همه عکس ها و کلیپ های کویت در اینستاگرام

loading...
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
# #بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
#بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
🔎 #بالجملة #عمده 👇👇 📞 + (, ) 🛬🛳🚍 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇 ://./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇👇👇👇👇👇👇 ./ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 : 👇 👇 👇👇👇👇 👇 ../ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #جمله #ملابس_تركية #ملابسرجالية #ملابس_تركيه #ملابس_بالجملة #ملابس_تركي #ملابس #تیشرت #قمیص #بنطال #سروال #ستره #موضه #بدلة #أزياء_رجاليه #ترکیه #استانبول #کویت #سعودیه #عراق #امارات #لیبی #الجزایر
لاتفوتکم عروض الذهبیه🌷 الاسعاریرجی تواصل فقط علوتساب عبر رقم👇👇 ((اخت شیرین))🌹 خدماتنا تشمل: استقبال من المطار🛫 المتابعه لنهایه فتره العلاج 🚶‍♂️ المواصلات الکامله🌹 الفحوصات😊 الادویه💊 مترجم او مترجمه🙋‍♂️🙋‍♀️ فتح الملف😊 حجز فندق🏢 سیاحه🌲🌹 التحالیل🎫 المستشفی🏥 السونار🛌 شریحه📲 اینترنت ،/📱 المغادره الی المطار🛫 #عملیات_التجمیل #شفط_البطن #شفط_دهون_الخاصره #حقن_الموخره #علاج_تثدی_الرجال #بوتوکس_لیزر_الانف #تجمیل #تجمیلات #شفط_الافخاد #شفط_الزنود #شفط_شد_البطن_الظهر_الخواصر_الزنود #الامارات #بحرین #قطر #کویت #العراق #السعودیه #سوریه #یمن #عمان #زرع_شعر #زرع_حواجب #شفط #جلد #دکتور_شکوهی #دکتور_امالی #دکتور_یوسفی #دکتوره_لعل #دکتور_صفایی
💎نگین عقیق یمنی 💎مزین به نام مبارک ؛ 💎علی ولی الله 💎اثر به سفارش یکی از دوستان بوده و قابل سفارش مجدد فقط از طریق تلگرام و واتساپ میباشد. 💎حکاکی بی نظیر استاد برجسته حکاکی ایران سید مهدی یوسفی #احجار_كريمة #جواهرات_خاص #حکاکی_قمر #حکاکی_میر #حکاکی_بدر #استاد #برجسته #اهل بیت #محمد #پیامبر #علی #امام #شیعه #هدیه #حسین #حدیث #نقره_جات #طلاوجواهر #سادات #ایران #امارات #عربستان #کویت #قطر #عراق #بحرین #یمن #لبنان #سوریه #سادات
بسم الله الرحمن الرحیم استاد مصطفی غلوش رحمت الله علیه اگر هزار بار بزارم تو پیجم بازم این کارو میکنم به اذن الله سوره الأحزاب بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا [] از كافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را واگذار و بر خدا توكل كن، كه خدا كارسازى را بسنده است. از بس این ایه مهم هست واسه مومنین موحدین همیشه گوش میدم و میزارم همون دافعه جازبه رو الله میگه با کی رفاقت کن و با کی دوری کن........یا الله مرگم رو برسون روزی که بخوام از کافر و مشرک پیروی کنم #خیرین_گمنام_بلوچستان #اهل_سنت_ایران #اهل_سنت_کردستان #جاسک #سیریک #اهل_سنت_تهران #مسجد_مکی #مولانا_عبدالحمید #تهرانگردی #تهرانی #کویت #لار #تهران #اهل_سنت_مشهد #شیراز #مشهد #تبریز #بندرعباس #امارات #دبی #قطر #البلوشي #البوشی #اصفهان #زاهدان #اصفهانگردی #بازیگران #کیش #بستک #اهل_سنت_تهران #پل_ذهاب پستهای قبل رو هم ببین خوشت اومد پیج و فالو کن
