برید و هم آن فراموش کید . کنترل عضلات باید به طبیعت ثانوی شما در آید ، به گونه ای که نصبت به آن ناخودآگاه باشید . کنترل بدن و صدایتان به خود شما مربوط می شود .خود را به بازیگری واقعی تبدیل کردن کار دشواری است . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
کنترل اعضای بدن اصل :قبل از هر چیز باید به معیارهای خود دست یافته و بدن خود را بشناسید . کنترل اعضا باید بطور موضعی انجام شود . بعنوان بازیگر باید بیاموزید که آنقدر با اعضای کنترل شده به سر برید تا وقتی که بدون فکر کردن به آن ، این کنترل را انجام دهید . به عنوان بازیگری که برای ایفای نقش های متفاوت به سراغتان می آیند ، باید بیاموزیم که اعضای بدن خودتان را کنترل کنید تا بتوانید حرکاتی را که به آن عادت ندارید انجام داده ، توانائی راه رفتن به اشکال متفاوت را ، که مربوط به شخص بازی می شود ، در خود به وجود آورید . روش انجام این کار آن است که بعضی از اعضای بدن خود را با وضعیت متفاوتی در نظر بگیرید . مثلا زانوئی که خم نمی شود یا پشتی که خمیده است . وعضو مورد نظر و عضلاتی که آن عضو را حمایت می کند را حمایت و کنترل می کنند مشخص کنید . تمرین : زانوی خود را به وضعی در آورید که خم نمی شود . این زانوی خشک شده را به وضعی کنترل کنید که نگذارید هیچ عضو دیگری از بدن شما سفت و خشک شود . - با این زانو خشک شده در اتاق قدم بزنید - با آن از پله بالا بروید - با آن لبس بپوشید - با آن رژه بروید - با آن برقصید - با آن زندگی کنید اگر هر روز چند ساعت این تمرین را انجام دهید ، قادر خواید بود که کنترل عضلانی لازم را برای ایفای نقش شخصی که زانوهایش خم نمی شود به دست آورید . توجه داشته باشید این ویژگی به سایر اعضای بدنتان سرایت نکند و دیگر حرکات جسمی شما را تحت تاثیر قرار ندهد . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
تنش : تنش ، نه تنها کمکی به بازیگری که روی صحنه است نمی کنه ، بلکه یکی از دشمنان مطلق اوست . تنش عمدتا حاصل وابستگی و توجه زیاد به کلمات نمایشنامه است . حاصل فراموش کردن این اصل است که در واقع مکان و رویداد نمایشنامه را می سازند ، نه کلمات . وقتی به کلمات توجه دارید معنی اش این است که عمدتا نگران خودتان هستید . این احساس نگرانی مانع میشود که بر روی صحنه ، در گفتار و رویداد ، صادق و صمیمی باشید و در نتیجه آن توجه تماشاگر را از دست میدهید . اما هنگامی که توجه خود را بر رویداد متمرکز کنید ، تنش کاهش می یابد . وقتی احساس می کنید که تنش داره به سراغتان می آید ، محل تنش را مشخص کرده و با دقت فشار را از روی آن بردارید . اصل در به کار بردن عضلات آن است که فقط عضلاتی را که به ان احتیاج دارید به کار برید . باید در آنچه که می کنید و آنچه که می گوئید صادق باشید . این صداقت را در درون خود حس کنید . مهمترین چیز برای بازیگر این است که صداقت خود را حس کند . تمرین : تمام بدن خود را به جز یک دست شل کنید . تما تنش را روی یک دست بگزارید و در چنین حالتی بنشینید و بلند شوید #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
ما سه چیز در نمایش رو مهم میدونیم آن هم :  - ریتم -تمپ -مونوتم  این سه اصل معمولا در نمایش برای بازیگر اتفاق میافتد که گزینه اول هم در بیان هست و هم در کلام که توضیح میدم . - ریتم برای کلام اینگونه توصیف میشود که وقتی ما کلمات رو سریع بیان کنیم و شنوده یا مخاطب متوجه گفتار ما نشود میگوییم ریتم کلامی تند شده و بلعکس . در حرکت وقتی بطور مثال : تند راه بریم و حرکت دست تند بشه و .... اصطلاحا میگن ریتمت تند شده و بلعکس . هرچیزی نورمالش خوبه . - تمپ بر دو نوع تمپ تند و تمپ کند . معنای حقیقی تمپ یعنی هیجانات درونی هر انسان .  مثال واضحش اینه که ما یک جمله رو واسه کی با آب و تاپ تعریف کنیم . وبلعکس یک جمله رو معمولی و بی حال گفتن رو میگن تمپ کند . - منوتم ، هم برای کلام و هم برای حرکت روی صحنه است . ما اگر روی صحنه تمامی جملات رو به یک شکل بیان کنیم مثل کتاب خواندن میشود و این خیلی خسته کننده است که به این ضعف میگن مونوتوم . ما باید کلام خود را مانند یک موج سینوسی در نظر بگیریم یعنی اوج و فرود در کلام باید زیاد باشد . که این امر نیاز به شناخت دقیق نمایش دارد و درست تکیه و تاکید گذاشتن روی جملات است . در حرکت هم این موضوع مونوتوم وجود دارد برای مثال : وقتی میخوام در نمایش من رو بگم با دو دست بگم من . وبعد با دو دست بگم شما . یا دستمو بعد بگیرم روبه آسمون بگم خدایا . پس در نمایشها ما با ید فیگور زیبایی داشته باشیم و دائم فیگور زیبایی برای بازیمان خلق کنیم . برای مثال اگر بخواهند از شما تا عکس بگیرند باید هر بار یک فیگور بگیرید . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
ما کلا سه نوع بازیگر داریم :  - حسی - ادراکی - کاراکتر بازیگران حسی بازیگرانی هستند که از طریق حس به نقش خودشون میرسن . برای مثال: در نمایشهایی به سبک رئالیسم ما باید طبیعی باشیم . رئال در معنای اصلی یعنی واقعی و رئالیسم یعنی واقعیت . ما در تمامی اینگونه نمایشها باید واقعی جلوه کنیم بجز قتل که از چشم سوم خود استفاده میکنیم . پس این بازیگران با % حس بروی صحنه میروند . بازیگران ادراکی بازیگرانی هستند که از مطالعه و تحقیق به نقش خود میرسند بطور مثال : به ما نقش یک دیوانه را میدهند ولی ما از نوع رفتار و کار روزمره اون هیچ اطلاعی نداریم برای همین ما برای دیدن چنین آدمهایی برای الگوی بازی . (نه تقلید بلکه الگو ) به یکی از مراکز توانبخشی میرویم و از رفتار آنها برای باز الگو میگیریم با استفاده از دید خود و همزاد پنداری .  پس این گونه بازیگران با % مطالعه بروی صحنه میروند که این نمنه کارها در سبک اپیک که خالق این سبک آقای برتولد برشت هست استفاده میشود . بازیگران کاراکتر این بازیگران از % حس و % ادراک استفاره میکنند و بروی صحنه میروند که این نوع بازیگران جز بهترین بازیگران میشوند ماهم تلاشمان برای این است که شما کاراکتر شوید . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
🎓 رقص هارلین_کائور رقص هارلین کایور با ترانه "رشک_قمر" اثر جاودانه استاد نصرت_فاتح_علیخان با کروگرافی "وینا" . کانال پنج آکادمی تئاتر ویژه طراحی های تئاتر(رقص، نور، لباس، گریم، صحنه و.. ) . ./ . #رقص #هارلین_کائور #نصرت_فاتح_علیخان #رشک_قمر #کروگرافی #کریوگرافی #وینا #سینما #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