علی نصاری حبیبی روحی انا احبه مثل اخوی اصغیروالله ماگاعدامسخرلوشی اناویاهوالی امسخرعلی احب بس #عبادان🇾🇪المحم #کویت #کور #المحمرا #لفلحیه #تستر #اندیمشک #دبی #لبحرین #قطر #کصبا #اهوازی #معشور #منیوحی #الیراحی #امارات #رامشیر #چوببده #تنگه #صداویه #ابوشانگ
لاتفوتکم عروض الذهبیه🌷 الاسعاریرجی تواصل فقط علوتساب عبر رقم👇👇 ((اخت شيرين))🌹 خدماتنا تشمل: استقبال من المطار🛫 المتابعه لنهایه فتره العلاج 🚶‍♂️ المواصلات الکامله🌹 الفحوصات😊 الادویه💊 مترجم او مترجمه🙋‍♂️🙋‍♀️ فتح الملف😊 حجز فندق🏢 سیاحه🌲🌹 التحالیل🎫 المستشفی🏥 السونار🛌 شریحه📲 اینترنت ،/📱 المغادره الی المطار🛫 #عملیات_التجمیل #شفط_البطن #شفط_دهون_الخاصره #حقن_الموخره #علاج_تثدی_الرجال #بوتوکس_لیزر_الانف #تجمیل #تجمیلات #شفط_الافخاد #شفط_الزنود #شفط_شد_البطن_الظهر_الخواصر_الزنود #الامارات #بحرین #قطر #کویت #العراق #السعودیه #سوریه #یمن #عمان #زرع_شعر #زرع_حواجب #شفط #جلد #دکتور_شکوهی #دکتور_امالی #دکتور_یوسفی #دکتوره_لعل #دکتور_صفایی
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء🤲 🙏 اے بہت جلد راضی ھوجانے والے ! اس بندہ کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نھیں ھے😢‌ . . . . ‌‌ . دھڑکنیں رک جائیں میری موت آجائے مجھے* *میری آنکھیں کر لیں بس اک بار دیدار رضا* . . السلام علیک یا غریب الغرباء ومعین الضعفاء السلام علیک یا شمس الشموس و انیس النفوس ۔ ۔ . . # . . 🕌 ❤ ❤ ❤ 🕌 • • • • . 👇👇👇👇👇 . 👰🕌 🕌 . . . 🕌 ❤ ❤ ❤ 🕌 . . #محرم #کربلا #عاشور #یاعباس #خاک_نجف #یا_حسین #النجف#کربلاء #کویت #یا_امام_رضا_ع #حرم_امام_رضا #لبيك_يا_زينب #لبيك_ياحسين #یاصاحب_الزمان_ادرکنی #لبیک_یا_زینب_سلام_الله_علیها #يا_فاطمة_ياعلي_ياحسن_ياحسين 🕌 ❤ ❤ ❤ 🕌 . # # ع # # ..........🌙 #لبیک_یا_حسین ✋...
دکتور میقانی الجراح الاخصائی فی عملیه التجمیل. ✔جمیع خدماخ طبیه موجود ✔شد و تجمیل الوجه ✔طب النسا ✔شفط الوهون ✔شد الجسم ✔طب العیون ✔حقن الدهون الوجه ✔حقن ابره لتبییض و تخلص من الحالات السودا ✔حقن الفیلر لشفایف #تجمیل_انف #تجمیل_الجسم #تجمیل_الجسم #شفطالدهون #شفط_الجسم #شد #شد_الجسم #حقن #فیلر #بوتوکس #بنات #رجال #العراقيين #عراق #دبی_امارات_متحده_عربی #بحرین #کویت #عمان
بازدید فرزند مرجعیت شیعه، از حسینیه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله در کشور کویت فرزند #مرجعیت شیعه در #حسینیه_رسول_اعظم صلی الله علیه و آله #کویت حضور یافت. آیت الله #سید_حسین_شیرازی، فرزند مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی مدظله در خلال #سفر تبلیغی خود به کشور کویت و بازدید از مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه، از حسینیه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله بازدید نمودند. به گزارش #پایگاه اطلاع رسانی دفتر #آیت_الله_العظمی_شیرازی، فرزند مرجع عالیقدر در این اقدام ضمن اطلاع از فعالیت های این #مرکز در طول سال از روند بازسازی آن نیز مطلع شدند. گفتنی است، حسینیه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله از مهم ترین مراکز دینی #کشور کویت است که در احیای تمامی مناسبت های دینی و #مذهبی می کوشد. این حسینیه همچنین مورد توجه شخصیت های برجسته شیعی #کشور کویت از جمله فعالان #سیاسی، #مذهبی، #اجتماعی و عموم شیعیان است. یکشنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۷ الأحد - ١ ربيع الثاني ١٤٤٠ -