تمرین :  بدن :  یک سوژه انتخاب کنید و آن را با پانتومیم برای یک شخص اجرا کنید اگر شخص داستان را تعریف کرد بدانید توانایی شما در این بخش خوب پیش رفته اما این بدین معنا نیست که دیگر بازگری حرفه ای شدید .  بیان :  برای خود جلوی آیینه موارد زیر را از فاصله چند قدمی مطلبی را به کسی بگویید . بعد همین مطلب را از فاصله پایی و بعد پایی به یک نفر بگویید اگر فرد در هر سه حالت مطلب را شندیده باشد کار شما موفقیت آمیز بوده،تمرین دیگر هر روز یک روزنامه را با صدایی بلند بخوانید آرام و شمرده .  میمیک صورت :  برای خود جلوی آیینه میمیکهای :  عصبانیت - خندان - ناراحت - نا امید - متعجب - سوالی - تنفر - مرموز و ... را انجام بدید و بعد به یک نفر این حالات صورت را نشان دهید و از او پرسش کنید که در کدام یک از آنها بیشتر موفق بودید . آنهایی راکه دچار ضعف شده بودید را بیشتر تمرین کنید . پانتومیم به یک بدن آماده احتیاج داره آماده از لحاظ اینکه هر حالتی که بخوای باهاش نشون بدی به قول استاد خودمون مثل خمیر باشید وقتی انداختنتون رو صحنه سریع شکل بگیری .  برای این کار لازم یه سری نرمش بدنی انجام بدی یک کتاب از آقای خمسه تو بازار راجع به همین سبک هست در رابطه با این موضوع یعنی پانتومیم . بازیگران این هنر چون دیالوگ ندارن تمامی حالات و دیالوگ رو با بدن نشان میدهند و صورت آنها اغلب سفید رنگ هست به دلیل اینکه هیچ حالتی رو توی صورت نباید مشخص کنند مثالا همون اخم و این حالت را باید با بدن نشان بدهند . #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
. آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ بلکه حقیقت روزگارنـد… . 👆 منو میگه ، منو میگه 👆 . #فرزین_سلمانیان #استيكر #ایموجی #میمیک #خندهدارترین #جذاب #خفن #خوشتیپ #بهترین #عکاس #عکاسی📷 #تئاتر #تئاتری .
ما در جهان هنر داریم :  - رقص - موسیقی - نقاشی - شعر - مجسمه سازی - تئاتر - سینما  که تئاتر از این هنر به نفع خود استفاده می کند و به همین دلیل به آن هنر ترکیبی میگویند . هنرمند کیست ؟  کسی است که - مسئولیت پذیر باشد - وقت شناس باشد ابزار کار بازیگر چیست ؟  ابزرار کار بازیگر خود بازیگر میباشد که این ابزار شامل :  - بدن - بیان - میمیک صورت  بدن : برای نشان دادن حالات اون شخصیت نمایش که بهترین بدن را بازیگران هنر میم دارن .  بیان : برای رساندن مطالب به مخاطب که بهترین بیان و صدا را خوانندگان اُپرا دارن .  میمیک صورت : منظور از میمیک صورت نشان دادن اون حالات درونی انسان، مثلا عصبانیت رو با اخم نشان میدهیم پس عصبانیت میشود حالت و اخم میشود میمیک صورت. #آموزش #آموزش_تئاتر #اموزش #اموزش_تئاتر #میمیک #بیان #تئاتر #تئاترشهر #تئاتربازها #تئاتر_شهر #انرژی #بازیگران #هنر #هنر_ترکیبی #تالار_وحدت #شخصیت
تاریخ عکس: سال ۸۹ . ? . . #دلقک #میمیک #میکاپ #گریم
😊 برای شروع امروزتون شما رو به دیدن این کلیپ دعوت میکنم. با آرزوی حال خوش. . #دابسمش #دابسمش_ايرانى #خنده #کلیپ #میمیک # .