بسیاری از کسانی که مایلند کاشت مو بر روی آنها انجام شود، نگران عوارض آن هستند. اما با اطمینان خاطر به شما می گوییم که اگر این عمل در کلینیک ها و مراکز کاشت مو توسط متخصصین با تجربه صورت بگیرد، هیچ عوارضی در بر نخواهد داشت و شما دارای موهای سالمی خواهید بود. البته لازم به تذکر است که بنا به وضعیت عمومی سلامت فرد و تکنیک بکار رفته توسط پزشک معالج در زمان عمل، ممکن است در روزهای بعدی در ناحیه ای که پیوند مو انجام شده، تا اندازه ای احساس خارش و یا حس مورمور شدن داشته باشد که جای نگرانی نیست و خیلی زود این عوارض برطرف می شوند. لطفا توجه داشته باشید که حدودا بین الی هفته پس از عمل، موهای كاشته شده ریزش پیدا كرده و بعد از گذشت دو تا سه ماه، مجددا رشد خواهند كرد كه این رشد مجدد معمولا موجب ایجاد خارش و جوشهای گذرا می شود. و بالاخره اینکه بهترین نتیجه معمولا پس از تا ماه و گاهی یك سال بعد مشهود خواهد بود. ممکن است بعضی از بیماران جهت ایجاد تراكم بیشتر در موهای سرشان نیازمند دو جلسه كاشت مو باشند، كه بهترین فاصله زمانی بین پیوندها ماه تا یكسال است. مشاوره رایگان #کاشت مو #روش اف ای تی #روش ترکیبی #روش اف یو تی #کاشت #تخفیف ویژه #شیراز #جشنواره #کاشت_مو_طبیعی #کاشت ابروی طبیعی #زیبایی #ضماتنامه کتبی #ریزش مو #کاشت_مو_طبیعی #دبی #کویت #کاشتمو #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه #کرمانشاه #پاکدشت #همدان #اصفهان #رامسر #آذربایجان
امیر #کویت: به #توقف #تبلیغات منفی در #رسانه ها #دعوت می کنیم.⠀ .⠀ کویت #فرسان_خبر
تصاميم جميلة للحناء. الاتصال أو واتس اب + . !! : +. #کویت #کویت #کویتیه #کویتی #صالون #معارض #معرض #بنات #شباب
یبووووی اثاری ازلم هم کلفین تالی هنوب ایگولون النسوان کیدهن عظیم 😂😂😂😉😉😉😉😉😉😜😜😜😜 #حبیبی #حسام #شهد #عشگ #وسیم #حلوه #فدوه #اهواز #آبادان #عبادان #المحمره #خرمشهر #بصره #بغداد #عراق #کویت #قطر #بحرین #ضحک #کومیدیا #عشق #نانسی #بنت_عبادان #بنت_الاهواز #ملاک #کیکی
متاسفانه با خبر شديم كه اسحاق قويدل قهرمان ارزشمند پرورش اندام جهان دچار سرطان شده و براى درمان در كشور كانادا بسترى هستند لذا با توجه به هزينه زياد درمان(٥٠٠هزار دلار)و شيمى درمانى كه بايد انجام شود احتياج به كمك مردمى مى باشد كسانى كه مى خواهند در اين امرخير پيش قدم شوند مى توانند به شماره حساب ٦٢٢١،٠٦١٢،٠٢٧٥،١٧٦٦ به نام اسحاق قويدل واريز كنند🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #باشگاه_دنیا #اسحاق_تنها_نیست
‍ مبارزه #اسحاق_قویدل با #سرطان سارکوم 🔹 #اسحاق_قویدل بدنساز مشهور و ۳۱ ساله بابلی به #سرطان_سارکوم مبتلا شد. 🔹وی که با چندین قهرمانی در کشور و نایب‌قهرمانی جهان و کسب مدال طلا در مسترالمپیا کشور #کویت، ماه گذشته به #کانادا مهاجرت کرده بود، در روزهای نخستین حضورش در این کشور با مراجعه به پزشکان پس از سردردهای چندماهه، متوجه بیماری خود شد. #محمد_قویدل برادر اسحاق گفت: 🔹پس از انجام آزمایش #پاتولوژی، بیماری #سرطان_سارکوم تشخیص داده شد، سرطانی که در آن غده‌ها روی استخوان اثر می‌گذارد. 🔹این بیماری یک بیماری نادر است که از هر هزار نفر، حدودا ۲ نفر دچار این بیماری می‌شوند. 🔹پزشکان منشا بیماری را تشخیص ندادند. 🔹این بیماری سه نوع دارد که پس از آزمایش‌های تکمیلی نوع آن مشخص می‌شود. 🔹دو #غده در #مغز و یک غده در #لوزالمعده اسحاق تشخیص داده شد که در #عمل_جراحی، یکی از غده‌ها از سر خارج شد. 🔹پزشکان به این خاطر که این بیماری در کل بدنش گسترش نیافته است، به درمان کامل بیماری امیدوارند. 🔹حال عمومی اسحاق مساعد است و به زودی #شیمی‌درمانی، #عمل‌جراحی و #پرتونگاری را آغاز خواهد کرد. 🔹هزینه درمان وی بالغ بر #۵۰۰_هزار_دلار آمریکا برآورد شده است، که با توجه به سنگین بودن آن، در تلاش هستیم با کمک بستگان، دوستان و مردم نوع‌دوست این مشکل را حل کنیم. #رضا_پورسلاخ دارنده مدال برنز #کشتی_فرنگی پیشکسوتان جهان در #روسیه و پسرخاله اسحاق قویدل: 🔹وی ۲-۳ ماه پیش در ایران دچار #سردرد شده بود که آزمایش‌های مختلفی انجام داد اما پزشکان بیماری وی را تشخیص ندادند. 🔹پس از مهاجرت به کانادا، سردردها بیشتر شد، که پزشکان این کشور بیماری را تشخیص دادند. 🔹پزشکان گفتند خوشبختانه هم سن اسحاق زیاد نیست و هم اینکه زود تشخیص داده شد و این سرطان به دیگر نقاط بدنش سرایت نکرده است. 🔸پس از انتشار خبر بیماری اسحاق قویدل، چندین قهرمان #بدنسازی با انتشار پستی از وی در صفحه اینستاگرامی خود و با ارایه شماره کارت برای تامین هزینه‌های درمان این ورزشکار بابلی از مردم درخواست کمک کردند.
😔بیماری سخت بدنساز معروف بابلی😔/ مبارزه اسحاق قویدل با سرطان سارکوم
🔹 #اسحاق_قویدل بدنساز مشهور و 21 ساله بابلی به #سرطان_سارکوم مبتلا شد.😔
🔹وی که با چندین قهرمانی در کشور و نایب‌قهرمانی جهان و کسب مدال طلا در مسترالمپیا کشور #کویت، ماه گذشته به #کانادا مهاجرت کرده بود، در روزهای نخستین حضورش در این کشور با مراجعه به پزشکان پس از سردردهای چندماهه، متوجه بیماری خود شد.
#محمد_قویدل برادر اسحاق در گفتگو با «کانال اطلاع‌رسانی بابل، شهر بهار نارنج»: 🔹پس از انجام آزمایش #پاتولوژی، بیماری #سرطان_سارکوم تشخیص داده شد، سرطانی که در آن غده‌ها روی استخوان اثر می‌گذارد.
🔹این بیماری یک بیماری نادر است که از هر هزار نفر، حدودا ۲ نفر دچار این بیماری می‌شوند.
🔹پزشکان منشا بیماری را تشخیص ندادند.
🔹این بیماری سه نوع دارد که پس از آزمایش‌های تکمیلی نوع آن مشخص می‌شود.
🔹دو #غده در #مغز و یک غده در #لوزالمعده اسحاق تشخیص داده شد که در #عمل_جراحی، یکی از غده‌ها از سر خارج شد.