میمیک طوری - تسلط روی عضلات ( شبیه آستر جلیقه نجات شدم 😑😆 ) #میمیک #هنر #بازیگری
: 🎓 #بیژن_مفید روز ۲۲ خرداد ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. از کودکی ویولن می‌نواخت. در دوران دبیرستان در هنرستان هنرپیشگی که دکتر #مهدی_نامدار رئیسش بود به آموزش تئاتر پرداخت. فهیمه راستکار، هوشنگ لطیف پور، علی نصیریان، جعفر والی، پرویز بهرام، رضا بدیعی، جمشید لایق، از هم دوره‌های بیژن مفید بودند. در سال ۱۳۳۲ در هنرستان در مسابقه نمایش نامه نویسی با نمایش نامه #عروسک‌ها شرکت کرد و برنده نشد. بعد از پایان دبیرستان در دانشکده حقوق و بعد در دانشکده ادبیات با ریاست دکتر سیاسی به تحصیل ادبیات انگلیسی پرداخت. همین سال‌ها با عباس جوانمرد، هوشنگ لطیف پور، پرویز بهرام و دیگران به جلسات تئاتر شاهین سرکسیان می‌رفت. سال ۱۳۳۳ دیویدسن برای تدریس ادبیات نمایشی آمریکایی در دانشگاه به تهران آمد و بیژن مفید با او به کار پرداخت و نمایش نامه باغ‌وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز را با بازیگری بیژن مفید در صحنه گرد در انجمن ایران و آمریکا با موفقیت زیاد روی صحنه برد. بیژن مفید برای روی صحنه بردن نمایش نامه #شهر_ما نوشته #تورنتون_وایلدر و همه پسرانم نوشته #آرتور_میلر دستیار کارگردان او بود. بعد از دیویدسن جرج کویین بی به تهران آمد و بیژن مفید در نمایش نامه‌های بیلی باد، مرد دوم و سفر دور و دراز به درون شب به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان با او همکاری کرد. بیژن مفید با گروه‌های تئاتری که تشکیل می‌شد همراهی و همکاری داشت. ایده‌های جستجوگر او برای زبان تئاتری منجر به تشکیل «آتلیه تئاتر» ۱۳۴۵در سال و سال ۱۳۴۷ کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش به همت بیژن صفاری و رضا قطبی و با کارگردان‌هایی مثل خجسته کیا با نمایشنامه حلاج، ایرج انور با نمایشنامه نظارت عالیه و بیژن مفید با نمایشنامه ماه و پلنگ شروع به کار کرد و تا ۱۳۵۸ گروه‌های مختلفی به جستجوهای تئاتری پرداختند. بیژن مفید بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ حدود ۱۵۰ نمایشنامه از آثار کلاسیک دنیا برای برنامه دوم رادیو تهران ترجمه و کارگردانی کرد. چندین قصه برای کودکان، انتشارات فرانکلین و ترجمه فراوان سناریو فیلم‌های آمریکایی و انگلیسی برای دوبلاژ. . نمایشنامه شهر قصه سال ۱۳۴۷ بوسیله انتشارات جشن هنر به چاپ رسید. 👁: ://./ . #بیژن_مفید #شهرقصه #سینما #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
مااین همه بازیگرخوب وزیباوکاربلد داریم چراباید از بازیگر لبنانی استفاده کنیم؟!,..خدایی یه نگاهی کارشناسانه به #سریال_حوالی_پاییز بکنید میبینیم که بازی خانم #آن_ماری_سالومه هیچی نداره؟!! نه #بادی_لنگویچ , نه #بازی_زیرپوستی ,نه #میمیک نه #فیزیک ونه صحبت حرکتهاش تصنعی درکل ادای بازی درمیاره نه بازیگری میکند. به قول #هنرمند و #خواننده خوبمون آقای #یاس میگه: (از جومونگی بگم که شده سنبول رشادت,ایران شده براش صندق تجارت . ولی هنرمندوطن الان کجاست؟,.نیست؟,.!! اون تو زیرزمین میخونه!چونکه مـــجاز نیــــست #😓)) باید به حال خود وهنرمندهامو گریست ..چرا هنرمندهای کاربلدما به هردلیلی (یک یش بی پولیه ,یکیش بد پوششیه و....) خانه نشین بشن ولی بازیگر کشور بیگانه درتلوزیون ملی ما جولان میزند؟! آیا آن تاالان حجاب خوبی داشته؟؟ آیا ما بازیگری نداشته ایم که نقش یک عرب رابازی کنند؟؟؟ #شبکه_ملی #شبکه_یک #شبکه_دو #شبکه_سه #مرتضی_عبدی_فیلمساز #شیراز #😒😔
مااین همه بازیگرخوب وزیباوکاربلد داریم چراباید از بازیگر لبنانی استفاده کنیم؟!,..خدایی یه نگاهی کارشناسانه به #سریال_حوالی_پاییز بکنید میبینیم که بازی خانم #آن_ماری_سالومه هیچی نداره؟!! نه #بادی_لنگویچ , نه #بازی_زیرپوستی ,نه #میمیک نه #فیزیک ونه صحبت حرکتهاش مصنوعی درکل ادای بازی درمیاره نه بازیگری میکند. به قول #هنرمند و #خواننده خوبمون آقای #یاس میگه: (از جومونگی بگم که شده سنبول رشادت,ایران شده براش صندق تجارت . ولی هنرمندوطن الان کجاست؟,.نیست؟,.!! اون تو زیرزمین میخونه!چونکه مـــجاز نیــــست #😓)) باید به حال خود وهنرمندهامو گریست ..چرا هنرمندهای کاربلدما به هردلیلی (یک یش بی پولیه ,یکیش بد پوششیه و....) خانه نشین بشن ولی بازیگر کشور بیگانه درتلوزیون ملی ما جولان میزند؟! آیا آن تاالان حجاب خوبی داشته؟؟ آیا ما بازیگری نداشته ایم که نقش یک عرب رابازی کنند؟؟؟ #شبکه_ملی #شبکه_یک #شبکه_دو #شبکه_سه #مرتضی_عبدی_فیلمساز #شیراز #😒😔
تاریخ عکس: سال ۸۹ . ? . . #دلقک #میمیک #میکاپ #گریم
‍ ‍ 🎓 #رزمناو_پوتمکین. سکانس_پلکان_اودسا سرگئی_آیزنشتاین . در صحنه انبوهی از اهالی #اودسا (اغلب بیشتر متعلق به طبقه متوسط هستند)، در حمایت از یک سرباز متمرد دست به تظاهرات می زنند، اما ارتش (پیاده و سواره نظام) به آنان حمله و متفرق شان می کند. در این صحنه طولانی سربازان جملگی یونیفورم بر تن، کلاه های سفید بر سر، تفنگ های سرنیزه دار در دست (و چکمه های ساق بلند به پا دارند). این رویارویی در نهایت منجر به قتل و خونریزی وسیعی می شود. . آیزنشتاین توانست با محدودیت های سینمای صامت، چنین صحنه ای را خلق کند. او می توانست از فیلم های خبری تقلید کند. او می توانست از پرداخت به جزئیات صرف نظر و به یک نمای کلی از رویداد اکتفا کند. او می توانست «نبرد» را به شیوه ای که #هالیوود همواره در فیلم هایش نشان می دهد به نمایش درآورد و با استفاده از زوایای مختلف دوربین، تنها سرنوشت چند شخصیت اصلی داستان را پیگیری کند. و در نهایت او می توانست کاری را کند که اکنون شاهدش هستیم. آیزنشتاین با گسترش شیوه هالیوودی شیوه ای بدیع تر و زیباتر خلق کرد که در آن ضرباهنگ صحنه از طریق نمایش متوالی صحنه هایی کوتاه خلق می شد. آیزنشتاین صحنه هایی متعدد و بسیار کوتاه فیلمبرداری کرد و آنها را به گونه ای در کنار هم قرار داد تا تاثیرگذاری شان دوچندان شود. نتیجه کار تکان دهنده، زیبا و بهت آور بود، اما دلیل هر یک از این واکنش ها متفاوت است. این صحنه بهت آور است، چرا که شاهد شمشیرهایی که صورت مردم را پاره می کنند و کالسکه کودکی هستیم که از بالای پله ها به پایین می آید و عینکی را زیر چرخ های خود خرد می کند... . نوشته های او درباره چگونگی ساخت این صحنه، شباهت زیادی به مقاله یک فیزیکدان درباره نیروها و واکنش نسبت به آنهاست. این صحنه پدیده ای شگفت انگیز در زمینه هنر گرافیک و تدوین تاریخ... . کامل سکانس را در کانال یک آکادمی ببینید ( . #سکانس_پلکان_اودسا #سرگئی_آیزنشتاین #اودسا #سکانس #سینما #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از اول #شروع کند، ولی... همه میتوانند از همین حالا شروع کنند و #پایان تازه ایی بسازند... 🌹 🌹 🌹 #پیرایش #آرایشگران_اصفهان #سلبریتی #فوتو #عکس #میمیک #مدلمو #مدلینگ #آتلیه #گالری #فید #شونه #قیچی #مونیک ✂✂✂ # # ✂ ✂ ✂