🔹پزشکان به این خاطر که این بیماری در کل بدنش گسترش نیافته است، به درمان کامل بیماری امیدوارند.
🔹حال عمومی اسحاق مساعد است و به زودی #شیمی‌درمانی، #عمل‌جراحی و #پرتونگاری را آغاز خواهد کرد.
🔹هزینه درمان وی بالغ بر #۵۰۰_هزار_دلار آمریکا برآورد شده است، که با توجه به سنگین بودن آن، در تلاش هستیم با کمک بستگان، دوستان و مردم نوع‌دوست این مشکل را حل کنیم.
😔بیماری سخت بدنساز معروف بابلی😔/ مبارزه اسحاق قویدل با سرطان سارکوم 🔹 #اسحاق_قویدل بدنساز مشهور و ساله بابلی به #سرطان_سارکوم مبتلا شد.😔 🔹وی که با چندین قهرمانی در کشور و نایب‌قهرمانی جهان و کسب مدال طلا در مسترالمپیا کشور #کویت، ماه گذشته به #کانادا مهاجرت کرده بود، در روزهای نخستین حضورش در این کشور با مراجعه به پزشکان پس از سردردهای چندماهه، متوجه بیماری خود شد. #محمد_قویدل برادر اسحاق در گفتگو با «کانال اطلاع‌رسانی بابل، شهر بهار نارنج»: 🔹پس از انجام آزمایش #پاتولوژی، بیماری #سرطان_سارکوم تشخیص داده شد، سرطانی که در آن غده‌ها روی استخوان اثر می‌گذارد. 🔹این بیماری یک بیماری نادر است که از هر هزار نفر، حدودا ۲ نفر دچار این بیماری می‌شوند. 🔹پزشکان منشا بیماری را تشخیص ندادند. 🔹این بیماری سه نوع دارد که پس از آزمایش‌های تکمیلی نوع آن مشخص می‌شود. 🔹دو #غده در #مغز و یک غده در #لوزالمعده اسحاق تشخیص داده شد که در #عمل_جراحی، یکی از غده‌ها از سر خارج شد. 🔹پزشکان به این خاطر که این بیماری در کل بدنش گسترش نیافته است، به درمان کامل بیماری امیدوارند. 🔹حال عمومی اسحاق مساعد است و به زودی #شیمی‌درمانی، #عمل‌جراحی و #پرتونگاری را آغاز خواهد کرد. 🔹هزینه درمان وی بالغ بر #۵۰۰_هزار_دلار آمریکا برآورد شده است، که با توجه به سنگین بودن آن، در تلاش هستیم با کمک بستگان، دوستان و مردم نوع‌دوست این مشکل را حل کنیم.
#کویت کے امیر: ہم اختلافات کو کم کرنے کے لئے #خلیج میں #میڈیا مہم کو روکنے کے لئے کہتے ہیں⠀ #فرسان_كى_خبریں
لاتفوتکم عروض الذهبیه🌷طهران.مشهد،اهواز،عبادان الاسعاریرجی تواصل فقط علوتساب عبر رقم👇👇 ((اخت شيرين))🌹 خدماتنا تشمل: استقبال من المطار🛫 المتابعه لنهایه فتره العلاج 🚶‍♂️ المواصلات الکامله🌹 الفحوصات😊 الادویه💊 مترجم او مترجمه🙋‍♂️🙋‍♀️ فتح الملف😊 حجز فندق🏢 سیاحه🌲🌹 التحالیل🎫 المستشفی🏥 السونار🛌 شریحه📲 اینترنت ،/📱 المغادره الی المطار🛫 #عملیات_التجمیل #شفط_البطن #شفط_دهون_الخاصره #حقن_الموخره #علاج_تثدی_الرجال #بوتوکس_لیزر_الانف #تجمیل #تجمیلات #شفط_الافخاد #شفط_الزنود #شفط_شد_البطن_الظهر_الخواصر_الزنود #الامارات #بحرین #قطر #کویت #العراق #السعودیه #سوریه #یمن #عمان #زرع_شعر #زرع_حواجب #شفط #جلد #دکتور_شکوهی #دکتور_امالی #دکتور_یوسفی #دکتوره_لعل #دکتور_صفایی