🎓گزیده . دیالوگی از شخصیت جان_میلتون (شیطان) در فیلم وکیل_مدافع_شیطان با بازی آل_پاچینو بذار راجع به خدا بهت یکم اطلاعات بدم. اون به انسان ها غریزه رو میده... این هدیه فوق‌العاده رو میده و بعد چیکار می‌کنه؟ اون قوانینش رو بر خلاف غرایز تنظیم می‌کنه. نگاه کن ولی دست نزن دست بزن ولی مزه مزه نکن مزه مزه بکن ولی قورت نده و هر لحظه که یه قدم جلوتر بذاری می‌دونی اون چی کار می‌کنه؟ می‌شینه اون بالا و از تهِ دل بهت می‌خنده! اون یه موجودِ خبیثه! اون یه سادیسته! اون یه مالکِ غایبه! چنین چیزی رو باید پرستش کرد؟ هرگز! من از بدو خلقت روی زمین بودم. احساسات و هیجاناتی رو که انسان دوست داشته پرورش دادم! همیشه به تمایلات انسان اهمیت دادم و هیچوقت اونو قضاوت نکردم! چرا؟ چون با تمام عیب‌ها و نقص‌هاش هیچ‌وقت اونو طرد نکردم! من طرفدارِ انسانم! من یه انسان گرا هستم... شاید آخرین انسان گرای واقعی... . ▪️ویدئو پیوست سکانس مربوط به دیالوگ شیطان است، راجر_ایبرت منتقد شیکاگو_سان_تایمز درباره شخصیتی که پاچینو بازی میکند می نویسد: جان میلتون به طرز وحشتناکی جذاب،متقاعد کننده با چاشنی خوشی و نشاط است، با تک گوییهای عاقلانه،خلق چنین شخصیتی فقط از دست آل ساخته است. . در این فیلم کیانا_ریوز، چارلیز_ترون و جفری_جونز بقیه شخصیتهای فیلم را بازی میرکنند و کارگردانی اثر برعهده تیلور_هاکفورد است. . 👁 : ://./ . 👁 : ://./ . #وکیل_مدافع_شیطان #آل_پاچینو #جان_میلتون #کیانا_ریوز #چارلیز_ترون #جفری_جونز #تیلور_هاکفورد #شیکاگو_سان_تایمز #راجر_ایبرت #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #آکادمی_تئاتر #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
🎬 🎥 #بازیگر_بودن قسمت چهارم ✔ #میمیک در بازیگری بازیگری رمز و راز بسیاری دارد که تنها معدودی از بازیگران به این رمز و راز پی می برند، این نقش آفرینان همواره در حافظه مردم و تاریخ سینما ماندگار می مانند. یکی از عناصر مهم موفقیت یک #بازیگر «میمیک» چهره است. #بازیگران بزرگ و ماندگار سینما، چه مرد و چه زن از «میمیک» چهره مناسب و تأثیرگذار برخوردار بوده، هستند و خواهند بود. بازیگری که نتواند عواطف و احساسات را از طریق خطوط #چهره به مخاطبان منتقل کند، به هیچ وجه مورد اقبال تماشاگران قرار نمی گیرد، حتی اگر بهترین بازی بیرونی را از خود نشان دهد. 💎💎💎سکانس مربوط به #فیلم رفقای خوب () به کارگردانی #اسکورسیزی 🔹️ برای دریافت این کلیپ به کانال تلگرام ما بپیوندید. 🔹️ _ # #سینما #بزرگان #تحلیل #هنرمندان #کارگردان #رابرت_دنیرو #آموزش #میکروسینما #بازیگری #سینمای_جهان #بازیگر #آموزشی #نوستالژی
‍ 🎓پنج بازیگر تراز اول تئاتر / جهان به انتخاب آکادمی_تئاتر " جودی_دنچ " . دنچ فعالیت هنری خود را از سال با بازی در نقش اوفلیا در نمایشنامه هملت آغاز کرد و از آن پس در ده ها نمایشنامه درام و موزیکال معتبر بازی کرد. . او نخستین باردر سال در یک فیلم سینمایی ظاهر شد و با بازی در فیلم هایی چون هنری_پنجم، شکلات، آیریس و چند فیلم از مجموعه جیمز_باند در نقش شهرتی جهانی پیدا کرد. . برای اولین بار جایزه معتبر اولیویر را در سال به دست آورد و پس از آن شش بار دیگر به این جایزه دست یافت. . این جایزه که برگرفته از نام #لارنس_اولیویر، بازیگر و کارگردان نامی تئاتر بریتانیاست، معتبرترین جایزه بریتانیا در حوزه تئاتر به شمار می رود و هرساله از سوی انجمن تئاتر لندن به برترین های نمایش بریتانیا اهدا می شود. . جودی دنچ نخستین بازیگری است که توانسته هر دو جایزه بهترین بازیگر زن نمایش های دراما و بهترین بازیگر زن نمایش های موزیکال را در یک سال به دست آورد. او این دو جایزه را در سال برای بازی در نمایش های جهنم مطلق و یک موسیقی کوچک شبانه از آن خود کرد. . سه سال بعد جودی دنچ برای بازی در نقش الیزابت اول در فیلم شکسپیر_عاشق به جایزه اسکار دست یافت. . او در سال از سوی ملکه بریتانیا نشان سلطنتی گرفت و ملقب به "دیم" شد که معادل لقب "سر" برای زنان است. . این بازیگر بریتانیایی سینما و تئاتر در یک نظر سنجی از سوی نشریه تئاتری استیج به عنوان بهترین هنرپیشه تاریخ نمایش بریتانیا انتخاب شد. . در این نظر سنجی مگی_اسمیت در جای دوم و مارک_رایلنس در رده سوم قرار گرفته است. . ▪️ویدئو پیوست حاوی صحنه ای از هنر بازیگری جودی دنچ به نقش کلئوپاترا در نمایش #آنتونی_و_کلئوپاترا اثر ویلیام_شکسپیر و به کارگردانی پیتر_هال است. ادامه در... 👁 : ://./. #بهترین_بازیگران_جهان #جودی_دنچ #شکسپیرعاشق #پیتر_هال #مگی_اسمیت #جایزه_اولیویر #یوگا #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #تئاتر #نمایشنامه #بازیگری #فیلمنامه #کارگردانی #بازیگری
#رونمایی از #گریم و #لباس ویژه #رحیم_نوروزی در #شاه_لیر . رحیم نوروزی به نظرِ منِ عکاس، بازیگری است که در #میمیک فوق العاده است و حالتهایی که در چهره ی خودش ایجاد میکنه همیشه به من کمک کرده ازش خیلی راحت و خوب عکس بگیرم. 😎 . خرید بلیط تئاتر شاه لیر به کارگردانی دکتر از وبسایت . عکسها و خبرهای بیشتر در . . . #عکس #عکاسی #عکاسی_تئاتر #عکس_جذاب #تئاتر #جذاب #نمایش #تئاتر_شهر #شکسپیر #سلبریتی #سینما #سریال #تهران #هنر
🎓 انگشتان و عناصر و چاکراها . یکی دیگر از دلایلی که کارکرد مودرا‌ها را توضیح می‌دهد عناصری است که روی هر انگشت وجود دارد. مثلا انگشت شست عنصر آتش، انگشت اشاره عنصر هوا، انگشت میانه عنصر آسمان، انگشت حلقه عنصر خاک، انگشت کوچک به عنصر آب مربوط است و می‌دانیم که بر اساس علم آیورودا سلامتی ما در گرو تعادل و نظم و سلامتی این عناصر در بدن ما است. . چاکرای شبکه خورشیدی با انگشت شست در رابطه است و چاکرای قلب با انگشت اشاره و چاکرای گردن با انگشت میانه و چاکرای ریشه‌ای با انگشت حلقه و چاکرای خاجی با انگشت کوچک در رابطه هستند. نکته: می‌توانید در حین گرفتن مودرا یک همچین مراقبه‌ای داشته باشید: می‌توانید از خودتان بپرسید علت این بیماری یا این ناراحتی چیست؟ و بعد باز و پذیرا و خالی از هر گونه ذهن و قضاوتی باشید، در این شرایط می‌توانید جوابها را خودتان پیدا کنید. . #یوگا #چاکراها #مودراها #میمیک #بازی #اپرا #باله #گریم #طراحی #نور #موسیقی #صحنه #لباس #آکسسوار #پرفورمنس #ارت #تئاتر #پرفورمنس #تئاتر #نمایشنامه_نویسی #بازیگری #فیلمنامه_نویسی #کارگردانی #بازیگری #آموزش_رایگان #تخصصی_تئاتر #